Elatusvelvoitteet

Alankomaat

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Alankomaat

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


*pakollinen kenttä

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Välitoimista määräävä tuomioistuin (voorzieningenrechter) on 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimivaltainen tekemään päätöksen täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevasta hakemuksesta.

Muutoksenhaku täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevasta hakemuksesta tehtyyn päätökseen käsitellään 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti siinä tuomioistuimessa, jonka välitoimista määräävä tuomari on tehnyt kyseisen päätöksen. Tuomioistuinten yhteystiedot löytyvät tuomioistuinneuvoston (Raad van de rechtspraak) verkkosivustolta osoitteesta www.rechtspraak.nl.

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Asetuksen 33 artiklassa tarkoitettu muutoksenhakumenettely on kassaatiovalitus.

Kassaatiovalitukset käsittelee tuomioistuinlaitoksen ylin instanssi eli Alankomaiden korkein oikeus (Hoge Raad der Nederlanden). Kassaation tarkoituksena on säilyttää oikeudenkäytön yhtenäisyys, ohjata lainsäädännön kehitystä ja turvata oikeussuoja. Kassaatiossa voidaan käsitellä ainoastaan oikeudellisia seikkoja. Korkein oikeus tarkastelee ainoastaan sitä, onko lakia – ja oikeudenkäyntisääntöjä – sovellettu oikein. Tosiseikoissa sitä sitoo se, mitä valituksenalaisessa ratkaisussa on todettu. Kassaatiovalituksen asianosaisia edustaa korkeimmassa oikeudessa asianajaja.

Valitusmenettelyssä tehdään hakemus, jossa esitetään valituksenteon syyt. Vastaaja voi laatia vastineen kolmen viikon kuluessa (tai muussa korkeimman oikeuden asettamassa määräajassa). Asianajajat voivat tarvittaessa toimittaa selvennyksiä. Korkeimman oikeuden syyttäjä laatii kirjallisen lausunnon, jonka perusteella korkein oikeus antaa ratkaisunsa.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Uudelleentutkimusmenettelyä voi pyytää päätöksen tehneeltä tuomioistuimelta asetuksen 19 artiklassa luetelluista syistä ja siinä vahvistetussa määräajassa. Alankomaiden tapauksessa se voi olla alioikeus tai muutoksenhakutuomioistuin.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Keskusviranomainen on Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdagen (LBIO).

LBIO:n yhteystiedot:

Marten Meesweg 109-111

P.O. Box 8901

3009 AX Rotterdam

Puhelin: (+31-010) 289 48 95

Faksi: (+31-10) 289 48 82

Sähköposti: iia@lbio.nl

Verkkosivusto: www.lbio.nl

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Täytäntöönpanon osalta toimivaltaisia ovat haastemiehet.

Haastemiesten toimialajärjestön (Koninklijke beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, KBvG) yhteystiedot:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR Den Haag

Puhelin::(+31-70) 890 35 30

Faksi: (+31-70) 890 35 31

Sähköposti: kbvg@kbvg.nl

Verkkosivusto: http://www.kbvg.nl

Sivustolta löytyvät Alankomaissa toimivien haastemiesten nimet ja osoitteet.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännöksissä ei hyväksytä muita kieliä kuin hollanti.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Asetuksen 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hakemuslomake on täytettävä hollannin kielellä.

Päivitetty viimeksi: 13/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.