Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Ülalpidamiskohustus

Šotimaa

Sisu koostaja:
Šotimaa

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Šotimaa

Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi on pädevad menetlema:

esimese astme kohtud (Sheriff Court), kellele edastavad taotluse Šotimaa ministrid (Scottish Ministers). Taotlus esitatakse valitsuse aadressil:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Telefon: +44 131 244 2417 või +44 131 244 3570

Faks: +44 131 244 4848

E-posti aadress: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Selliste taotluste kohta tehtud otsuste apellatsioonkaebusi on pädevad menetlema:

Šotimaal

esimese astme kohtud, kellele edastavad taotluse Šotimaa ministrid. Taotlus esitatakse valitsuse aadressil:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Telefon: +44 131 244 2417 või +44 131 244 3570

Faks: +44 131 244 4848

E-posti aadress: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Apellatsioonkaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlus:

edasikaebus sessioonikohtule (Court of Session).

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Artiklit 19 Ühendkuningriigi suhtes ei kohaldata, sest 2007. aasta Haagi protokoll ei ole Ühendkuningriigi suhtes siduv.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Šotimaa

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Telefon: +44 131 244 2417 või +44 131 244 3570

Faks: +44 131 244 4848

E-posti aadress: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Esimese astme kohtud, kellele edastavad taotluse Šotimaa ministrid. Taotlus esitatakse valitsuse aadressil:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Telefon: +44 131 244 2417 või +44 131 244 3570

Faks: +44 131 244 4848

E-posti aadress: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Artiklites 20, 28 ja 40 viidatud dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritakse Ühendkuningriigi kõikides jurisdiktsioonides inglise keelt.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Teabevahetuses teiste keskasutustega aktsepteeritakse Ühendkuningriigi kõikides jurisdiktsioonides inglise keelt.

Viimati uuendatud: 07/09/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.