Elatusvelvoitteet

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovakia

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


*pakollinen kenttä

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tämän sivun alkukielistä versiota slovakki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Slovakiassa toimivalta täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevien hakemusten 27 artiklan 1 kohdan mukaisessa käsittelyssä on piirituomioistuimilla (okresný súd). Tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevien muutoksenhakujen 32 artiklan 2 kohdan mukaisessa käsittelyssä toimivalta on aluetuomioistuimilla (krajský súd). Muutoksenhaku osoitetaan sille piirituomioistuimelle, jonka päätökseen haetaan muutosta.

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Asetuksen 33 artiklassa mainittu muutoksenhakumenettely on Slovakian siviiliprosessilain (Laki N:o 160/2015) 419–457 §:n mukainen erityismenettely (dovolanie). Muutosta on haettava siltä tuomioistuimelta, jonka ensimmäisenä oikeusasteena. Päätöksen asiasta tekee korkein oikeus (najvyšší súd).

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklaa sovellettaessa slovakialaisilla tuomioistuimilla on valtuudet muuttaa päätöksiä asian uudelleenkäsittelyn aikana siviiliprosessilain (Laki N:o 160/2015) 397–418 §:n mukaisesti. Asian uudelleenkäsittelyä koskevan hakemuksen käsittelee tuomioistuin, joka teki ensimmäisenä oikeusasteena.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota slovakki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Asetuksen 49 artiklan 1 kohdan mukainen keskusviranomainen on

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
(Lasten ja nuorten kansainvälisen suojelun keskus)

Osoite:

Špitálska 8

P.O. Box 57

SK - 814 99 Bratislava

Muut yhteystiedot:

Puhelin: (+421-2) 20 46 32 08

Faksi: (+421- 2) 20 46 32 58

Sähköposti: info@cipc.gov.sk

Verkkosivusto: https://www.cipc.gov.sk

71 artiklan 1 kohdan e alakohta – Julkisyhteisöt

Keskusviranomaisten toiminnoista vastaa Slovakiassa yksinomaan lasten ja nuorten kansainvälisen suojelun keskus.

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota slovakki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Asetuksen 21 artiklaa sovellettaessa päätösten täytäntöönpanovalta on piirituomioistuimilla (okresný súd), jotka toimivat tuomion täytäntöönpanevina tuomioistuimina (exekučný súd).

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen 20, 28 ja 40 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen käännösten on oltava slovakin- tai tšekinkielisiä.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Slovakian keskusviranomaisen hyväksymät kielet 59 artiklan mukaisessa keskusviranomaisten välisessä viestinnässä ovat slovakki, tšekki, englanti ja saksa.

Päivitetty viimeksi: 09/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.