Elatusvelvoitteet

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Viro

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


*pakollinen kenttä

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia käsittelevät Virossa käräjäoikeudet (siviiliprosessilain 121 §).

Asetuksen 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta tehtyä päätöstä koskeva muutoksenhaku osoitetaan Virossa piirituomioistuimille.

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhaun johdosta tehtyyn päätökseen voidaan Virossa hakea muutosta 33 artiklassa tarkoitetulla tavalla esittämällä muutoksenhakemus korkeimmalle oikeudelle (siviiliprosessilain 625 §, 695–701 §).

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklassa tarkoitettu uudelleentutkimismenettely käydään Virossa niiden säännösten nojalla, jotka koskevat hakemusta yksipuolisen tuomion kumoamiseksi siltä osin kuin sitä ei ole muutoin kielletty toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 4/2009; uudelleentutkimista koskevat hakemukset käsitellään käräjäoikeuksissa.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Asetuksen 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu keskusviranomainen Virossa:

Oikeusministeriö (Justiitsministeerium)

Kansainvälisen oikeusyhteistyön yksikkö (Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus)

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

Sähköposti: central.authority@just.ee

Puhelin: +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Asetuksen 21 artiklassa tarkoitettuja täytäntöönpanosta kieltäytymistä tai sen keskeyttämistä koskevia hakemuksia käsittelevät Virossa käräjäoikeudet.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Viro hyväksyy 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitettuja käännöksiä varten viron kielen lisäksi myös englannin kielen.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Viron tasavalta hyväksyy 59 artiklassa tarkoitettua keskusviranomaisten välistä viestintää varten viron kielen lisäksi myös englannin kielen.

Päivitetty viimeksi: 29/03/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.