Ülalpidamiskohustus

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Slovakkia

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


*kohustuslikud andmed

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 27 lõikele 1 on Slovakkias pädevad menetlema ringkonnakohtud (okresný súd). Kohtud, kes on pädevad menetlema täidetavaks tunnistamise taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 32 lõikele 2, on piirkonnakohtud (krajský súd). Kaebus esitatakse vaidlustatava otsuse teinud ringkonnakohtule.

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Artikli 33 kohase vaidlustamismenetluse alustamiseks tuleb Slovakkias esitada kassatsioonkaebus (dovolanie) vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku (seadus nr 160/2015) artiklitele 419–457. Kassatsioonkaebus tuleb esitada sellele kohtule, kes tegi otsuse esimeses astmes. Kassatsioonkaebusi lahendab ülemkohus (najvyšší súd).

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Määruse artikli 19 kohases läbivaatamismenetluses (obnova konania) on Slovakkia kohtutel pädevus otsuseid läbi vaadata vastavalt Slovaki Vabariigi tsiviilkohtumenetluse seadustiku (seadus nr 160/2015) artiklitele 397–418. Läbivaatamistaotluse vaatab läbi kohus, kes tegi otsuse esimeses astmes.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Määruse artikli 49 lõike 1 kohane keskasutus on:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Laste ja noorte rahvusvahelise õiguskaitse keskus)

Aadress:

Spitalska 8

P.O. Box 57

SK - 814 99 Bratislava

Kontaktandmed:

Telefon: (+421) 220463208

Faks: (+421) 220463258

E-post: info@cipc.gov.sk

Veebisait: https://www.cipc.gov.sk

Artikli 71 lõike 1 punkt e – Avalik-õiguslikud asutused

Teavet ei ole esitatud, sest Slovaki Vabariigis täidab keskasutuse ülesandeid üksnes laste ja noorte rahvusvahelise õiguskaitse keskus.

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Määruse artikli 21 kohaste täitmisasjade menetlemise pädevus on ringkonnakohtutel (okresný súd), kes täidavad seda ülesannet täitekohtuna (exekučný súd).

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Artiklites 20, 28 ja 40 osutatud dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritakse slovaki ja tšehhi keelt.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Slovakkia keskasutus aktsepteerib artiklis 59 osutatud teabevahetuses teiste keskasutustega slovaki, tšehhi, inglise ja saksa keelt.

Viimati uuendatud: 09/02/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.