Obveza uzdržavanja

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Češka

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Zahtjevi za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. Uredbe moraju se podnijeti okružnom sudu (okresní soud) ili sudskom izvršitelju (soudní exekutor).

U skladu s člankom 201. i dalje Zakona br. 99/1963 („Zakon o parničnom postupku”), kako je izmijenjen, žalbe na odluke o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u smislu članka 32. stavka 2. Uredbe moraju se podnijeti okružnom sudu koji je donio odluku ili okružnom sudu koji je mjesno nadležan u skladu s člankom 45. Zakona br. 120/2001 o sudskim izvršiteljima i izvršnim aktivnostima („Zakon o izvršenju”), kako je zadnje izmijenjen.

Ako je zahtjev za proglašenje izvršivosti podnesen sudskom izvršitelju, o žalbi na odluku izvršitelja odlučuje regionalni sud u okrugu u kojem se nalazi sud nadležan za izvršenje.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Postupci su pravne zaštite iz članka 33. Uredbe zahtjev za poništenje (žaloba pro zmatečnost) u skladu s člankom 229. i dalje Zakona o parničnom postupku, zahtjev za ponovno suđenje (žaloba na obnovu řízení) u skladu s člankom 228. i dalje Zakona o parničnom postupku i izvanredna žalba (dovolání) u skladu s člankom 236. i dalje Zakona o parničnom postupku, a u nekim slučajevima i u skladu s člankom 30. Zakona o posebnim sudskim postupcima.

Međutim, izvanredna žalba nije moguća protiv odluka o meritumu predmeta u vezi s obvezama uzdržavanja.

Sud koji je donio odluku u prvom stupnju nadležan je u pogledu zahtjeva za poništenje i zahtjeva za ponovno suđenje. U nekim posebnim slučajevima nadležan je sud čija se odluka osporava (vidjeti članak 235.a Zakona o parničnom postupku). Za izvanredne žalbe nadležan je Vrhovni sud: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Češka.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Sudovi nadležni za provođenje postupaka preispitivanja za potrebe članka 19. Uredbe okružni su sudovi (okresní soud) koji su donijeli odluku u prvom stupnju.

Nadležni sud mora izravno primijeniti članak 19. Uredbe. Moguća je žalba protiv odluka o odbijanju zahtjeva za preispitivanje.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Središnje tijelo:

Ured za međunarodnu pravnu zaštitu djece (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3/4

602 00 Brno

Češka

Adresa e-pošte: podatelna@umpod.cz

Telefon: 00420 542 215 522

Telefaks: 00420 542 212 836

http://www.umpod.cz/

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Ministarstvo pravosuđa Češke nadležno je javno tijelo u smislu članka 51. stavka 3. Uredbe. Ovlašteno je u skladu sa Zakonom br. 629/2004 o pružanju pravne pomoći u prekograničnim sporovima unutar Europske unije, kako je izmijenjen, osigurati da se pravna pomoć pruža u skladu s člankom 51. stavkom 2. točkom (a) Uredbe.

Podaci za kontakt:

Ministarstvo pravosuđa Češke (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Češka

Adresa e-pošte: moc@msp.justice.cz

Telefon: 00420 221 997 925

Telefaks: 00420 221 997 919

http://www.justice.cz

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Za potrebe članka 21. Uredbe nadležna su tijela za izvršenje okružni sudovi (okresní soudy).
Njihova mjesna nadležnost uređena je člancima od 84. do 86. Zakona o parničnom postupku ako je zahtjev za izvršenje odluke podnesen okružnom sudu, ili člankom 45. Zakona o izvršenju ako je zahtjev podnesen sudskom izvršitelju.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Prihvaćeni su jezici za prijevod dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. Uredbe češki i slovački.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Osim češkog, središnja tijela prihvaćaju i engleski i slovački za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima iz članka 59.

Posljednji put ažurirano: 14/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.