Elatusvelvoitteet

Ranska

Sisällön tuottaja:
Ranska

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Ranska

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


*pakollinen kenttä

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 27 artiklan 1 kohdan tarkoituksiin nimetty viranomainen on Tribunal judiciaire -tuomioistuimen puheenjohtaja tai notaariyhdistyksen (chambre des notaires) puheenjohtaja.

Asetuksen 32 artiklan 2 kohdan tarkoituksiin nimetty viranomainen on Cour d’appel ‑tuomioistuin.

Asetuksen 27 artiklan 1 kohdan tarkoituksiin nimettävä alueellisesti toimivaltainen viranomainen määräytyy 27 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti sen osapuolen asuinpaikan mukaan, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, tai täytäntöönpanopaikan perusteella.

Asetuksen 32 artiklan 2 kohdan tarkoituksiin nimettävä viranomainen on viranomainen, jolla on toimivalta käsitellä perheoikeudellisissa asioissa tehtyjä tuomioistuinten päätöksiä koskevat muutoksenhaut.

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Asetuksen 33 artiklassa säädetty menettely on Cour de cassation -tuomioistuimeen tehtävä kassaatiovalitus, josta säädetään siviiliprosessilain 973–982 §:ssä ja 1009–1031 §:ssä.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklassa säädetty uudelleentutkimismenettely on muutoksenhaku, joka voidaan esittää sen tuomiopiirin Cour d'appel -tuomioistuimelle, jossa riidanalaisen tuomion antanut tuomioistuin sijaitsee.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Ministère des Affaires étrangères et européennes

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Puhelin: + 33 (0)1 43 17 91 99

Faksi: +33 (0)1 43 17 81 97

Sähköposti: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Täytäntöönpanon osalta alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin on velallisen asuinpaikan tai toimenpiteen täytäntöönpanopaikan tuomioistuin. Jos velallinen asuu ulkomailla tai hänen kotipaikkaansa ei tiedetä, toimivaltainen tuomioistuin on toimenpiteen täytäntöönpanopaikan tuomioistuin.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Ainoastaan ranska.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Ainoastaan ranska.

Päivitetty viimeksi: 08/11/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.