Elatusvelvoitteet

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta N:o 4/2009 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet

Yleisiä tietoja

Joulukuun 18. päivä 2008 annetulla, elatusvelvoitteita koskevalla neuvoston asetuksella (EY) N:o 4/2009 pyritään elatusapusaatavien nopeaan ja tehokkaaseen perintään.

Asetuksella otetaan käyttöön yhdeksän vakiolomaketta, jotka helpottavat keskusviranomaisten viestintää ja mahdollistavat hakemusten tekemisen sähköisessä muodossa.

Asetusta sovelletaan kaikkiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin.

Tanska vahvisti aikovansa soveltaa asetuksen sisältöä Euroopan yhteisön kanssa tehdyn sopimuksen (EUVL L 149, 12.6.2009, s. 80) pohjalta siltä osin kuin asetuksella muutetaan asetusta (EY) N:o 44/2001.

Tanska vahvisti aikovansa panna täytäntöön 10 päivänä marraskuuta 2011 annetun täytäntöönpanoasetuksen (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1142/2011 toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteiden X ja XI vahvistamisesta)  (Tanskan ilmoitus, EUVL L 195, 18.7.2013, s. 1).

Vuoden 2007 Haagin pöytäkirja ei sido Tanskaa.

Yhdistynyt kuningaskunta lakkasi 1. tammikuuta 2021 olemasta EU:n jäsenvaltio. Siviilioikeuden alalla vireillä olevia menettelyjä ja ennen siirtymäkauden päättymistä aloitettuja menettelyjä jatketaan kuitenkin EU:n lainsäädännön mukaisesti. Näitä menettelyjä varten Yhdistyneen kuningaskunnan voi edelleen valita sähköisissä (dynaamisissa) lomakkeissa vuoden 2024 loppuun saakka.

Euroopan oikeusportaalissa on tietoa asetuksen soveltamisesta ja käyttäjäystävällinen väline lomakkeiden täyttämiseen. Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto on laatinut elatusapuasetuksen liitteiden käyttöä koskevat ohjeet, jotka ovat saatavilla 23 kielellä.

Valinnainen vakiolomake elatusapusaatavien toteamista varten

Helpottaakseen elatusapuvelvollisuutta koskevan asetuksen käytännön soveltamista ja kansalaisten oikeuksien tosiasiallista käyttämistä kaikkialla EU:ssa siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto on laatinut elatusapusaatavien toteamista varten vakiolomakkeen, jonka käyttö on vapaaehtoista.

Valinnaisen lomakkeen avulla pyritään helpottamaan elatusapusaatavien perimistä. Lomake on saatavana 23 kielellä. Lomakkeen mukana on täyttöohjeet. Lomake on saatavana seuraavissa tiedostomuodoissa: PDF PDF (863 Kb) fi ja XLS Excel (202 Kb) fi.

Valinnainen vakiolomake sovintoratkaisuja varten

Helpottaakseen elatusapuasetuksen täytäntöönpanoa ja elatusavun tehokasta rajat ylittävää perintää siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto on laatinut vakiolomakkeen sovintoratkaisuja varten. Sen käyttö on vapaaehtoista.

Sovintoratkaisulla vältetään tuomioistuimen väliintulo ja/tai täytäntöönpanomenettely. Sen avulla voidaan estää pitkälliset ja monimutkaiset menettelyt. Tämän lomakkeen avulla keskusviranomaiset voivat edesauttaa sovintoratkaisuja osapuolten välillä ja poistaa kielellisiä esteitä, jolloin elatusavun maksamisesta voidaan sopia vapaaehtoisesti. Lomake on saatavilla 23 kielellä. Lomake on saatavana seuraavassa tiedostomuodossa: PDF PDF (103 Kb) fi

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Linkkejä

Haagin pöytäkirja, 23. marraskuuta 200

ARKISTOITU: Euroopan siviilioikeudellinen atlas (sivusto suljettu 30.9.2017)


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


*pakollinen kenttä
Päivitetty viimeksi: 10/12/2023

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.