Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Elatusvelvoitteet

Skotlanti

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Yhdistynyt kuningaskunta

Skotlanti

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


*pakollinen kenttä

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Skotlanti

Päätösten täytäntöönpanokelpoisiksi julistamisesta vastaava tuomioistuin:

Sheriff Court (Skotlannin ministerien välityksellä) seuraavassa osoitteessa:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Puhelin: +44 131 244 2417 tai +44 131 244 3570

Faksi: +44 131 244 4848

Sähköposti: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Muutoksenhaun käsittelemisestä vastaava tuomioistuin:

Skotlanti

Sheriff Court (Skotlannin ministerien välityksellä) seuraavassa osoitteessa:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Puhelin: +44 131 244 2417 tai +44 131 244 3570

Faksi: +44 131 244 4848

Sähköposti: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Menettely, jolla haetaan muutosta muutoksenhaun johdosta tehtyyn päätökseen:

valitus ylimpään siviilituomioistuimeen (Court of Session).

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklaa ei sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, koska vuonna 2007 hyväksytty Haagin pöytäkirja ei sido sitä.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Skotlanti

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Puhelin: +44 131 244 2417 tai +44 131 244 3570

Faksi: +44 131 244 4848

Sähköposti: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Sheriff Court (Skotlannin ministerien välityksellä) seuraavassa osoitteessa:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Puhelin: +44 131 244 2417 tai +44 131 244 3570

Faksi: +44 131 244 4848

Sähköposti: maintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännösten on oltava englanninkielisiä Yhdistyneen kuningaskunnan kaikilla lainkäyttöalueilla.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Keskusviranomaisten välisen viestinnän on tapahduttava englannin kielellä Yhdistyneen kuningaskunnan kaikilla lainkäyttöalueilla.

Päivitetty viimeksi: 07/09/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.