Obveza uzdržavanja

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Finska

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Sud nadležan za predmete u skladu s člankom 27. stavkom 1. okružni je sud (käräjäoikeus/tingsrätt ). Sud koji odlučuje o žalbama u skladu s člankom 32. stavkom 2. žalbeni je sud (hovioikeus/hovrätt).

Podaci za kontakt tih sudova dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Postupak pravne zaštite iz članka 33. uključuje žalbu Vrhovnom sudu (korkein oikeus/högsta domstolen) ako je proglašena dopuštenom (Zakon o sudskom postupku, poglavlje 30., članci 1. – 5., ovisno o slučaju).

Žalbe na presude i odluke žalbenog suda podnose se Vrhovnom sudu.

Tko se želi žaliti na presudu mora zatražiti dopuštenje za podnošenje žalbe od Vrhovnog suda.

Žalba se može dopustiti samo ako je važno da se predmet predoči Vrhovnom sudu radi donošenja odluke o primjeni prava u drugim sličnim predmetima ili usklađivanja sudske prakse. Žalba se može dopustiti i ako postoji poseban razlog za to zbog postupovne ili druge pogreške u predmetu na temelju koje se presuda mora poništiti ili ako postoji drugi opravdan razlog za dopuštenje žalbe.

Upute u vezi sa žalbom priložene su odluci žalbenog suda. U njima se navodi na temelju kojih razloga žalba može biti dopuštena zakonom i način na koji osoba koja traži dopuštenje za podnošenje žalbe treba postupiti kako bi Vrhovni sud razmotrio žalbu. Rok je za traženje dopuštenja i za podnošenje žalbe 60 dana od uručenja odluke žalbenog suda strankama.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Zahtjevi za preispitivanje za potrebe članka 19. podnose se sudu koji je donio konačnu presudu u predmetu. Postupak je uređen člancima 3. – 5. i 14.a poglavlja 31. Zakona o sudskom postupku, ovisno o slučaju. Podaci za kontakt tih sudova dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Središnje je tijelo u Finskoj Ministarstvo pravosuđa (oikeusministeriö/justitieministeriet).

Podaci za kontakt:

Ministarstvo pravosuđa (Oikeusministeriö)

Odjel za međunarodnu pravnu pomoć

Box 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Telefon: 358-9-1606 7628

Telefaks: 358-9-1606 7524

E-adresa maintenance.ca.om@gov.fi

Neke zadaće središnjeg tijela može obavljati finski Zavod za socijalno osiguranje (Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten – (KELA)), koji je javno tijelo (za više informacija vidjeti članak 71. stavak 1. točku (e) – Javna tijela). No, sve zahtjeve zaprimljene u Finskoj treba nasloviti na Ministarstvo pravosuđa.

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Zavod za socijalno osiguranje (Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten) javno je tijelo imenovano u skladu s člankom 51. stavkom 3. Uredbe o uzdržavanju.
Zavod za socijalno osiguranje, pri dodjeli uzdržavanja osobi koja ima pravo na to, vrši sljedeće funkcije središnjeg tijela:

  • podnosi zahtjev za priznavanje ili za priznavanje i proglašenje izvršivosti odluke u skladu s člankom 56. stavkom 1. točkom (a);
  • podnosi zahtjev za izvršenje odluke koja je donesena ili se treba priznati u zamoljenoj državi članici u skladu s člankom 56. stavkom 1. točkom (b);
  • podnosi zahtjev za posebne mjere u skladu s člankom 53. stavkom 1.

Podaci za kontakt Zavoda za socijalno osiguranje:

Zavod za socijalno osiguranje (Kansaneläkelaitos)
Odjel za naplatu
PL 450

FI-00056 Kela

Finska

Telefon: +35820 634 4940 (privatne osobe)

+35820 634 4942 (javna tijela)


E-adresa: maintenance@kela.fi

Internetske stranice: http://www.kela.fi/

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Nadležno je tijelo za potrebe članka 21. sudski izvršitelj (ulosottomies/utmätningsman) u mjestu prebivališta ili boravišta tuženika. Zahtjev iz navedenog članka može se podnijeti bilo kojoj lokalnoj agenciji za provedbu zakona.

Podaci za kontakt tih agencija dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa: http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

U Finskoj su prihvaćeni jezici za prijevod dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. finski, švedski i engleski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

U Finskoj su za komunikaciju prihvaćeni finski, švedski i engleski.

Posljednji put ažurirano: 22/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.