Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Elatusvelvoitteet

Pohjois-Irlanti

Sisällön tuottaja:
Pohjois-Irlanti

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Yhdistynyt kuningaskunta

Pohjois-Irlanti

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


*pakollinen kenttä

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Päätösten täytäntöönpanokelpoisiksi julistamisesta vastaavat Magistrates’ Court ‑tuomioistuimet. Hakemuksen voi osoittaa suoraan tuomioistuimelle tai toimittaa oikeusministeriön välityksellä seuraavassa osoitteessa:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Puhelin: 0300 200 7812 (kotimaasta) ja +44 28 9049 5884 (ulkomailta)

Faksi: +44 2890 728 945

Sähköposti: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Muutoksenhaun käsittelevät Magistrates’ Court ‑tuomioistuimet. Muutoksenhakua koskevan hakemuksen voi osoittaa suoraan tuomioistuimelle tai toimittaa oikeusministeriön välityksellä seuraavassa osoitteessa:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Puhelin: 0300 200 7812 (kotimaasta) ja +44 28 9049 5884 (ulkomailta)

Faksi: +44 2890 728 945

Sähköposti: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Menettely, jolla haetaan muutosta muutoksenhaun johdosta tehtyyn päätökseen:

yksi ainoa oikeuskysymykseen rajoittuva jatkovalitus Pohjois-Irlannin muutoksenhakutuomioistuimelle (Court of Appeal).

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklaa ei sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, koska vuonna 2007 hyväksytty Haagin pöytäkirja ei sido sitä.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Puhelin: 0300 200 7812 (kotimaasta) ja +44 28 9049 5884 (ulkomailta)

Faksi: +44 2890 728 945

Sähköposti: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

71 artiklan 1 kohdan e alakohta – Julkisyhteisöt

Julkisyhteisöt, jotka voivat toimia keskusviranomaisina:

Legal Services Agency Northern Ireland (Department of Justice) (51 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen oikeusapu)

2nd Floor

WaterfrontPlaza

8 Laganbank Road

Mays Meadow

Belfast

BT1 3BN

Puhelin: +44 2890 408 888

Faksi: +44 2890 408 990

Sähköposti: enquiries@lsani.gov.uk

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Toimivaltaisia viranomaisia ovat Magistrates’ Court ‑tuomioistuimet. Hakemuksen voi osoittaa suoraan tuomioistuimelle tai toimittaa oikeusministeriön välityksellä seuraavassa osoitteessa:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Northern Ireland

Puhelin: 0300 200 7812 (kotimaasta) ja +44 28 9049 5884 (ulkomailta)

Faksi: +44 2890 728 945

Sähköposti: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännösten on oltava englanninkielisiä Yhdistyneen kuningaskunnan kaikilla lainkäyttöalueilla.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Keskusviranomaisten välisen viestinnän on tapahduttava englannin kielellä Yhdistyneen kuningaskunnan kaikilla lainkäyttöalueilla.

Päivitetty viimeksi: 06/09/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.