Elatusvelvoitteet

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hakemus päätöksen julistamisesta täytäntöönpanokelpoiseksi toimitetaan piirituomioistuimelle (okresní soud) tai tuomioistuimen valtuuttamalle ulosottomiehelle.

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevasta hakemuksesta tehtyyn päätökseen voi asetuksen 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti hakea muutosta lain 99/1963 (siviiliprosessilain), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna, 201 §:n ja sitä seuraavien pykälien nojalla siltä piirituomioistuimelta, joka teki hakemuksesta päätöksen, tai siltä piirituomioistuimelta, jolla on alueellinen toimivalta tuomioistuimen valtuuttamista ulosottomiehistä ja ulosottotoimesta annetun lain 120/2001 (ulosottolain), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna, 45 §:n mukaisesti.

Jos hakemus päätöksen täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta toimitettiin tuomioistuimen valtuuttamalle ulosottomiehelle, muutosta haetaan siltä alueoikeudelta (krajský soud), jonka piirissä kyseinen tuomioistuin toimii.

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Asetuksen 33 artiklassa mainitut muutoksenhakukeinot ovat kanne päätöksen mitätöimiseksi (žaloba pro zmatečnost) siviiliprosessilain 229 §:n ja sitä seuraavien pykälien nojalla, kanne päätöksen kumoamiseksi (zaloba na obnovu rizeni) siviiliprosessilain 228 §:n ja sitä seuraavien pykälien nojalla ja ylimääräinen muutoksenhaku (dovolání) siviiliprosessilain 236 §:n ja sitä seuraavien pykälien nojalla ja joissain tapauksissa myös erityisoikeudenkäyntilain 30 §:n nojalla.

Ylimääräinen muutoksenhaku ei kuitenkaan ole mahdollinen elatusvelvollisuutta koskevissa pääasiasta tehdyissä päätöksissä.

Kun kyseessä on kanne päätöksen mitätöimiseksi tai kumoamiseksi, toimivaltainen tuomioistuin on se, joka on tehnyt asiasta päätöksen ensimmäisenä oikeusasteena. Muutamissa erityistapauksissa toimivaltainen tuomioistuin on se, jonka päätöksestä valitetaan (ks. siviiliprosessilain 235a §). Jos kyseessä on ylimääräinen muutoksenhaku, toimivaltainen tuomioistuin on korkein oikeus, jonka osoite on: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Tšekki.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Tuomioistuin, jolla on toimivalta tutkia asia uudelleen asetuksen 19 artiklan mukaisesti, on se piirituomioistuin, joka ratkaisi asian ensimmäisenä oikeusasteena.

Toimivaltainen tuomioistuin soveltaa suoraan asetuksen 19 artiklaa. Päätökseen, jossa tuomioistuin hylkää uudelleentutkimista koskevan hakemuksen, voi hakea muutosta.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Keskusviranomainen on

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (Kansainvälisoikeudellinen lastensuojeluvirasto)

Šilingrovo náměstí ¾

602 00 Brno

Tšekki

Sähköposti: podatelna@umpod.cz

Puhelin: 00420 542 215 522

Faksi: 00420 542 212 836

http://www.umpod.cz/

71 artiklan 1 kohdan e alakohta – Julkisyhteisöt

Asetuksen 51 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu julkisyhteisö on Tšekin oikeusministeriö, joka oikeusavusta rajat ylittävissä asioissa Euroopan unionissa annetun lain 629/2004, sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla huolehtii toimivaltansa puitteissa oikeusavun antamisesta asetuksen 51 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Yhteystiedot:

Ministerstvo spravedlnosti ČR (Tšekin oikeusministeriö)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Tšekki

Sähköposti: moc@msp.justice.cz

Puhelin: 00420 221 997 925

Faksi: 00420 221 997 919

http://www.justice.cz

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Täytäntöönpanoon toimivaltaisia viranomaisia asetuksen 21 artiklan soveltamiseksi ovat piirituomioistuimet.
Niiden alueellinen toimivalta määräytyy siviiliprosessilain 84–86 §:n mukaisesti, jos päätöksen täytäntöönpanoa koskeva hakemus tehdään piirituomioistuimelle, tai ulosottolain 45 §:n mukaisesti, jos päätöksen täytäntöönpanoa koskeva hakemus tehdään tuomioistuimen valtuuttamalle ulosottomiehelle.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen 20, 28 ja 40 artiklassa mainittujen asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet ovat tšekki ja slovakki.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Asetuksen 59 artiklan mukaisessa yhteydenpidossa, jota keskusviranomainen harjoittaa muiden keskusviranomaisten kanssa, hyväksytään tšekin kielen ohella englanti ja slovakki.

Päivitetty viimeksi: 13/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.