Ülalpidamiskohustus

Poola

Sisu koostaja:
Poola

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Poola

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


*kohustuslikud andmed

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Poola Vabariigis on määruse (EÜ) nr 4/2009 artikli 27 lõike 1 kohased kohtud ja piirkonnakohtud (sądy okręgowe) (kooskõlas 17. novembri 1964. aasta tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Kodeks postępowania cywilnego) artikli 11511 lõikega 1).

Määruse (EÜ) nr 4/2009 artikli 32 lõike 2 kohaste edasikaebuste puhul on pädevad apellatsioonikohtud (sądy apelacyjne) (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 394 jj koostoimes artikliga 11511). Edasikaebus tuleb apellatsioonikohtule esitada selle piirkonnakohtu kaudu, kes edasikaevatava otsuse tegi (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 369 koostoimes artikli 397 lõikega 2).

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklitega 3981–39821 seisneb Poolas määruse (EÜ) nr 4/2009 artikli 33 kohane vaidlustamismenetlus kassatsioonkaebuse (skarga kasacyjna) esitamises. Pädev kohus on ülemkohus (Sąd Najwyższy). Kassatsioonkaebus tuleb ülemkohtule esitada selle apellatsioonikohtu kaudu, kes vaidlustatava otsuse tegi (Poola tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 3985 lõige 1 koostoimes artikli 11511 lõikega 3).

Ülemkohtu kontaktandmed

Sąd Najwyższy

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa

Polska

Telefon: +48 22 530 8246

E-posti aadress: ppsek@sn.pl

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Poolas on ülalpidamiskohustuse küsimuses tehtud kohtuotsuse tühistamise menetlus, mis on reguleeritud tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikliga 11442, määruse (EÜ) nr 4/2009 artiklis 19 osutatud menetlus. Läbivaatamistaotlus esitatakse vaidlustatava otsuse teinud kohtule. Seega on sõltuvalt sellest, milline kohus andis välja ülalpidamist käsitleva vaidlustatava otsuse, määruse (EÜ) nr 4/2009 artikli 19 lõike 1 tähenduses pädev:

a) kohalik kohus (sąd rejonowy) või

b) piirkonnakohus (sąd okręgowy) (kui see kohus on teinud ülalpidamist käsitleva otsuse lahuselu, lahutuse või abielu tühistamise menetluses).

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Poolas on määruse (EÜ) nr 4/2009 artikli 49 lõike 1 kohaselt määratud keskasutus:

Justiitsministeerium (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Rahvusvahelise koostöö ja inimõiguste osakond (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Elatise rahvusvahelise sissenõudmise ja vanemliku vastutusega seotud asjade piiriülese uurimise üksus (Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warsaw

Telefon/faks: +48 22 23-90-870 / +48 22 628 09 49

E-posti aadress: alimenty@ms.gov.pl

Artikli 71 lõike 1 punkt e – Avalik-õiguslikud asutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Keskasutuse ülesandeid taotluste edastamise ja esitatud taotluste suhtes asjakohaste meetmete võtmise küsimustes täidavad regionaalsed kohtud.

Regionaalsete kohtute kontaktandmed on esitatud 2. lisas PDF (155 Kb) pl.

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Pädev asutus, kes võtab määruse (EÜ) nr 4/2009 artikli 21 lõikes 2 osutatud meetmeid, on Poola tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 843 lõigete 1 ja 2 kohaselt selline rajoonikohus (sąd rejonowy), millel on sisuline pädevus täitemenetluste korral. Juhul kui täitemenetlust ei ole veel algatatud, on kõnealune pädev asutus selline rajoonikohus, millel on sisuline pädevus üldise kohtualluvuse eeskirjade kohaselt.

Pädev asutus, kes võtab määruse (EÜ) nr 4/2009 artikli 21 lõikes 3 osutatud meetmeid, on Poola tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 758 kohaselt selline rajoonikohus, mille juures tegutseb täitmist korraldav kohtutäitur.

Kohtute kontaktandmed on esitatud järgmise lingi all: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny.

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Poola aktsepteerib määruse (EÜ) nr 4/2009 artiklites 20, 28 ja 40 osutatud dokumentide tõlkeid ainult poola keelde.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Poola keskasutused aktsepteerivad määruse (EÜ) nr 4/2009 artikli 59 lõike 3 kohases teabevahetuses järgmisi keeli: poola ja inglise keel.

Viimati uuendatud: 12/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.