Elatusvelvoitteet

Puola

Sisällön tuottaja:
Puola

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Puola

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


*pakollinen kenttä

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Puolassa tuomioistuimet, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 4/2009 27 artiklan 1 kohdan perusteella toimivaltaisia, ovat aluetuomioistuimet (sądy okręgowe) (17. marraskuuta 1964 hyväksytyn siviiliprosessilain 11511 §:n 1 momentin mukaisesti).

Asetuksen (EY) N:o 4/2009 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen muutoksenhakemusten osalta toimivaltaisia tuomioistuimia ovat Puolassa muutoksenhakutuomioistuimet (sądy apelacyjne) – ks. siviiliprosessilain 394 § ja sitä seuraavat pykälät yhdessä 11511 §:n kanssa). Muutoksenhaku osoitetaan muutoksenhakutuomioistuimelle sen aluetuomioistuimen välityksellä, joka on antanut muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen (siviiliprosessilain 369 § yhdessä 397 §:n 2 momentin kanssa).

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Puolassa asetuksen (EY) N:o 4/2009 33 artiklassa tarkoitettu muutoksenhakukeino on kassaatiovalitus (skarga kasacyjna) (siviiliprosessilain 3981 – 39821 §). Toimivaltainen tuomioistuin on korkein oikeus (Sąd Najwyższy). Kassaatiovalitus osoitetaan korkeimmalle oikeudelle sen muutoksenhakutuomioistuimen välityksellä, joka on antanut muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen (siviiliprosessilain 3985 §:n 1 momentti yhdessä 11511 §:n 3 momentin kanssa).

Korkeimman oikeuden yhteystiedot:

Sąd Najwyższy

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa

Polska

Puhelin: +48 22 530 8246

S-posti: ppsek@sn.pl

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Puolassa asetuksen (EY) N:o 4/2009 19 artiklassa tarkoitettu menettely on elatusapua käsittelevän päätöksen kumoamista koskeva menettely (siviiliprosessilain 11442 §). Hakemus menettelyn käynnistämiseksi on jätettävä tuomioistuimeen, joka antoi riitautetun päätöksen. Sen mukaan, mikä tuomioistuin antoi riitautetun elatusapupäätöksen, asetuksen (EY) N:o 4/2009 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen tuomioistuin voi olla

a) alioikeus (sąd rejonowy) tai

b) aluetuomioistuin (jos kyseinen tuomioistuin antoi päätöksen elatusavusta asumuseron, avioeron tai avioliiton mitätöimisen yhteydessä).

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Puolassa asetuksen (EY) N:o 4/2009 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu keskusviranomainen on oikeusministeriö:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Puhelin/faksi: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

Sähköposti: alimenty@ms.gov.pl

71 artiklan 1 kohdan e alakohta – Julkisyhteisöt

Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Aluetuomioistuimet hoitavat keskusviranomaisen tehtäviä, mm. toimittavat edelleen hakemuksia ja toteuttavat niiden edellyttämät toimenpiteet.

Aluetuomioistuinten yhteystiedot on lueteltu liitteessä 2 PDF (155 Kb) pl.

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Puolassa viranomainen, jolla on toimivalta toteuttaa asetuksen (EY) N:o 4/2009 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet, on siviiliprosessilain 843 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti se (aineellisen toimivallan omaava) alioikeus, jonka toimivaltaan täytäntöönpano kuuluu. Jos täytäntöönpanoa ei ole vielä aloitettu, toimivalta on yleisten säännösten mukaisesti (aineellisen toimivallan omaavalla) toimivaltaisella alioikeudella.

Viranomainen, jolla on toimivalta toteuttaa asetuksen (EY) N:o 4/2009 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet, on siviiliprosessilain 758 §:n mukaisesti alioikeus, jossa täytäntöönpanotoimia johtava ulosottomies (komornik) toimii.

Tuomioistuinten yhteystiedot ovat saatavilla täällä: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Puola hyväksyy ainoastaan puolankieliset käännökset asetuksen (EY) N:o 4/2009 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitetuista asiakirjoista.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Puolassa asetuksen (EY) N:o 4/2009 59 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut kielet, joita käytetään kaikkeen muuhun viestintään keskusviranomaisen kanssa, ovat puola ja englanti.

Päivitetty viimeksi: 12/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.