Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Elatusvelvoitteet

Englanti ja Wales

Sisällön tuottaja:
Englanti ja Wales

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Family Court (REMO-yksikön välityksellä) seuraavassa osoitteessa:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Puhelin: 020 3681 2757 (vain kotimaasta)

+44 (0)20 3681 2757 (ulkomailta)

Faksi: 020 3681 8764

Sähköposti: remo@offsol.gsi.gov.uk

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Menettely, jolla haetaan muutosta muutoksenhaun johdosta tehtyyn päätökseen:

yksi ainoa oikeuskysymykseen rajoittuva jatkovalitus tuomioistuimelle, joka on yhtä oikeusastetta ylempi kuin ensimmäisen muutoshakemuksen käsitellyt tuomioistuin.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklaa ei sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, koska vuonna 2007 hyväksytty Haagin pöytäkirja ei sido sitä.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Oikeusministeriä vastaava lordikansleri (Lord Chancellor) on keskusviranomainen, jolla on yleinen poliittinen vastuu. Keskusviranomaisen hallinnollisista toimista vastaa seuraava taho:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Puhelin: 020 3681 2757 (vain kotimaasta)

+44 (0)20 3681 2757 (ulkomailta)

Faksi: 020 3681 8764

Sähköposti: remo@offsol.gsi.gov.uk

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Family Court (REMO-yksikön välityksellä) seuraavassa osoitteessa:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Puhelin: 020 3681 2757 (vain kotimaasta)

+44 (0)20 3681 2757 (ulkomailta)

Faksi: 020 3681 8764

Sähköposti: remo@offsol.gsi.gov.uk

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännösten on oltava englanninkielisiä Yhdistyneen kuningaskunnan kaikilla lainkäyttöalueilla.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Keskusviranomaisten välisen viestinnän on tapahduttava englannin kielellä Yhdistyneen kuningaskunnan kaikilla lainkäyttöalueilla.

Päivitetty viimeksi: 02/09/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.