Obveza uzdržavanja

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Tijelo određeno u skladu s člankom 27. stavkom 1. jest predsjednik građanskog suda (Tribunal judiciaire) ili predsjednik Javnobilježničke komore.

Tijelo određeno u skladu s člankom 32. stavkom 2. jest žalbeni sud (Cour d’appel).

U skladu s člankom 27. stavkom 2., mjesno nadležni sud iz članka 27. stavka 1. određuje se s obzirom na mjesto uobičajenog boravišta stranke protiv koje se zahtijeva izvršenje ili na mjesto izvršenja.

Tijelo određeno u skladu s člankom 32. stavkom 2. nadležno je za rješavanje žalbi protiv presuda koje donese sudac za obiteljske predmete (juge aux affaires familiales).

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Postupak iz članka 33. odnosi se na žalbu u kasacijskom postupku (pourvoi en cassation) pred Kasacijskim sudom, koja se uređuje pravilima propisanima u člancima od 973. do 982. i od 1009. do 1031. Zakona o parničnom postupku.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Postupak preispitivanja iz članka 19. Uredbe jest žalba koja se može podnijeti žalbenom sudu u čijoj je nadležnosti sud koji je donio osporavanu odluku.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Ministère des Affaires étrangères et européennes

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l’entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l’étranger

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Telefon: + 33 (0)1 43 17 91 99

Telefaks: +33 (0)1 43 17 81 97

Zajednička adresa e-pošte: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Za izvršenje je nadležan sud u mjestu u kojem boravi obveznik uzdržavanja ili u kojem se provodi izvršenje. Ako obveznik uzdržavanja živi u inozemstvu ili ako mjesto boravišta nije poznato, nadležan je sud mjesta u kojem se provodi izvršenje.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Samo francuski jezik.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Samo francuski jezik.

Posljednji put ažurirano: 08/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.