Ülalpidamiskohustus

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Slovakkia

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


*kohustuslikud andmed

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 27 lõikele 1 on Slovakkias pädev menetlema Banská Bystrica piirkondlik kohus (Okresný súd Banská Bystrica).

Kohtud, kes on pädevad menetlema täidetavaks tunnistamise taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 32 lõikele 2, on Slovakkias maakonnakohtud (krajský súd). Kaebus esitatakse vaidlustatava otsuse teinud piirkondlikule kohtule (okresný súd).

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Artikli 33 kohase vaidlustamismenetluse alustamiseks tuleb Slovakkias esitada kassatsioonkaebus (dovolanie) vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku (seadus nr 160/2015) artiklitele 419–457. Kassatsioonkaebus tuleb esitada sellele kohtule, kes tegi otsuse esimeses astmes. Kassatsioonkaebusi lahendab ülemkohus (najvyšší súd).

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Määruse artikli 19 kohases läbivaatamismenetluses (obnova konania) on Slovakkia kohtutel pädevus otsuseid läbi vaadata vastavalt Slovaki Vabariigi tsiviilkohtumenetluse seadustiku (seadus nr 160/2015) artiklitele 397–418. Läbivaatamistaotluse vaatab läbi kohus, kes tegi otsuse esimeses astmes.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Määruse artikli 49 lõikes 1 osutatud keskasutus on:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
(Laste ja noorte rahvusvahelise õiguskaitse keskus)

Aadress:

Špitálska 25-27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Telefon: +421 2 20 45 82 00

E-post: info@cipc.gov.sk

Veebisait: http://www.cipc.gov.sk

Artikli 71 lõike 1 punkt e – Avalik-õiguslikud asutused

Teavet ei ole esitatud, sest Slovaki Vabariigis täidab keskasutuse ülesandeid üksnes laste ja noorte rahvusvahelise õiguskaitse keskus.

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Määruse artikli 21 kohaste täitmisasjade menetlemise pädevus on Banská Bystrica piirkondlikul kohtul (Okresný súd Banská Bystrica), kes täidab seda ülesannet täitevkohtuna (exekučný súd).

Nimi ja kontaktandmed:

Okresný súd Banská Bystrica – Pracovisko upomínacieho a exekučného konania (Banská Bystrica piirkondlik kohus – nõuete ja täitemenetluste büroo)
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica

Slovaki Vabariik

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Artiklites 20, 28 ja 40 osutatud dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritakse slovaki ja tšehhi keelt.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Slovakkia keskasutus aktsepteerib artiklis 59 osutatud teabevahetuses teiste keskasutustega slovaki, tšehhi, inglise ja saksa keelt.

Viimati uuendatud: 25/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.