Elatusvelvoitteet

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 27 artiklan 1 kohta:

- kun kyse on (alaikäisille tai täysi-ikäisille) lapsille maksettavasta elatusavusta tai puolisoiden välisestä elatusavusta, toimivaltainen on perheoikeutta ja lapsia koskevia asioita käsittelevä jaosto (Juízo de Família e Menores) Jos paikallistuomioistuimessa ei ole tätä jaostoa, toimivaltainen on siviiliasioiden jaosto (Juízo Local Cível) tai yleisiä asioita käsittelevä jaosto (Juízo Local de Competência Genérica) (jos paikallistuomioistuimessa ei ole siviiliasioiden jaostoa).

- kun kyse on muista perhe-, sukulaisuus- tai aviosuhteista johtuvista elatusvelvoitteista, toimivaltainen on siviiliasioiden jaosto (Juízo Local Cível), jos paikallistuomioistuimessa on tämä jaosto, tai yleisten asioiden jaosto (Juízo Local de Competência Genérica).

Asetuksen 32 artiklan 2 kohdan osalta toimivaltainen on ylioikeus (Tribunal da Relação).

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakuun annetun päätöksen osalta muutosta saa hakea vain tiettyyn oikeusseikkaan. Muutosta haetaan korkeimmalta oikeudelta (Supremo Tribunal de Justiça).

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdan a alakohta:

- uudelleentutkimismenettelynä sovelletaan siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 696 §:n e momentissa säädettyä ylimääräistä muutoksenhakumenettelyä.

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdan b alakohta:

- uudelleentutkimismenettelynä sovelletaan siviiliprosessilain (Código de Processo Civil) 696 §:n e momentissa ja 140 §:ssä säädettyä ylimääräistä muutoksenhakumenettelyä.

Muutoksenhakuasian käsittelee tuomioistuin, joka antoi muutoksenhaun kohteena olevan tuomion (siviiliprosessilain, Código de Processo Civil, 697 §:n 1 momentti).

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Tätä asetusta koskevissa asioissa Portugalin keskusviranomainen on oikeushallinnon keskusvirasto:

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISBOA - PORTUGAL

Puhelin: (+351) 217 906 200 / (+351) 217 906 223

Faksi: (+351) 211 545 116

Sähköpostiosoite: correio@dgaj.mj.pt

correio.dsjcji@dgaj.mj.pt

Verkkosivut: https://dgaj.justica.gov.pt/

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Alaikäisille tai täysi-ikäisille lapsille maksettavaa elatusapua koskevissa asioissa toimivaltainen on:

perheoikeutta ja lapsia koskevia asioita käsittelevä jaosto (Juízo de Família e Menores), tai jos tuomioistuimessa ei ole tätä jaostoa, täytäntöönpanosta vastaava jaosto (Juízo de Execução).

Puolisoiden välistä elatusapua koskevissa asioissa toimivaltainen on:

perheoikeutta ja lapsia koskevia asioita käsittelevä jaosto (Juízo de Família e Menores), tai jos tuomioistuimessa ei ole tätä jaostoa, täytäntöönpanosta vastaava jaosto (Juízo de Execução).

Muissa perhe-, sukulaisuus- tai aviosuhteista johtuvissa elatusapuasioissa toimivaltainen on:

- täytäntöönpanosta vastaava jaosto (Juízo de Execução), tai jos tuomioistuimessa ei ole tätä jaostoa,

- keskustuomioistuimen siviiliasioiden jaosto (Juízo Central Cível), kun kanteen rahamääräinen arvo on yli 50 000 euroa, tai

- yleisiä asioita käsittelevä jaosto (Juízo de Competência Genérica) tai siviiliasioiden jaosto (Juízo Local Cível), jos paikallistuomioistuimessa on tämä jaosto, kun kanteen rahamääräinen arvo on enintään 50 000 euroa.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännöksissä hyväksytty kieli on portugali.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Portugalin keskusviranomaisen ja muiden keskusviranomaisten välisessä asetuksen 59 artiklan mukaisessa yhteydenpidossa hyväksyttävät kielet ovat portugali, englanti ja ranska.

Päivitetty viimeksi: 07/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.