Elatusvelvoitteet

Tanska

Sisällön tuottaja:
Tanska

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hakemus päätöksen julistamisesta täytäntöönpanokelpoiseksi toimitetaan perheoikeusvirastolle (Familieretshuset).

Yhteystiedot:

Statsforvaltningen

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark

Sähköposti: post@familieretshuset.dk

Puhelin: +45 7256 7000

Verkkosivusto: Familieretshuset.dk

Perheoikeusviraston tekemät ratkaisut voidaan viedä perhetuomioistuimen (familieret) käsiteltäviksi neljän viikon kuluessa. Tuomioistuinkäsittelyä koskeva hakemus toimitetaan perheoikeusvirastolle. Joissakin tilanteissa perheoikeusvirasto voi käynnistää uudelleen ratkaisun käsittelyn, vaikka asianosainen olisi hakenut tuomioistuinkäsittelyä.

Perhetuomioistuin on osa paikallista käräjäoikeutta (byret). Ks. http://www.domstol.dk.

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Perhetuomioistuimen tuomioon asiassa, jossa perheoikeusviraston ratkaisu on saatettu sen käsiteltäväksi, voidaan hakea muutosta hovioikeudelta (landsret) ainoastaan valituslupalautakunnan (Procesbevillingsnævn) luvalla. Valituslupalautakunta voi antaa luvan hakea tuomioon muutosta, jos asia on luonteeltaan periaatteellinen tai jos erityiset syyt yleisesti puoltavat muutoksenhaun sallimista. Valituslupahakemus on jätettävä lautakunnalle neljän viikon kuluessa tuomion antamisesta. Lautakunta voi kuitenkin poikkeuksellisesti myöntää luvan, vaikka hakemus olisi jätetty myöhemmin. Tuomion antamisesta ei saa kuitenkaan olla kulunut kauempaa kuin yksi vuosi. Sama pätee silloin, kun perhetuomioistuimen ratkaisu annetaan määräyksellä. Tällöin hakemuksen määräajat ovat kaksi viikkoa ja kuusi kuukautta.

Hovioikeuden toisena oikeusasteena antamiin tuomioihin ei voi hakea muutosta. Valituslupalautakunta voi kuitenkin antaa luvan siihen, että korkein oikeus (Højesteret) käsittelee tuomion uudelleen kolmantena oikeusasteena, jos asia on luonteeltaan periaatteellinen. Tätä koskeva hakemus on esitettävä valituslupalautakunnalle neljän viikon kuluessa tuomion antamisesta. Lautakunta voi kuitenkin poikkeuksellisesti myöntää luvan, vaikka hakemus olisi jätetty myöhemmin. Tuomion antamisesta ei saa kuitenkaan olla kulunut kauempaa kuin yksi vuosi. Jos hovioikeus antaa ratkaisunsa määräyksellä, se voidaan viedä korkeimpaan oikeuteen valituslupalautakunnan luvalla. Tällainen lupa voidaan myöntää, jos muutoksenhaku on luonteeltaan periaatteellinen. Tätä koskeva hakemus on esitettävä valituslupalautakunnalle kahden viikon kuluessa ratkaisun antamisesta. Valituslupalautakunta voi kuitenkin poikkeuksellisesti antaa luvan muutoksenhakuun, vaikka hakemus olisi jätetty myöhemmin. Ratkaisun antamisesta ei saa kuitenkaan olla kulunut kauempaa kuin kuusi kuukautta.

Tuomioistuimien (perhetuomioistuimet (käräjäoikeudet), hovioikeudet ja korkein oikeus) ja valituslupalautakunnan yhteystiedot: http://www.domstol.dk

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Ei sovelleta Tanskassa.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12. kesäkuuta 2009 tehdyn Euroopan yhteisön ja Tanskan sopimuksen mukaisesti keskusviranomaisten välistä yhteistyötä koskevaa asetuksen VII lukua ei sovelleta Tanskaan.

Valituslautakunta (Ankestyrelsen) on nimetty elatusavun perimisestä ulkomailla 20. kesäkuuta 1956 tehdyssä YK:n yleissopimuksessa tarkoitetuksi kansainvälisistä elatusapuasioista vastaavaksi keskusviranomaiseksi.

Perintäviranomainen (Gældsstyrelsen) on kuitenkin valtuutettu toimimaan YK:n yleissopimuksessa tarkoitettuna välittäjänä hakemuksissa, jotka koskevat elatusavun tunnustamista ja täytäntöönpanoa (perintää) ulkomailla.

71 artiklan 1 kohdan e alakohta – Julkisyhteisöt

Ei sovelleta Tanskassa.

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Perintäviranomainen perii saatavat, joiden täytäntöönpanoa haetaan oikeuden päätöksen perusteella. Jos saatavia ei makseta, perintäviranomainen suorittaa päätöksen pakkotäytäntöönpanon.

Jos maksuvelvollinen kiistää maksuvelvollisuutensa saatavien perimisen tai pakkotäytäntöönpanon yhteydessä, perintäviranomainen siirtää asian perheoikeusvirastolle, joka tekee ratkaisun. Ratkaisulla voidaan myös kumota tai keskeyttää saatavien perintä tai täytäntöönpano.

Perintäviranomainen voi kuitenkin päättää saatavien oikeutuksesta ja suuruudesta, jos asia koskee sen omia hallintotoimia. Se voi myös keskeyttää täytäntöönpanon.

Perheoikeusviraston tekemät ratkaisut voidaan viedä perhetuomioistuimeen neljän viikon kuluessa. Joissakin tilanteissa perheoikeusvirasto voi käynnistää uudelleen ratkaisun käsittelyn, vaikka asianosainen olisi hakenut tuomioistuinkäsittelyä.

Valitukset perintäviranomaisen päätöksistä, jotka koskevat saatavien perintää tms. (myös saatavien oikeutusta ja suuruutta koskevat päätökset, joissa on kyse perintäviranomaisen hallintotoimista), voidaan saattaa verotuomioistuimen (Landsskatteret) käsiteltäväksi.

Perintäviranomaisen suorittamaa ulosottoa koskevista valituksista päättää voutioikeus (Fogedret). Voutioikeuden päätökseen voi hakea muutosta hovioikeudelta. Jos saatavan taloudellinen arvo on enintään 20 000 Tanskan kruunua, voutioikeuden päätökseen voi hakea muutosta ainoastaan valituslupalautakunnan luvalla. Hovioikeuden tekemiin muutoksenhakupäätöksiin voi valituslupalautakunnan luvalla hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta.

Perustuslain 63 §:n mukaan valituslautakunnan ja verotuomioistuimen tekemiin päätöksiin voi hakea muutosta tuomioistuimelta. Jos kantajalla on kotipaikka Tanskassa, näiden viranomaisten tekemää päätöstä koskeva muutoksenhaku pannaan vireille kantajan kotipaikan tuomioistuimessa. Jos kantajalla ei ole kotipaikkaa Tanskassa, muutoksenhaku pannaan vireille Kööpenhaminan käräjäoikeudessa (Byret). Käräjäoikeuden päätökseen voi hakea muutosta hovioikeudelta, jonka päätökseen puolestaan voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos valituslupalautakunta antaa siihen luvan. Käräjäoikeus voi asianosaisen hakemuksesta siirtää asian hovioikeuden käsiteltäväksi, jos asialla on periaatteellista merkitystä.


Yhteystiedot

Familieretshuset

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark.

Sähköposti: post@familieretshuset.dk

Puhelin: +45 7256 7000

Verkkosivusto: http://www.familieretshuset.dk

Gældsstyrelsen

Nykøbingvej 76, Bygning 45.

4990 Sakskøbing

Danmark

Puhelin: +45 70157304

Verkkosivusto: http://www.gaeldst.dk

Landsskatteretten

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 København V

Danmark

Sähköposti: sanst@sanst.dk

Puhelin: +45 3376 0909

Tuomioistuimien (käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus) ja valituslupalautakunnan yhteystiedot: http://www.domstol.dk

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Tanska hyväksyy 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitetuista asiakirjoista islannin-, norjan-, ruotsin-, suomen- ja tanskankieliset käännökset.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Ei sovelleta Tanskassa.

Päivitetty viimeksi: 09/03/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.