Obveza uzdržavanja

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Zahtjevi: relevantni okružni sud (Bezirksgericht – u skladu s člankom 27. stavkom 2., riječ je o sudu koji je nadležan prema mjestu uobičajenog boravišta dužnika ili prema mjestu izvršenja).

Žalbe: žalba protiv odluke (Berufung) ili žalba zbog pogrešne primjene materijalnog prava (Rekurs) podnosi se regionalnom sudu (Landesgericht) putem okružnog suda koji je donio odluku.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

U Austriji: žalba zbog pogrešne primjene materijalnog prava (Revisionsrekurs) u skladu s člankom 78. stavkom 1. i člankom 411. stavkom 4. Zakona o izvršenju (Exekutionsordnung) u vezi s člankom 528. Zakona o parničnom postupku (Zivilprozessordnung) mora se podnijeti okružnom sudu (prvostupanjskom sudu), a on će ga uputiti Vrhovnom sudu (Oberster Gerichtshof) na odlučivanje.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

U slučaju dostave pismena na temelju austrijskog prava: zahtjev za povrat u prijašnje stanje (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) zbog nepravodobnog podnošenja tužbenog zahtjeva ili nepojavljivanja na saslušanju.

Ako pismeno nije propisno dostavljeno, prema austrijskom pravu postoje dvije vrste žalbe, tj. žalba protiv odluke (u slučaju presuda zbog ogluhe) i žalba zbog pogrešne primjene materijalnog prava (u slučaju sudskih naloga izdanih zbog ogluhe).

Nazivi i podaci za kontakt nadležnih sudova: sve se žalbe podnose prvostupanjskom sudu, koji će sam odlučiti o stvari (npr. u slučaju povrata u prijašnje stanje) ili uputiti predmet višem sudu na odlučivanje.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Za sva pitanja:

Bundesministerium für Justiz

Museumstrasse 7, 1070 Beč

Organizacijska jedinica: Abteilung I 10

E-adresa: team.z@bmj.gv.at

Telefon: +43 1 52152 2142

Faks: +43 1 52152 2829

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleskifrancuski već su prevedeni.

O svim pitanjima povezanima s izvršenjem odlučuje sud koji je nadležan za izvršenje u skladu s člancima od 17. do 19. Zakona o izvršenju ili prizivni sud, ako je to potrebno.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Njemački.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Engleski, francuski i njemački.

Posljednji put ažurirano: 14/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.