Elatusvelvoitteet

Ruotsi

Sisällön tuottaja:
Ruotsi

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Ruotsi

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


*pakollinen kenttä

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tuomioistuin, joka käsittelee 27 artiklan 1 kohdan mukaiset päätöksen täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevat 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhaut.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Valitus hovioikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen (Högsta domstolen). Valitus jätetään siihen tuomioistuimeen, joka on antanut tuomion. Hovioikeudelta ja korkeimmalta oikeudelta on haettava valituslupaa.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Kun uudelleentutkimista koskeva hakemus tehdään käräjäoikeuden (tingsrätten) tai kruununvoutiviranomaisen (Kronofogdemyndigheten) päätöksestä, se jätetään hovioikeuteen.

Uudelleentutkimista koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ilmoitettava, mitä päätöstä hakemus koskee. Hakemuksessa on myös kerrottava syyt, joihin hakemus perustuu, ja siihen on liitettävä asiakirjat ja muut todisteet, joihin hakija vetoaa. Hakemuksesta on ilmoitettava vastapuolelle.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Sosiaalivakuutuskassa (Försäkringskassan)

Yleiset kysymykset ja toimintaperiaatteita koskeviin päätöksiin liittyvät kysymykset

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Puhelin: (+46-8) 786 90 00

Faksi: (+46-8) 411 27 89

S-posti: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Hakemukset ja pyynnöt, jotka koskevat yksittäistapauksissa myönnettävää tukea

Försäkringskassan

Box 1164

SE-621 22 Visby

Puhelin: +46 771 17 90 00

Faksi: +46 10 11 20 411

S-posti: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Kronofogdemyndigheten

Postadress: Box 773, SE-801 29 Gävle

Puhelin: +46 771 73 73 00

Faksi: +46 10 573 15 20

S-posti: kontakt@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten

Postadress: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Puhelin: +46 771 73 73 00

Faksi: +46 10 573 28 70

S-posti: kontakt@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten

Postadress: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Puhelin: +46 771 73 73 00.

Faksi: +46 10 575 69 45

S-posti: kontakt@kronofogden.se

Kronofogdemyndigheten

Postadress: SE-901 73 Umeå

Puhelin: +46 771 73 73 00

Faksi: +46 10 578 42 50

S-posti: kontakt@kronofogden.se

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Ruotsi

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Ruotsi

Päivitetty viimeksi: 11/02/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.