Obveza uzdržavanja

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Belgija

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Za odluku o izvšivosti nadležan je obiteljski sud.

Tuženik može podnijeti žalbu obiteljskom sudu, a tužitelj žalbenom sudu.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Protiv odluke donesene u žalbenom postupku može se podnijeti kasacijska žalba.

Adresa Kasacijskog suda: Palais de justice, Place Poelaert 1, 1000 Bruxelles.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Ovisno o okolnostima, stranka koja zahtjeva preispitivanje sudske odluke ima nekoliko mogućnosti u skladu s belgijskim pravom:

prvo, člankom 1051. Zakona o sudovima predviđena je mogućnost podnošenja žalbe protiv sudske odluke u roku od mjesec dana od datuma njezina uručenja ili, u određenim predmetima, u roku od mjesec dana od obavijesti o odluci u skladu s člankom 792. stavcima 2. i 3. Zakona. To pravilo vrijedi bez obzira na to jesu li obje stranke sudjelovale u postupku,

drugo, člankom 1048. Zakona o sudovima predviđena je mogućnost ulaganja prigovora na odluku zbog ogluhe u roku od mjesec dana od datuma njezina uručenja ili, u određenim predmetima, u roku od mjesec dana od obavijesti o odluci u skladu s člankom 792. stavcima 2. i 3. Zakona,

za pravomoćne odluke građanskih sudova te odluke kaznenih sudova koje se odnose na građanske aspekte u kaznenim postupcima, u određenim okolnostima predviđenima člankom 1133. Zakona o sudovima moguće je radi poništenja odluke podnijeti zahtjev za pokretanje izvanrednog postupka preispitivanja u roku od šest mjeseci od otkrivanja razloga na kojem se temelji zahtjev.

Navedeni rokovi za podnošenje žalbe, prigovora ili zahtjeva za pokretanje izvanrednog postupka preispitivanja ne dovode u pitanje:

– rokove utvrđene u ključnim odredbama nadnacionalnog i međunarodnog prava,

– odredbu iz članka 50. Zakona o sudovima kojom se predviđa produljenje prekluzivnog roka u određenim, zakonom predviđenim okolnostima,

– mogućnost primjene općeg pravnog načela, koje je opetovano potvrdio belgijski Kasacijski sud, u skladu s kojim se rok za izvršenje određenog djela produljuje u korist stranke koja je zbog više sile bila spriječena u izvršenju tog djela prije isteka roka.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Savezna javna služba za pravosuđe
Service de coopération internationale civile
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Belgique
E-pošta:
aliments@just.fgov.be (za predmete koji se obrađuju na francuskom jeziku)
alimentatie@just.fgov.be (za predmete koji se obrađuju na nizozemskom jeziku)
Tel.:
+32(0)2 542 67 85 (za predmete koji se obrađuju na francuskom jeziku)
+32(0)2 542 67 62 (za predmete koji se obrađuju na nizozemskom jeziku)

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Nadležno tijelo za potrebe primjene članka 21. Uredbe (EZ) br.°4/2009 je ovršni sudac u mjestu izvršenja. U skladu s člankom 1395. belgijskog Zakona o sudovima ovršni sudac nadležan je za sve zahtjeve koji se odnose na privremeno oduzimanje imovine i ovrhe. Mjesna nadležnost utvrđena je člankom 633. navedenog Zakona o sudovima.

Uz to, belgijskim Zakonom o sudovima predviđena je opća nadležnost prvostupanjskog suda koji ima mjesnu nadležnost. Člankom 569. točkom 5. belgijskog Zakona o sudovima određuje se da je prvostupanjski sud nadležan za sporove u vezi s izvršenjem odluka i presuda. U skladu s člankom 566. belgijskog Zakona o sudovima taj sud ima neograničenu nadležnost.

U skladu s člankom 509. i dalje belgijskog Zakona o sudovima sudski izvršitelji nadležni su za izvršenje sudskih odluka u okviru navedene uredbe.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Belgija ne prihvaća ni jedan drugi jezik osim službenog jezika ili jednog od službenih jezika mjesta izvršenja, u skladu s belgijskim nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Belgijsko središnje tijelo uz službene jezike (nizozemski, francuski i njemački) prihvaća i engleski jezik za potrebe komuniciranja.

Posljednji put ažurirano: 17/08/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.