Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Ülalpidamiskohustus

Põhja-Iirimaa

Sisu koostaja:
Põhja-Iirimaa

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi on pädevad menetlema magistraadikohtud (Magistrates' Courts). Täidetavaks tunnistamise taotluse võib esitada otse kohtule või seda võib teha justiitsministeeriumi (Department of Justice) kaudu, mis asub järgmisel aadressil:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Telefon: 0300 200 7812 (Ühendkuningriigis) või + 44 28 9049 5884 (rahvusvaheliselt)

Faks: +44 2890 728 945

E-posti aadress: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Apellatsioonkaebusi on pädevad läbi vaatama magistraadikohtud (Magistrates' Courts). Apellatsioonkaebuse võib esitada otse kohtule või seda võib teha justiitsministeeriumi kaudu, mis asub järgmisel aadressil:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Telefon: 0300 200 7812 (Ühendkuningriigis) või + 44 28 9049 5884 (rahvusvaheliselt)

Faks: +44 2890 728 945

E-posti aadress: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Apellatsioonkaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlus:

kassatsioonkaebus, mis esitatakse Põhja-Iirimaa apellatsioonikohtule (Court of Appeal in Northern Ireland).

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Artiklit 19 Ühendkuningriigi suhtes ei kohaldata, sest 2007. aasta Haagi protokoll ei ole Ühendkuningriigi suhtes siduv.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Telefon: 0300 200 7812 (Ühendkuningriigis) või + 44 28 9049 5884 (rahvusvaheliselt)

Faks: +44 2890 728 945

E-posti aadress: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Artikli 71 lõike 1 punkt e – Avalik-õiguslikud asutused

Keskasutuse ülesandeid täitev riigiasutus on:

Legal Services Agency Northern Ireland (Department of Justice) (justiitsministeeriumi juurde kuuluv Põhja-Iirimaa õigusteenuste amet; õigusabi andmine artikli 51 lõike 2 punkti a kohaselt)

2nd Floor

WaterfrontPlaza

8 Laganbank Road

Mays Meadow

Belfast

BT1 3BN

Telefon: +44 2890 408 888

Faks: +44 2890 408 990

E-posti aadress: enquiries@lsani.gov.uk

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Pädevad asutused on magistraadikohtud. Täidetavaks tunnistamise taotluse võib esitada otse kohtule või seda võib teha justiitsministeeriumi kaudu, mis asub järgmisel aadressil:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Telefon: 0300 200 7812 (Ühendkuningriigis) või + 44 28 9049 5884 (rahvusvaheliselt)

Faks: +44 2890 728 945

E-posti aadress: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Artiklites 20, 28 ja 40 viidatud dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritakse Ühendkuningriigi kõikides jurisdiktsioonides inglise keelt.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Teabevahetuses teiste keskasutustega aktsepteeritakse Ühendkuningriigi kõikides jurisdiktsioonides inglise keelt.

Viimati uuendatud: 03/09/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.