Elatusvelvoitteet

Unkari

Sisällön tuottaja:
Unkari

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Unkari

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


*pakollinen kenttä

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Yleisen tuomioistuimen (törvényszék) sijaintipaikan piirioikeus (járásbíróság), Budapestissa Budan keskustan piirioikeus (Budai Központi Kerületi Bíróság). Muutoksenhakutuomioistuimina toimivat yleiset tuomioistuimet, Budapestissa pääkaupungin yleinen tuomioistuin (Fővárosi Törvényszék).

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Unkarissa uudelleentarkastelua koskevan pyynnön (felülvizsgálati kérelem) käsittelee korkein oikeus (Kúria), ja pyyntö on esitettävä ensimmäisen oikeusasteen tuomion antaneen piirioikeuden välityksellä.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklassa tarkoitettu uudelleentutkimismenettely on käynnistettävä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena toimivassa piirioikeudessa asian uudelleenkäsittelyä koskevien sääntöjen mukaisesti (vuoden 1952 siviiliprosessilaissa III olevan XIII luvun 260–269 §).

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Unkarin oikeusministeriö

1051 Budapest

Nádor utca 22,

Puhelin:(+36) 1 795 5397, (+36) 1 795 3188,

Faksi: (+36) 1 550 3946,

Sähköposti: nmfo@im.gov.hu

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Asetuksen 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa asioissa yleisen tuomioistuimen sijaintipaikan piirioikeus, Budapestissa Budan keskustan piirioikeus. Asetuksen 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa asioissa täytäntöönpanomenettelystä vastaavan ulosottomiehen sijaintipaikassa toimivaltainen piirioikeus.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Unkari

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

a) hakemuslomakkeiden osalta unkari

b) pyyntöjen osalta unkari, englanti tai saksa

c) muun viestinnän osalta keskusviranomainen voi pyynnöstä hyväksyä unkarin, englannin tai saksan kielen käytön.

Päivitetty viimeksi: 02/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.