Elatusvelvoitteet

Luxemburg

Sisällön tuottaja:
Luxemburg

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Luxemburg

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


*pakollinen kenttä

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

- Alueellinen toimivalta

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva hakemus esitetään piirituomioistuimen (Tribunal d'Arrondissement) presidentille.

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Puh: (+352) 47 59 81-1
Faksi: (+352) 47 59 81-2421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Puh: (+352) 80 32 14 - 1
Faksi: (+352) 80 71 19 tai (+352) 802484

Julistamista koskevaan hakemukseen liittyvää päätöstä koskeva muutoksenhaku

Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Puh: (+352) 47 59 81-1
Faksi: (+352) 47 59 81-2396

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakua koskevaan päätökseen voi hakea muutosta ainoastaan kassaatiovalituksella.

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Puh: (+352) 475981-2369/2373

Faksi: (+352) 475981-2773

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Jos vastaaja ei ole saapunut Luxemburgissa pidettyyn oikeuskäsittelyyn, hänellä on oikeus vaatia päätöksen uudelleentarkastelua siltä tuomioistuimelta, joka on tehnyt päätöksen, 1 kohdassa tarkoitetun asetuksen 19 artiklassa säädetyin edellytyksin. Uudelleentarkastelua koskeva hakemus on esitettävä niiden vaatimusten mukaisesti, joita sovelletaan uudelleentarkastelun kohteena olevan päätöksen tehneessä tuomioistuimessa.

Justice de Paix de Luxembourg

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Puh: (+352) 47 59 81-1

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Service du Gracieux (Ehdolliset maksamismääräykset ja ulosmittaus suojaosuudesta): puhelin: (+352) 530 529 200, faksi: (+352) 530 529 201

Justice de paix de Diekirch

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Puh: (+352) 80 88 53 - 1

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Puh: (+352) 47 59 81-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Puh: (+352) 80 32 14-1

Faksi: (+352) 807119 tai (+352) 82484

Cour Supérieure de Justice

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Keskusviranomainen on korkeimman oikeuden yhteydessä toimiva yleisen syyttäjän virasto.

Parquet Général
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Puh: (+352) 47 59 81 -2393/2329
Faksi: (+352) 47 05 50
Sähköposti: parquet.general@justice.etat.lu

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Toimivaltainen viranomainen on korkeimman oikeuden yhteydessä toimiva yleisen syyttäjän virasto.

Parquet Général

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Puh: (+352) 475981-2393/2329

Faksi: (+352) 470550

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Luxemburg hyväksyy asiakirjakäännöksiä varten ranskan lisäksi saksan kielen.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Luxemburg hyväksyy viestinnässä käytettäväksi ranskan lisäksi saksan kielen.

Päivitetty viimeksi: 22/11/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.