Elatusvelvoitteet

Italia

Sisällön tuottaja:
Italia

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivalta ratkaista 27 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 32 artiklan 2 kohdan mukaisia päätöksiä koskevia muutoksenhakuja on muutoksenhakutuomioistuimilla (Corti di Appello).

Tietoja kyseisestä viranomaisesta on verkkosivustolla http://www.giustizia.it/ (giustizia map – strutture giudiziarie –tribunali ordinari).

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Asetuksen 33 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt ovat varsinaiset ja ylimääräiset muutoksenhakukeinot (kassaatiovalitus, tuomion purkaminen, kolmannen osapuolen kantelu).

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Toimivalta asetuksen 19 artiklan mukaisessa uudelleentutkimismenettelyssä on päätöksen tehneellä oikeusviranomaisella. Asia saatetaan käsiteltäväksi niiden menettelysääntöjen mukaisesti, joita on käytetty uudelleen tutkittavaa päätöstä vahvistettaessa.

Tiedot näistä oikeusviranomaisista löytyvät tästä osoitteesta.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Keskusviranomainen on oikeusministeriön nuoriso-oikeudesta vastaava osasto (Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile):

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Puh.: (+39-6) 68188326; (+39-6) 68188331

Faksi: (+39-6) 68188323

Sähköposti: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Varmennettu sähköposti: prot.dgmc@giustiziacert.it

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Toimivalta asetuksen 21 artiklassa tarkoitetussa täytäntöönpanossa on yleisillä tuomioistuimilla (Italian siviiliprosessilain 9 § II momentti).

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännöksissä hyväksytty kieli on italia.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Asetuksen 59 artiklassa tarkoitettu kieli, jonka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa, on italia.

Päivitetty viimeksi: 11/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.