Elatusvelvoitteet

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Romania

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


*pakollinen kenttä

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia on sen osapuolen vakinaisen asuinpaikan alioikeudella (tribunal), jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, tai täytäntöönpanopaikan alioikeudella (siviiliprosessilaista annetun lain nro 134/2010 95 § ja 1103 §).

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevaan hakemukseen voi hakea muutosta. Toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevien hakemusten muutoksenhakuja on muutoksenhakutuomioistuimella (curte de apel) (siviiliprosessilaista annetun lain nro 134/2010 96 §).

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Muutoksenhaun johdosta tehdystä päätöksestä voi valittaa (siviiliprosessilaista annetun lain nro 134/2010 97 §:n 1 momentti).

Valituksen käsittely kuuluu Romanian korkeimman oikeuden (Înalta Curte de Casație și Justiție) toimivaltaan.

Osoite: Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bukarest
Verkkosivut: https://www.scj.ro/en.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklan mukaiset uudelleentutkimismenettelyt ovat seuraavat:

Toimivalta on päätöksen tehneellä tuomioistuimella, joka on yleensä alueellinen tuomioistuin (tribunal) tai alioikeus (judecătorie).

Siviiliprosessilaista annetun lain nro 134/2010 505 §:n 1 momentin mukaan kumoamiskanne esitetään tuomioistuimeen, jonka tekemää päätöstä asia koskee.

Siviiliprosessilaista annetun lain nro 134/2010 510 §:n 1 momentin mukaan tarkistusta koskeva hakemus esitetään tuomioistuimeen, joka on antanut lopulliseksi jääneen päätöksen ja jonka päätöstä halutaan tarkistaa.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Oikeusministeriö (Ministerul Justiţiei)

Kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osasto (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti, cod 050741

Puhelin: (+40-37) 204 10 77

faksi: (+40-37) 204 10 79, (+40-37) 20410 84

Sähköposti: ddit@just.ro tai dreptinternational@just.ro

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset ovat

1) Sen muutoksenhakutuomioistuimen tuomiopiirin toimivaltainen haastemies (siviiliprosessilain 652 §), jossa sijaitsee velallisen koti- tai toimipaikka tai velallisen omaisuus.

2) Toimeenpaneva tuomioistuin eli sen tuomiopiirin alueellinen tuomioistuin (judecătorie), jossa sijaitsee velallisen koti- tai toimipaikka (siviiliprosessilain 651 §). Toimeenpaneva tuomioistuin ratkaisee pakkotäytäntöönpanon määräämistä julistamista koskevat pyynnöt, täytäntöönpanon vastustamista koskevat asiat ja muut pakkotäytäntöönpanoon liittyvät riita-asiat.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Romanian kieli.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Oikeusministeriö hyväksyy romanian kielen lisäksi englannin ja ranskan kielen käytettäväksi viestinnässä Euroopan unionin keskusviranomaisten kanssa.

Päivitetty viimeksi: 12/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.