Ülalpidamiskohustus

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Portugal

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


*kohustuslikud andmed

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Artikli 27 lõige 1:

– ülalpidamiskohustusi puudutavaid vaidlusi, mis on seotud laste (alaealised või mitte) või abikaasaga, lahendatakse perekonna- ja alaealiste asjade osakonnas (Juízo de Família e Menores), kui see on olemas. Kui sellist osakonda pole, lahendatakse vaidlus kohalikus tsiviilasjade osakonnas (Juízo Local Cível) või kohalikus üldasjade osakonnas (Juízo Local de Competência Genérica);

– kõiki muid perekondlikest sidemetest (veresugulusest või abielust) tulenevaid vaidlusi lahendatakse kohalikus tsiviilasjade osakonnas, kui see on olemas, või kohalikus üldasjade osakonnas.

Artikli 3 lõige 2: pädev kohus on apellatsioonikohus (Tribunal da Relação).

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Apellatsiooni korras tehtud otsuse peale saab kaebuse esitada ülemkohtule (Supremo Tribunal de Justiça) ainult õigusküsimuses.

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Artikli 19 lõike 1 punkt a:

– läbivaatamismenetlus on erakorraline läbivaatamismenetlus, mis on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 696 punktis e.

Artikli 19 lõike 1 punkt b:

– läbivaatamismenetlus on erakorraline läbivaatamismenetlus, mis on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 696 punktis e ja artiklis 140.

Edasikaebust menetleb otsuse teinud kohus (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 697 lõige 1).

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Portugali keskasutus on määruse tähenduses järgmine valitsusasutus:

Direção-Geral da Administração da Justiça (õigusasjade peadirektoraat)

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISBOA – PORTUGAL

Telefon: +351 217 906 200 / +351 217 906 223

Faks: +351 211 545 116

E-posti aadress: correio@dgaj.mj.pt

correio.dsjcji@dgaj.mj.pt

Veebisait: https://dgaj.justica.gov.pt/

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Ülalpidamiskohustusi puudutavates asjades, millesse on segatud lapsed (alaealised või mitte), on pädev:

perekonna- ja alaealiste asjade osakond või kui sellist osakonda pole, siis täitevosakond (Juízo de Execução).

Ülalpidamiskohustusi puudutavates asjades, millesse on segatud abikaasad, on pädev:

perekonna- ja alaealiste asjade osakond või kui sellist osakonda pole, siis täitevosakond.

Ülalpidamiskohustusi puudutavates asjades, mis tulenevad perekondlikest sidemetest (veresugulusest või abielust), on pädev:

täitevosakond või kui sellist osakonda pole, siis

keskne tsiviilasjade osakond (Juízo Central Cível) juhul, kui hagihind on suurem kui 50 000 eurot, või

üldasjade osakond või kohalik tsiviilasjade osakond, kui see on olemas, juhul kui hagihind on 50 000 eurot või väiksem.

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Artiklites 20, 28 ja 40 osutatud dokumentide tõlgete aktsepteeritavad keeled: portugali keel.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Keeled, mida keskasutus aktsepteerib artiklis 59 osutatud teabevahetuses teiste keskasutustega: portugali, inglise ja prantsuse keel.

Viimati uuendatud: 07/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.