Elatusvelvoitteet

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kroatia

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


*pakollinen kenttä

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten tällaisten hakemusten johdosta tekemiä päätöksiä koskevat muutoksenhaut toimitetaan kunnalliseen tuomioistuimeen (općinski sud).

Muutoksenhaku täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevaan päätökseen on toimitettava päätöksen ensimmäisessä oikeusasteessa antaneen kunnallisen tuomioistuimen välityksellä toisen oikeusasteen tuomioistuimeen eli maakunnalliseen tuomioistuimeen (županijski sud).

Sen jälkeen kun täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevassa menettelyssä on annettu lopullinen päätös, kunnallinen tuomioistuin (ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin) vahvistaa päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuden.

Toimivaltaisia tuomioistuimia ovat

a) kunnalliset tuomioistuimet siviiliprosessilain (Zakon o parničnom postupku, Kroatian virallisen lehden (Narodne novine, NN) nrot 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 ja 70/19) ja tuomioistuinten lainkäyttöalueesta ja kotipaikasta annetun lain (Zakon o područjima i sjedištima sudova, NN nro 67/18) nojalla

b) maakunnalliset tuomioistuimet siviiliprosessilain (NN nrot 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 ja 70/19) ja tuomioistuinten lainkäyttöalueesta ja kotipaikasta annetun lain (NN nro 67/18) nojalla.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Asetuksen 33 artiklassa tarkoitettuun muutoksenhaun johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta vain pyytämällä asian uudelleentarkastelua (siviiliprosessilain 421–428 §:n mukaisesti).

Uudelleentarkastelupyyntö on tehtävä siinä tuomioistuimessa, joka antoi päätöksen ensimmäisessä oikeusasteessa.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Siviiliprosessilain 421–428 §:n mukaisesti asetuksen 19 artiklassa tarkoitettu uudelleentarkastelumenettely aloitetaan asianosaisen pyynnöstä. Uudelleentarkastelupyyntö on tehtävä siinä tuomioistuimessa, joka antoi päätöksen ensimmäisessä oikeusasteessa.

Siviiliprosessilain 117 §:n mukaisesti asianosainen voi pyytää edeltäneen oikeustilan palauttamista tuomioistuimelta, jonka olisi pitänyt toteuttaa laiminlyödyt toimet.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Kroatiassa elatusvelvoitteista vastaava, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 4/2009 tarkoitettu keskusviranomainen:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
(työ-, eläke- ja perheasioista sekä sosiaalipolitiikasta vastaava ministeriö)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Verkkosivusto: https://mrosp.gov.hr/

Puhelin: (+385-1) 610 98 92/610 61 64

Faksi: (+385-1) 610 61 71

Sähköposti: eu-poslovi@mrosp.hr

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Kroatiassa kunnalliset tuomioistuimet ovat asetuksen 21 artiklassa tarkoitettuja täytäntöönpanon osalta toimivaltaisia viranomaisia siviiliprosessilain (NN nrot 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 ja 70/19) ja tuomioistuinten lainkäyttöalueesta ja kotipaikasta annetun lain (NN nro 67/18) nojalla.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Kroatia hyväksyy asetuksen 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännöskieleksi latinalaisin aakkosin kirjoitetun kroaatin kielen siviiliprosessilain 6 §:n mukaisesti.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Asetuksen 59 artiklassa tarkoitetut kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät viestinnässä toisten keskusviranomaisten kanssa käytettäviksi kieliksi, ovat

a) hakemus- ja tiedonantolomakkeet: kroaatti

b) muu viestintä: kroaatti tai englanti (pyynnöstä).

Päivitetty viimeksi: 12/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.