Obveza uzdržavanja

Danska

Sadržaj omogućio
Danska

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Zahtjevi za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. moraju se podnijeti Agenciji za obiteljsko pravo (Familieretshuset).

Podaci za kontakt:

Statsforvaltningen (Državna uprava)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danska

E-pošta: post@familieretshuset.dk

Tel.: +45 7256 7000

Internetske stranice: Familieretshuset.dk

Preispitivanje odluka Agencije za obiteljsko pravo može se zatražiti od obiteljskog suda (familieret) u roku od četiri tjedna od njihova donošenja. Zahtjev za sudsko preispitivanje mora se podnijeti Agenciji za obiteljsko pravo. U određenim slučajevima Agencija za obiteljsko pravo može ponovno razmotriti odluku, čak i ako je stranka zatražila njezino sudsko preispitivanje.

Obiteljski sud dio je lokalnog okružnog suda (byret). Vidjeti http://www.domstol.dk.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Protiv presude obiteljskog suda u predmetu u kojem je zatraženo preispitivanje odluke Agencije za obiteljsko pravo može se podnijeti žalba visokom sudu (landsret) samo uz odobrenje Odbora za odobravanje žalbi (Procesbevillingsnævnet). Odbor za odobravanje žalbi može odobriti podnošenje žalbe protiv presude ako je neko od načela dovedeno u pitanje ili ako za to postoje drugi posebni razlozi. Zahtjevi za odobravanje žalbi moraju se podnijeti Odboru u roku od četiri tjedna od donošenja presude. Međutim, Odbor može iznimno odobriti podnošenje žalbe ako je zahtjev podnesen nakon isteka tog roka, ali u roku od godine dana od donošenja presude. Isto se primjenjuje na rješenja obiteljskog suda, u kojem su slučaju rokovi dva tjedna odnosno šest mjeseci.

Protiv presuda visokog suda u drugom stupnju ne mogu se podnijeti žalbe. Međutim, Odbor za odobravanje žalbi može dopustiti da Vrhovni sud (Højesteret) preispita presudu u trećem stupnju ako je neko od načela dovedeno u pitanje. Zahtjev za takvo preispitivanje mora se podnijeti Odboru za odobravanje žalbi u roku od četiri tjedna od donošenja presude. Međutim, Odbor može iznimno odobriti podnošenje žalbe ako je zahtjev podnesen nakon isteka tog roka, ali u roku od godine dana od donošenja presude. Ako je odluka visokog suda donesena u obliku rješenja, protiv nje se može podnijeti žalba Vrhovnom sudu uz odobrenje Odbora za odobravanje žalbi. Takvo se odobrenje može dati ako se žalba odnosi na činjenicu da je neko od načela dovedeno u pitanje. Zahtjev za odobrenje podnošenja žalbe mora se podnijeti Odboru za odobravanje žalbi u roku od dva tjedna od donošenja odluke. Odbor za odobravanje žalbi može iznimno odobriti podnošenje žalbe ako je zahtjev podnesen nakon isteka tog roka, ali u roku od šest mjeseci od donošenja odluke.

Podaci za kontakt sudova (obiteljskih sudova (okružnih sudova), visokih sudova i Vrhovnog suda) i Odbora za odobravanje žalbi dostupni su na: http://www.domstol.dk.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Ne primjenjuje se u Danskoj.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Poglavlje VII. Uredbe o suradnji među središnjim tijelima ne primjenjuje se na Dansku u skladu s odredbama Sporazuma od 12. lipnja 2009. između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima.

U skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda od 20. lipnja 1956. o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu („Konvencija UN-a”) danski Ured za socijalna pitanja i pritužbe (Ankestyrelsen) imenovan je središnjim tijelom nadležnim za međunarodne sporove koji se odnose na obvezu uzdržavanja.

Međutim, tijelo za naplatu dugovanja (Danska Agencija za naplatu dugovanja , Gældsstyrelsen) ovlašteno je djelovati kao posrednik kad je riječ o zahtjevima za priznavanje i izvršenje (naplatu) uzdržavanja u inozemstvu u skladu s Konvencijom UN-a.

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Ne primjenjuje se u Danskoj.

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Tijelo za naplatu dugovanja (Danska Agencija za naplatu dugovanja) naplaćuje tražbinu iz odluke koju je potrebno izvršiti. Ako tražbina nije plaćena, izvršit će je tijelo za naplatu dugovanja.

Ako u tijeku postupka naplate ili izvršenja stranka koja treba izvršiti plaćanje ospori tražbinu, tijelo za naplatu dugovanja uputit će predmet na odlučivanje Agenciji za obiteljsko pravo, koja može odlučiti odbiti ili suspendirati naplatu ili izvršenje.

Međutim, tijelo za naplatu dugovanja može donijeti odluku o postojanju i visini tražbine ako je sporan način na koji to tijelo postupa s tražbinom. Tijelo za naplatu dugovanja može isto tako suspendirati izvršenje.

Preispitivanje odluka Agencije za obiteljsko pravo može se zatražiti od obiteljskog suda u roku od četiri tjedna od njihova donošenja. U određenim slučajevima Agencija za obiteljsko pravo može ponovno razmotriti odluku, čak i ako je stranka zatražila njezino sudsko preispitivanje.

Pritužbe na odluke tijela za naplatu dugovanja u pogledu naplate dugovanja itd., uključujući odluke o postojanju i visini tražbine ako je sporan način na koji tijelo postupa s tražbinom, mogu se podnijeti Državnom poreznom sudu (Landsskatteretten).

Sud za izvršenje i sporove male vrijednosti (fogedret) odlučuje o prigovorima na zapljene koje provodi tijelo za naplatu dugovanja. Žalbe protiv odluka suda za izvršenje i sporove male vrijednosti podnose se visokom sudu. Ako je tražbina ekonomske vrijednosti koja ne prelazi 20 000 DKK, žalba protiv odluke suda za izvršenje i sporove male vrijednosti može se podnijeti samo uz suglasnost Odbora za odobravanje žalbi. Ako je dobivena suglasnost Odbora za odobravanje žalbi, žalba protiv odluke visokog suda donesene u žalbenom postupku može se podnijeti Vrhovnom sudu.

Sudovi mogu razmatrati odluke Ureda za socijalna pitanja i pritužbe i Državnog poreznog suda u skladu s člankom 63. Ustava. Ako podnositelj žalbe ima prebivalište u Danskoj, zahtjev za preispitivanje takve odluke mora se podnijeti okružnom sudu u mjestu prebivališta podnositelja žalbe. Ako podnositelj žalbe nema prebivalište u Danskoj, predmet se mora pokrenuti pred Okružnim sudom u Kopenhagenu. Žalba protiv odluke okružnog suda može se podnijeti odgovarajućem visokom sudu; žalba protiv odluke visokog suda može se podnijeti Vrhovnom sudu, ali samo uz suglasnost Odbora za odobravanje žalbi. Okružni sud može na zahtjev stranke predmet uputiti visokom sudu na odlučivanje ako je neko od načela dovedeno u pitanje.


Podaci za kontakt

Agencija za obiteljsko pravo

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danska

E-pošta: post@familieretshuset.dk

Tel.: +45 7256 7000

Internetske stranice: http://www.familieretshuset.dk

Danska Agencija za naplatu dugovanja

Nykøbingvej 76, Bygning 45.

4990 Sakskøbing

Danska

Tel.: +45 70157304

Internetske stranice: http://www.gaeldst.dk

Državni porezni sud

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Danska

E-pošta: sanst@sanst.dk

Tel.: +45 3376 0909

Podaci za kontakt sudova (okružnih sudova, visokih sudova i Vrhovnog suda) i Odbora za odobravanje žalbi dostupni su na: http://www.domstol.dk

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

U Danskoj su prihvaćeni jezici za prijevod dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. danski, finski, islandski, norveški i švedski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Ne primjenjuje se u Danskoj.

Posljednji put ažurirano: 09/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.