Ülalpidamiskohustus

Sloveenia

Sisu koostaja:
Sloveenia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Sloveenia

Perekonnaõigus – ülalpidamiskohustus


*kohustuslikud andmed

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 27 lõikele 1 on pädevad menetlema kõik ringkonnakohtud (okrožna sodišča).

Selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 32 lõikele 2 menetleb otsuse täidetavaks tunnistanud kohus.

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Kooskõlas rahvusvahelist eraõigust ja sellega seotud menetlusõigust käsitleva seaduse (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) artikliga 109 võib vaidlustamismenetlusi käsitlevate otsuste peale edasi kaevata ülemkohtule (Vrhovno sodišče).

Sloveenia Vabariigi Ülemkohus

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Telefon: (01) 366 44 44

Faks: (01) 366 43 01

E-post: urad.vsrs@sodisce.si

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Määruse artikli 19 kohaldamisel rakendatakse Sloveenia Vabariigis kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadusega (Zakon o pravdnem postopku) vastavalt asjaoludele järgmisi menetlusi: asja uuesti arutamine (obnova postopka) (tsiviilkohtumenetluse seaduse artiklid 394–401) või endise olukorra taastamise taotlemine (Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje) (artiklid 116–120).

Läbivaatamismenetluse puhul ja määruse artikli 19 kohaldamisel on pädevad ringkonnakohtud, eriti esimeses astmes otsuse teinud kohus.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Sloveenia keskasutuse nimi ja kontaktandmed:

Sloveenia Vabariigi riiklik stipendiumi-, arengu-, invaliidsus- ja elatisfond (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 4720 990

Faks: +386 1 4345 899

E-post: jpsklad@jps-rs.si

Veebisait: http://www.jpi-sklad.si/

Artikli 71 lõike 1 punkt e – Avalik-õiguslikud asutused

Avalik-õiguslikke ega muid asutusi ei ole määratud.

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Vastavalt nõuete täitmisele pööramise ja tagamise seaduse (Zakon o izvršbi in zavarovanju) artiklile 5 on kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevus kohalikel kohtutel (okrajna sodišča).

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Sloveeni keel on ametlik keel Sloveenia Vabariigi kohtutes, välja arvatud allpool loetletud kohtutes, kus kasutatakse ametliku keelena sloveeni keelt ja ühte rahvusvähemuste keeltest:

Koperi ringkonnakohus

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

sloveeni ja itaalia keel

Koperi kohalik kohus

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

sloveeni ja itaalia keel

Pirani kohalik kohus

Tartinijev trg 1

6330 Piran

sloveeni ja itaalia keel

Lendava kohalik kohus

Glavna ulica 9

9220 Lendava

sloveeni ja ungari keel

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Teiste keskasutustega toimuvas teabevahetuses aktsepteerib Sloveenia keskasutus inglise keelt ja Sloveenia ametlikke keeli.

Viimati uuendatud: 14/11/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.