Elatusvelvoitteet

Latvia

Sisällön tuottaja:
Latvia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Latvia

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


*pakollinen kenttä

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Latviassa tuomioistuimet, jotka ovat toimivaltaisia käsittelemään hakemuksia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta asetuksen 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ovat yleiset tuomioistuimet eli alioikeudet.

Latviassa tuomioistuimet, jotka ovat toimivaltaisia käsittelemään muutoksenhakuja päätöksiin täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisesta asetuksen 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ovat asianomaiset aluetuomioistuimet asianomaisen alioikeuden välityksellä.

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Muutoksenhaun johdosta 33 artiklan mukaisesti tehtyyn päätökseen voidaan hakea muutosta korkeimman oikeuden senaatista asianomaisen aluetuomioistuimen välityksellä.

Yhteystiedot:

Augstākās tiesa

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV-1511

Latvija

Puhelin: (+371) 670 203 50

Faksi: (+371) 670 203 51

Sähköposti: at@at.gov.lv

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Vastaaja voi pyytää asian uudelleentarkastelua päätöksen uudelleentarkastelun yhteydessä asetuksen 19 artiklan perusteella siten, että hän toimittaa hakemuksensa:

1)      alioikeuden tuomiota tai päätöstä koskevan muutoksenhaun osalta asianomaiseen aluetuomioistuimeen;

2)      aluetuomioistuimen tuomiota tai päätöstä koskevan muutoksenhaun osalta korkeimman oikeuden riita-asioiden jaostoon;

3)      riita-asioiden jaoston tuomiota tai päätöstä koskevan muutoksenhaun osalta korkeimman oikeuden senaatin riita-asioiden jaostoon.

Hakemusta ei voida jättää, jos määräaika asianomaista tuomiota koskevan täytäntöönpanoasiakirjan jättämiselle täytäntöönpantavaksi on umpeutunut.

Tuomioistuin tarkastaa hakemusta tutkiessaan, voidaanko hakijan ilmoittamien olosuhteiden katsoa oikeuttavan päätöksen uudelleentarkasteluun asetuksen 19 artiklan mukaisesti. Jos tuomioistuin toteaa, että olosuhteet oikeuttavat päätöksen uudelleentarkastelun, se kumoaa riitautetun päätöksen kokonaisuudessaan ja siirtää asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen uudelleen käsiteltäväksi. Jos tuomioistuin katsoo, että hakemuksessa esitetyt olosuhteet eivät oikeuta uudelleentarkasteluun, se hylkää hakemuksen. Tuomioistuimen päätöksestä voi valittaa.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Latviassa keskusviranomaisena toimii elatusvelvoitteista vastaava takuurahasto. Yhteystiedot:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža ielā 15

Rīgā LV-1010

Latvija

Puhelin: (371) 678 30 626

Faksi: (371) 678 30 636

Sähköposti:pasts@ugf.gov.lv

71 artiklan 1 kohdan e alakohta – Julkisyhteisöt

Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Latviassa asetuksen 51 artiklassa tarkoitettua erityistä tehtävää suorittaa elatusvelvoitteista vastaavan takuurahaston hallinto.

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Latviassa viranomaiset, joilla on toimivalta kieltää tai keskeyttää päätöksen täytäntöönpano asetuksen 21 artiklan mukaisesti, ovat alioikeudet, joiden oikeudenkäyttöalueeseen kuuluu ulkomaalaisen tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpano.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Latvia hyväksyy ainoastaan kansallisella kielellä eli latviaksi toimitetut käännökset asetuksen 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitetuista asiakirjoista.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Latvia hyväksyy asetuksen 56 artiklassa tarkoitetut hakemukset (asetuksen liitteet VI ja VII) vain kansallisella kielellä eli latviaksi.

Latvia hyväksyy erityistä toimenpidettä koskevat pyynnöt (asetuksen liite V) latviaksi tai englanniksi.

Muu pyynnöstä toteutettava viestintä keskusviranomaisen kanssa hoidetaan latviaksi tai englanniksi.

Päivitetty viimeksi: 05/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.