Elatusvelvoitteet

Liettua

Sisällön tuottaja:
Liettua

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Liettua

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


*pakollinen kenttä

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 27 artiklan 1 kohdan mukaiset päätöksen täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset sekä asetuksen 32 artiklan 2 kohdan mukaiset tällaisen hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevat muutoksenhaut käsitellään Liettuan muutoksenhakutuomioistuimessa (Lietuvos apeliacinis teismas), jonka osoite on

Lietuvos apeliacinis teismas

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
Puhelin: (+370 85) 266 3479

Faksi: (+370 85) 266 3060
Sähköposti:apeliacinis@apeliacinis.lt

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Liettuan muutoksenhakutuomioistuimen ratkaisusta, joka on annettu päätöksen täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan hakemuksen johdosta tehdyn päätöksen muutoksenhaun perusteella, voidaan tehdä kassaatiovalitus Liettuan korkeimpaan oikeuteen (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas). Tällaisten valitusten käsittelyssä noudatettavat kassaatio-oikeuden oikeudenkäyntisäännöt vahvistetaan Liettuan siviiliprosessilailla, jollei asetuksessa ja siviiliprosessia koskevan Euroopan unionin ja kansainvälisen tason sääntelyn täytäntöönpanosta annetussa Liettuan lainsäädännössä toisin säädetä. Käsiteltäväksi otettu kassaatiovalitus kirjataan ensisijaisesti käsiteltävänä asiana Liettuan korkeimman oikeuden kassaatioasioiden luetteloon. Korkein oikeus asettaa kassaatiovalitukseen vastaamiselle määräajan, joka voi olla enintään 14 päivää. Tiedonannossaan kassaatiovalituksen kirjaamisesta Liettuan korkeimman oikeuden kassaatioasioiden luetteloon (Liettuan siviiliprosessilain 350 §:n 7 momentti) korkein oikeus ilmoittaa asianosaisille ja muille oikeudenkäyntiin osallistuville osapuolille kassaatiovalitukseen vastaamiselle asetetun määräajan.

Kassaatiovalituksen asianosaisilla on velvollisuus ja muilla oikeudenkäyntiin osallistuvilla osapuolilla on oikeus antaa kassaatiovalitukseen kirjallinen vastine korkeimman oikeuden asettamassa määräajassa. Määräajan kuluminen alkaa siitä päivästä, jona valitus on kirjattu kassaatioasioiden luetteloon.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklassa säädetystä elatusvelvoitetta koskevan päätöksen uudelleentarkastelusta vastaa kyseisen päätöksen antanut tuomioistuin. Jos tuomioistuin hyväksyy hakemuksen elatusvelvoitetta koskevan päätöksen uudelleentarkastelusta, sen on toimitettava kopio hakemuksesta liitteineen kantajalle ja ilmoitettava, että tämän on annettava hakemukseen vastine 14 päivän kuluessa sen toimittamisesta. Elatusvelvoitetta koskevasta päätöksestä tehty uudelleentarkastelua koskeva hakemus ratkaistaan kirjallista menettelyä noudattaen. Katsoessaan sen tarpeelliseksi tuomioistuin voi kuitenkin määrätä, että hakemus käsitellään suullisesti elatusvelvoitteen tarkastelemiseksi uudelleen. Tuomioistuimen on käsiteltävä hakemus elatusvelvoitetta koskevan päätöksen uudelleentarkastelusta 14 päivän kuluessa vastineen antamiselle asetetun määräajan päättymisestä ja ratkaistava asia jommallakummalla 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista tavoista.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (valtion oikeusaputoimisto)

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Liettua

Puhelin: +370 700 00211, +370 700 00190

Faksi: +370 700 35004

Sähköposti teisinepagalba@vgtp.lt

Verkkosivusto: https://vgtpt.lrv.lt/en

Kun hakemus liittyy vanhemman vastuuseen alle 21-vuotiaan lapsensa elatuksesta, keskusviranomaisen tehtäviä hoitaa valtion sosiaalivakuutuskassan lautakunnan Mažeikiaissa sijaitseva toimipiste.

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Liettua

Puhelin: +370 443 26659

Faksi: +370 443 27341

Sähköposti: mazeikiai@sodra.lt

71 artiklan 1 kohdan e alakohta – Julkisyhteisöt

Kun hakemus liittyy vanhemman vastuuseen alle 21-vuotiaan lapsensa elatuksesta, asetuksen 51 artiklassa tarkoitettuja keskusviranomaisen tehtäviä hoitaa sosiaali- ja työministeriön alaisuudessa toimiva lasten elatusapurahasto.

Lasten elatusapurahaston yhteystiedot:

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Puhelin: (+370 85) 272 8081

Faksi: (+370 85) 265 3984
Sähköposti: info@vif.lt

Olosuhteiden niin vaatiessa oikeusapua asetuksen (EY) N:o 4/2009 56 artiklassa lueteltujen hakemusten osalta myönnetään Liettuan valtion varoin kustannettavasta oikeusavusta annetussa laissa säädetyllä menettelyllä, jollei kyseisessä asetuksessa tai EU:n ja kansainvälisen siviiliprosessilainsäädännön osaksi Liettuan lainsäädäntöä saattavassa laissa toisin säädetä. Jos jotakin asetuksen 56 artiklan mukaista hakemusta tarkasteltaessa ilmenee, että hakija tarvitsee oikeusapua, Vilnassa sijaitseva oikeusaputoimisto ja sosiaali- ja työministeriön alainen lasten elatusapurahasto toimittavat hakemuksen suoraan oikeusavun järjestämisestä vastaavalle viranomaiselle eli Liettuan oikeusaputoimistolle.

Liettuan oikeusaputoimiston nimet ja yhteystiedot

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Valtion oikeusaputoimisto)

Osoite:

Puhelin:

Faksi:

Sähköpostiosoite:

Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Vilnassa sijaitseva valtion oikeusaputoimisto)

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

(+370 85) 264 7480

(+370 85) 264 7481

vilniausvgtpt@infolex.lt

Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Kaunaksessa sijaitseva valtion oikeusaputoimisto)

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

(+370 83) 740 8601, 742 8404

(+370 83) 742 8403, 742 8405

kaunovgtpt@infolex.ltt

Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Klaipedassa sijaitseva valtion oikeusaputoimisto)

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

(+370 84) 625 6176

(+370 84) 625 6176

kl.vgtpt@infolex.lt

Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Šiauliaissa sijaitseva valtion oikeusaputoimisto)

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

(+370 84) 152 0040

(+370 84) 152 0040

svgtpt@svgtpt.lt

Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Panevėžysissä sijaitseva valtion oikeusaputoimisto)

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

(+370 84) 557 0152

(+370 84) 543 6201

paneveziovgtpt@infolex.lt

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Hakemukset, jotka koskevat asetuksen 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua elatusvelvoitetta alun perin käsitelleen tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta kieltäytymistä kokonaan tai osittain, on ratkaistava Liettuan muutoksenhakutuomioistuimessa.

Lietuvos apeliacinis teismas
Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Puhelin: (+370 85) 266 3479
Faksi: (+370 85) 266 3060
Sähköposti: apeliacinis@apeliacinis.lt

Hakemukset, jotka koskevat asetuksen 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua elatusvelvoitetta alun perin käsitelleen tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä kokonaan tai osittain, ratkaistaan täytäntöönpanopaikan aluetuomioistuimessa.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen 20 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännösten kieleksi hyväksytään ainoastaan liettua. Sen sijaan 28 ja 40 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännösten kieleksi hyväksytään sekä liettua että englanti.

Päivitetty viimeksi: 07/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.