Elatusvelvoitteet

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Hakemukset: piirioikeus (Bezirksgericht), jolla on alueellinen toimivalta (asetuksen 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti tuomioistuin, jonka toimialueella elatusvelvollisen asuinpaikka sijaitsee tai jonka alueella päätös on pantava täytäntöön).

Muutoksenhaku: tuomiota koskeva valitus (Berufung) ja päätöstä koskeva valitus (Rekurs) siihen alueoikeuteen (Landesgericht), jonka alaisuuteen ratkaisun tehnyt piirioikeus kuuluu.

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Itävallassa: täytäntöönpanolain (Exekutionsordnung) 78 §:n 1 momentissa ja 411 §:n 4 momentissa sekä siviiliprosessilain (Zivilprozessordnung) tarkoitettu muutoksenhaku oikeuskysymyksissä (Revisionsrekurs) alioikeuteen (Bezirksgericht), joka siirtää asian korkeimman oikeuden (Oberster Gerichtshof) ratkaistavaksi.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Jos tiedoksianto on tapahtunut Itävallan lainsäädännön mukaan asianmukaisesti: hakemus menetetyn määräajan palauttamiseksi kiistettäessä vaatimuksen voimaansaattaminen tai asian käsittelyyn osallistumisen laiminlyönti.

Jos tiedoksianto on tapahtunut Itävallan lainsäädännön mukaan puutteellisesti: joko valitus (Berufung) yksipuolisesta tuomiosta tai valitus (Rekurs) yksipuolisesta päätöksestä.

Toimivaltaisten tuomioistuinten nimet ja yhteystiedot: kaikki muutoksenhaut on osoitettava ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle, joka joko antaa päätöksen (esimerkiksi määräajan palauttamisesta) tai siirtää asian ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Kaikkien osalta:

Bundesministerium für Justiz (liittovaltion oikeusministeriö)

Museumstraße 7, A-1070 Wien.

Organisaatioyksikkö: Abteilung I 10

Sähköpostiosoite: team.z@bmj.gv.at

Puhelin: +43 1 52152 2142

Faksi: +43 1 52152 2829

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Kaikista täytäntöönpanoon liittyvistä asioista päättää täytäntöönpanolain 17–19 §:n nojalla toimivaltainen tuomioistuin tai tarvittaessa muutoksenhakutuomioistuin.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Saksa.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Saksa, englanti, ranska.

Päivitetty viimeksi: 14/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.