Ülalpidamiskohustus

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

Artikli 71 lõike 1 punkt a – Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi menetlevad kohtud ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi menetlevad kohtud

Artikli 27 lõike 1 kohase täidetavaks tunnistamise taotluse ja artikli 32 lõike 2 alusel selliste taotluste suhtes esitatud kaebuse puhul pädeva kohtu võib leida siit:

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 71 lõike 1 punkt b – Vaidlustamismenetlus

Edasikaebus apellatsioonikohtusse või ülemkohtusse. Edasikaebus tuleb esitada otsuse teinud kohtusse. Apellatsioonikohtule ja ülemkohtule edasikaebuse esitamiseks on tarvis luba.

Artikli 71 lõike 1 punkt c – Läbivaatamismenetlus

Kui läbivaatamismenetlus algatatakse piirkonnakohtu (tingsrätt) või Rootsi täiteameti (Kronofogdemyndigheten) otsuse suhtes: edasikaebus apellatsioonikohtusse (hovrätt).

Läbivaatamistaotlus tuleb esitada kirjalikult ja selles peab taotluse esitaja näitama ära otsuse, mille kohta taotlus esitatakse. Taotluses tuleb esitada ka selle alused ning dokumentaalsed ja muud tõendid, millele taotleja toetub. Taotlusest teavitatakse vastaspoolt.

Artikli 71 lõike 1 punkt d – Keskasutused

Sotsiaalkindlustusamet

Küsimused üldiste ja tegevuspõhimõtteid käsitlevate teemade kohta

Sotsiaalkindlustusamet

SE-103 51 Stockholm

Tel: +46 (0) 8 786 90 00

Faks: +46 (0) 8 411 27 89

E-post: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Konkreetsed abi saamise taotlused

Sotsiaalkindlustusamet

Box 1164

SE-621 22 Visby

Tel: +46 (0) 771 17 90 00

Faks: +46 (0) 10 11 20 411

E-post: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

Artikli 71 lõike 1 punkt f – Kohtuotsuste täitmise küsimustes pädevad asutused

Kronofogdemyndigheten (Rootsi täiteamet)

Postiaadress: Box 773, SE-801 29 Gävle

Tel: +46 771 73 73 00

Faks: + 46 10 573 15 20

E-post: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten (Rootsi täiteamet)

Postiaadress: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Tel: +46 771 73 73 00#.

Faks: + 46 10 573 28 70

E-post: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten (Rootsi täiteamet)

Postiaadress: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Tel: +46 771 73 73 00#

Faks: + 46 10 575 69 45

E-post: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten (Rootsi täiteamet)

Postiaadress: SE-106 65 Stockholm

Tel: +46 771 73 73 00

Faks: + 46 010 578 31 01

E-post: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten (Rootsi täiteamet)

Postiaadress: SE-901 73 Umeå

Tel: +46 771 73 73 00

Faks: + 46 10 578 42 50

E-post: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Artikli 71 lõike 1 punkt g – Dokumentide tõlgete puhul aktsepteeritavad keeled

Rootsi keel.

Artikli 71 lõike 1 punkt h – Keeled, mida keskasutused aktsepteerivad teabevahetuses teiste keskasutustega

Rootsi keel.

Viimati uuendatud: 12/10/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.