Elatusvelvoitteet

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kroatia

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


*pakollinen kenttä

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tämän sivun alkukielistä versiota kroaatti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten tällaisten hakemusten johdosta tekemiä päätöksiä koskevat muutoksenhaut toimitetaan kunnalliseen tuomioistuimeen (općinski sud).

Muutoksenhaku täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevaan päätökseen on toimitettava päätöksen ensimmäisessä oikeusasteessa antaneen kunnallisen tuomioistuimen välityksellä toisen oikeusasteen tuomioistuimeen eli maakunnalliseen tuomioistuimeen (županijski sud).

Sen jälkeen kun täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevassa menettelyssä on annettu lopullinen päätös, kunnallinen tuomioistuin (ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin) vahvistaa päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuden.

Toimivaltaisia tuomioistuimia ovat

a) Kunnalliset tuomioistuimet: siviiliprosessilain (Zakon o parničnom postupku, Kroatian virallisen lehden nrot 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 ja 89/14) nojalla ja tuomioistuinten lainkäyttöalueesta ja kotipaikasta annetun lain (Zakon o područjima i sjedištima sudova, virallisen lehden nro 128/14) mukaisesti.

b) Maakunnalliset tuomioistuimet: siviiliprosessilain (Kroatian virallisen lehden nrot 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 ja 89/14) nojalla ja tuomioistuinten lainkäyttöalueesta ja kotipaikasta annetun lain (virallisen lehden nro 128/14) mukaisesti.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Asetuksen 33 artiklassa tarkoitettuun muutoksenhaun johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta vain pyytämällä asian uudelleentarkastelua (siviiliprosessilain 421–428 §:n mukaisesti).

Uudelleentarkastelupyyntö on tehtävä siinä tuomioistuimessa, joka antoi päätöksen ensimmäisessä oikeusasteessa.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Siviiliprosessilain 421–428 §:n mukaisesti asetuksen 19 artiklassa tarkoitettu uudelleentarkastelumenettely aloitetaan asianosaisen pyynnöstä. Uudelleentarkastelupyyntö on tehtävä siinä tuomioistuimessa, joka antoi päätöksen ensimmäisessä oikeusasteessa.

Siviiliprosessilain 117 §:n mukaisesti asianosainen voi pyytää edeltäneen oikeustilan palauttamista tuomioistuimelta, jonka olisi pitänyt toteuttaa laiminlyödyt toimet.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota kroaatti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Kroatiassa elatusvelvoitteista vastaava, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 4/2009 tarkoitettu keskusviranomainen:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
(väestö-, perhe- ja nuorisoasioista sekä sosiaalipolitiikasta vastaava ministeriö)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Verkkosivut: https://mdomsp.gov.hr/

Sähköposti: ministarstvo@mdomsp.hr

Puhelin: (+385-1) 555 71 11

Faksi: (+385-1) 555 72 22

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota kroaatti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Kroatiassa kunnalliset tuomioistuimet ovat asetuksen 21 artiklassa tarkoitettuja täytäntöönpanosta vastaavia toimivaltaisia viranomaisia siviiliprosessilain (virallisen lehden nrot 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 ja 89/14) nojalla ja tuomioistuinten lainkäyttöalueesta ja kotipaikasta annetun lain (virallisen lehden nro 128/14) mukaisesti.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Kroatia hyväksyy asetuksen 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännöskieleksi latinalaisin aakkosin kirjoitetun kroaatin kielen siviiliprosessilain 6 §:n mukaisesti.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Asetuksen 59 artiklassa tarkoitetut kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät viestinnässä toisten keskusviranomaisten kanssa käytettäviksi kieliksi, ovat

a) hakemus- ja tiedonantolomakkeet: kroaatti

b) muu viestintä: kroaatti tai englanti (pyynnöstä).

Päivitetty viimeksi: 25/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.