Elatusvelvoitteet

Espanja

Sisällön tuottaja:
Espanja

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Espanja

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


*pakollinen kenttä

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivaltaisia tuomioistuimia ovat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet (Juzgados de Primera Instancia ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa käsittelevät erityistuomioistuimet (Juzgados de Violencia de Género) toimivaltuuksiensa puitteissa (oikeuslaitoslain (Ley Orgánica del Poder Judicial eli LOPJ) 87 §).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta maakunnalliselta ylioikeudelta (Audiencia Provincial).

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Menettelyvirheeseen perustuva ylimääräinen muutoksenhaku käsitellään asianomaisen itsehallintoalueen ylioikeudessa (Tribunal Superior de Justicia) ja kassaatiovalitus korkeimmassa oikeudessa (Tribunal Supremo). Ensin mainittuun sovelletaan siviiliprosessilain (Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) IV osaston IV lukua ja jälkimmäiseen IV osaston V lukua.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Päätös tutkitaan uudelleen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, jossa se annettiin. Asetuksen (EY) N:o 4/2009 19 artiklassa tarkoitetussa uudelleentarkastelussa noudatetaan siviiliprosessilain 1/2000 IV osaston II luvun säännöksiä valituksista ja uudelleentutkimisesta.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

El Ministerio de Justicia

Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid (España)

Puh. (+34) 91 3902295/94

Faksi: (+34) 91 3904457

Sähköposti: SGCJIAlimentos@mjusticia.es

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sen maakunnan pääkaupungissa, jossa on vastaajan asuinpaikka, tai sen maakunnan pääkaupungissa, jossa päätös on tarkoitus panna täytäntöön.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Asetuksen 20 ja 40 artiklan mukaisesti hyväksyttävät kielet ovat espanja ja portugali.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Asetuksen 59 artiklan mukaiset keskusviranomaisen hyväksymät kielet ovat espanja ja englanti.

Päivitetty viimeksi: 26/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.