Elatusvelvoitteet

Belgia

Sisällön tuottaja:
Belgia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Belgia

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


*pakollinen kenttä

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivalta käsitellä täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset kuuluu perhetuomioistuimelle (tribunal de la famille / familierechtbank).

Vastaaja voi hakea päätökseen muutosta perhetuomioistuimesta ja kantaja muutoksenhakutuomioistuimesta.

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhaun perusteella annettuun tuomioon voi hakea muutosta kassaatiovalituksella.

Kassaatiotuomioistuimen osoite: Palais de justice, Place Poelaert 1, 1000 Brussels.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Belgian lainsäädännössä säädetään useista erilaisiin tilanteisiin soveltuvista oikeussuojakeinoista, joita voidaan käyttää päätöksen tutkimiseksi uudelleen.

- Oikeudenkäyntilain (code judiciaire / gerechtelijk wetboek) 1051 §:n nojalla tuomioon voidaan hakea muutosta (appel / hoger beroep) kuukauden kuluessa sen tiedoksiantamisesta tai tietyissä tapauksissa siitä kun se on annettu tiedoksi oikeudenkäyntilain 792 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti. Tämä koskee kontradiktorisessa menettelyssä annettuja tuomioita ja vastaajan poissa ollessa annettuja tuomioita.

- Oikeudenkäyntilain 1048 §:n nojalla vastaajan poissa ollessa annettua tuomiota voidaan vastustaa (opposition / oppositie) kuukauden kuluessa sen tiedoksiantamisesta tai tietyissä tapauksissa siitä kun se on annettu tiedoksi oikeudenkäyntilain 792 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti.

- Kun kyseessä on lainvoiman saanut tuomio, jonka on antanut siviilituomioistuin tai rikostuomioistuin siviiliasiassa, voidaan tietyissä oikeudenkäyntilain 1133 §:ssä säädetyissä tilanteissa hakea tuomionpurkua (requête civile / herroeping van het gewijsde) kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hakemuksen perusteena oleva seikka on tullut ilmi.

Muutoksenhakua, tuomion vastustamista tai tuomionpurkua koskevia määräaikoja sovelletaan

- ellei pakottavissa ylikansallisissa ja kansainvälisissä säännöksissä vahvistetuista määräajoista muuta johdu;

- rajoittamatta oikeudenkäyntilain 50 §:ssä säädettyä mahdollisuutta pidentää preklusiivista määräaikaa tietyissä laissa säädetyissä tilanteissa;

- rajoittamatta mahdollisuutta soveltaa Belgian kassaatiotuomioistuimen useaan otteeseen vahvistamaa yleistä oikeusperiaatetta, jonka mukaan tietyn toimen toteuttamista varten asetettua määräaikaa voidaan jatkaa osapuolen hyväksi vain jos määräajan noudattaminen ei ollut mahdollista ylivoimaisen esteen vuoksi.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Service public fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie (Oikeusministeriö)
Service de coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken (Kansainvälisestä oikeusavusta siviilioikeudellisissa asioissa vastaava osasto)
Boulevard de Waterloo / Waterloolaan 115
1000 Bruxelles/Brussel
Belgia
Sähköposti:
aliments@just.fgov.be (ranskaksi käsiteltävät asiat)
alimentatie@just.fgov.be (hollanniksi käsiteltävät asiat)
Puhelin:
(+32-2) 542 67 85 (ranskaksi käsiteltävät asiat)
(+32-2) 542 67 62 (hollanniksi käsiteltävät asiat)

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Asetuksen (EY) N:o 4/2009 21 artiklan soveltamista varten toimivaltainen viranomainen on täytäntöönpanopaikan pakkokeinoista vastaava tuomari (juge des saisies / beslagrechter). Belgian oikeudenkäyntilain 1395 §:n nojalla pakkokeinoista vastaavalla tuomarilla on toimivalta käsitellä kaikki turvaamistoimia ja täytäntöönpanoa koskevat hakemukset. Alueellinen toimivalta määräytyy oikeudenkäyntilain 633 §:n mukaisesti.

Lisäksi oikeudenkäyntilaissa säädetään, että yleinen toimivalta kuuluu alueellisesti toimivaltaiselle ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle (Tribunal de première instance / Rechtbank van eerste aanleg). Oikeudenkäyntilain 569 §:n 5 momentissa säädetään, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella on toimivalta käsitellä tuomioiden täytäntöönpanon vastustamista koskevat asiat. Kyseisellä tuomioistuimella on asiassa täysi toimivalta oikeudenkäyntilain 566 §:n nojalla.

Viranomaiset, joilla on toimivalta edellä mainitun asetuksen nojalla annetun päätöksen täytäntöönpanon osalta, ovat oikeudenkäyntilain 509 §:n ja sitä seuraavien pykälien nojalla tuomioistuimen ulosottomiehet.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Belgia hyväksyy ainoastaan täytäntöönpanopaikan virallisen kielen tai jonkin sen virallisista kielistä Belgian kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Belgian keskusviranomaiset hyväksyvät viestinnässä käytettäväksi kansallisten kielten (hollanti, ranska ja saksa) ohella myös englannin.

Päivitetty viimeksi: 18/08/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.