Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Elatusvelvoitteet

Gibraltar

Sisällön tuottaja:
Gibraltar

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Yhdistynyt kuningaskunta

Gibraltar

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


*pakollinen kenttä

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Päätösten täytäntöönpanokelpoisiksi julistamisesta vastaa seuraava tuomioistuin:

Clerk to the Magistrates ’Court

32–36 Town Range

Gibraltar

Puhelin: +350 2007 0471

Faksi: +350 2004 0483

Päätöksiin haetaan muutosta seuraavalta tuomioistuimelta:

Clerk to the Magistrates ’Court

32–36 Town Range

Gibraltar

Puhelin: +350 2007 0471

Faksi: +350 2004 0483

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Menettely, jolla haetaan muutosta muutoksenhaun johdosta tehtyyn päätökseen:

Valitus korkeimpaan oikeuteen.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklaa ei sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, koska vuonna 2007 hyväksytty Haagin pöytäkirja ei sido sitä.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Minister for Justice,

Ministry of Education, Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Puhelin: + 350 2005 9267

Faksi: + 350 2005 9271

Sähköposti: moj@gibraltar.gov.gi

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Clerk to the Magistrates ’Court

32–36 Town Range

Gibraltar

Puhelin: +350 2007 0471

Faksi: +350 2004 0483

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännösten on oltava englanninkielisiä Yhdistyneen kuningaskunnan kaikilla lainkäyttöalueilla.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Keskusviranomaisten välisen viestinnän on tapahduttava englannin kielellä Yhdistyneen kuningaskunnan kaikilla lainkäyttöalueilla.

Päivitetty viimeksi: 12/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.