Obveza uzdržavanja

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Njemačka

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Odluke o zahtjevu za utvrđivanje priznavanja ili zahtjevu za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. Uredbe (EZ) br. 4/2009 donosi obiteljski odjel okružnog suda (Amtsgericht) u sjedištu višeg pokrajinskog suda (Oberlandesgericht) u čijem području osoba protiv koje je podnesen zahtjev ima uobičajeno boravište ili u čijem se području treba provesti izvršenje (koncentracija izvršivosti). Za okrug koji pokriva Viši pokrajinski sud u Berlinu (Kammergericht) odluke donosi okružni sud u okrugu Pankow-Weiss.

Ako se postupak odnosi na izvršenje javnobilježničke isprave, tu ispravu izvršnom može proglasiti i javni bilježnik.

Žalbe u smislu članka 32. Uredbe (EZ) br. 4/2009 protiv prvostupanjskih odluka u postupku izvršenja podnose se u obliku administrativne žalbe (Beschwerde). Žalbeni sud je Viši pokrajinski sud. Žalbe se moraju podnijeti sudu koji je donio odluku.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Postupak u skladu s člankom 33. Uredbe (EZ) br. 4/2009 je dodatna žalba zbog pogrešne primjene prava (Rechtsbeschwerde). Nadležan je Savezni vrhovni sud (Bundesgerichtshof). Takva žalba mora se podnijeti u roku od mjesec dana od dostave odluke žalbenog suda.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Za postupak preispitivanja predviđen člankom 19. Uredbe (EZ) br. 4/2009 nadležan je sud koji je donio odluku. Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 19., odredbe o presudama zbog ogluhe (članci od 343. do 346. Zakona o parničnom postupku) primjenjuju se analogno. Ako uvjeti iz članka 19. nisu ispunjeni, sud odbija zahtjev odlukom. Odluka se može donijeti bez rasprave.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Središnje tijelo u skladu s člankom 49. Uredbe (EZ) br. 4/2009 je Savezni ured za pravosuđe (Bundesamt für Justiz) čija adresa glasi:

BundesamtfürJustiz   
D - 53094 Bonn

Kao središnjem tijelu Saveznom uredu za pravosuđe može se obratiti telefonom, telefaksom ili e-poštom:

Telefon:      
Za pozive unutar Njemačke: 0228/99 4 10- 5534, 5869 ili 5549 
Za pozive izvan Njemačke: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 ili 5549

Telefaks:    
Unutar Njemačke: 0228/99 4 10-5050 
Izvan Njemačke: +49/228/99 4 10-5202

E-pošta: auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Za zahtjeve u skladu s člankom 21. Uredbe o uzdržavanju za izvršenje su nadležni okružni sudovi (Amtsgerichte). Mjesnu nadležnost ima okružni sud u čijem se području vodi ili se vodio postupak izvršenja.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Za prijevod isprava iz članaka 20., 28. i 40. prihvaća se samo njemački jezik.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Komunikacija između Saveznog ureda za pravosuđe (BundesamtfürJustiz) kao središnjeg tijela i drugog središnjeg tijela (članak 59. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 4/2009) može se odvijati na engleskom jeziku uz uvjet da su ta središnja tijela na to pristala.

Posljednji put ažurirano: 08/07/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.