Elatusvelvoitteet

Suomi

Sisällön tuottaja:
Suomi

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivaltainen tuomioistuin asetuksen 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa asiassa on käräjäoikeus (tingsrätt). Asetuksen 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun muutoksenhakua koskevan asian tutkii hovioikeus (hovrätt).

Käräjäoikeuksien ja hovioikeuksien yhteystiedot ovat saatavissa oikeusministeriön Internet-sivuilla osoitteessa http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Asetuksen 33 artiklassa tarkoitettu muutoksenhalumenettely on valitus korkeimpaan oikeuteen (högsta domstolen), jos se myöntää valitusluvan (Oikeudenkäymiskaari 30 luku 1-5§ soveltuvin osin).

Hovioikeuden tuomioon ja päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla.

Hovioikeuden ratkaisusta valittamista varten on pyydettävä korkeimmalta oikeudelta valituslupa.

Valituslupa voidaan myöntää ainoastaan, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Valituslupa voidaan myöntää myös, jos siihen on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen sellaisen oikeudenkäynti- tai muun virheen takia, jonka perusteella ratkaisu olisi purettava tai poistettava, tai jos valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Valitusohjeet liitetään hovioikeuden ratkaisuun. Niissä selostetaan, millä edellytyksillä valituslupa lain mukaan voidaan myöntää sekä miten valituslupaa pyytävän on meneteltävä saattaakseen valituksensa korkeimman oikeuden tutkittavaksi. Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen on 60 päivää siitä päivästä, jona hovioikeuden ratkaisu annettiin.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklassa tarkoitettu uudelleentarkastelua koskeva pyyntö on tehtävä tuomioistuimelle, joka teki lainvoimaisen päätöksen asiassa, Menettelyyn sovelletaan soveltuvin osin, mitä oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 3-5 ja 14 a §:ssä säädetään. Tuomioistuinten yhteystiedot ovat oikeusministeriön Internet-sivulla http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Suomen keskusviranomainen on oikeusministeriö (justitieministeriet).

Sen yhteystiedot ovat:

Oikeusministeriö

Kansainvälisen oikeusavun yksikkö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

puhelin 358-9-1606 7628

telefax 358-9-1606 7524

sähköposti maintenance.ca.om@gov.fi

 

Pyydämme huomioimaan, että julkisyhteisö Kansaneläkelaitos (KELA) voi suorittaa joitakin keskusviranomaiselle osoitettuja tehtäviä (ks. tarkemmin 71 artiklan 1 kohdan e alakohta - Julkisyhteisöt). Kaikki Suomeen saapuvat hakemukset tulee kuitenkin osoittaa oikeusministeriölle.

71 artiklan 1 kohdan e alakohta – Julkisyhteisöt

Kansaneläkelaitos (KELA, Folkpensionsanstalten) on nimetty elatusapuasetuksen 51(3) artiklan mukaiseksi julkisyhteisöksi.
Kansaneläkelaitos voi myönnettyään elatusapuun oikeutetulle elatustukea suorittaa seuraavia keskusviranomaisen tehtäviä:

  • Hakea päätöksen tunnustamista tai päätöksen tunnustamista ja julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi (56 art.1 kohta a alakohta);
  • Hakea pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa tehdyn tai siellä tunnustettavan päätöksen täytäntöönpanoa (56 art. 1 kohta b alakohta)
  • Esittää erityisiä toimenpiteitä koskevan pyynnön (53 art 1 kohta)

Kansaneläkelaitoksen yhteystiedot ovat:

Kansaneläkelaitos (Social Insurance Institution)
Recovery Centre
PL 450

FI-00056 Kela

Finland


puhelin : +35820 634 4940 (henkilöasiakkaat)

+35820 634 4942 (viranomaiset)


sähköposti: maintenance@kela.fi

Website: http://www.kela.fi/

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Asetuksen 21 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on vastaajan asuin- tai kotipaikan ulosottomies (utmätningsman). Artiklassa tarkoitettu pyyntö voidaan osoittaa mille tahansa paikalliselle ulosottoviranomaiselle.

Ulosottoviranomaisten yhteystiedot ovat oikeusministeriön Internet-sivulla https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Suomi hyväksyy asetuksen 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännöksissä suomen, ruotsin ja englannin kielen.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Suomi hyväksyy, että viestinnässä käytetään suomea, ruotsia tai englantia.

Päivitetty viimeksi: 22/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.