Obveza uzdržavanja

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Litva

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Zahtjeve za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. Uredbe te žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 32. stavkom 2. Uredbe razmatra Litavski žalbeni sud (Lietuvos apeliacinis teismas).

Litavski žalbeni sud

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
Tel.: (8 5) 266 3479

Faks: (8 5) 266 3060
E-pošta: apeliacinis@apeliacinis.lt

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Na odluku koju je, u žalbenom postupku protiv odluke o zahtjevu za proglašenje izvršivosti, donio Litavski žalbeni sud može se podnijeti kasacijska žalba Vrhovnom sudu Litve. O takvim se žalbama odlučuje u skladu s pravilima kojima se uređuje postupanje kasacijskog suda, kako je utvrđeno litavskim Zakonikom o građanskom postupku, osim ako je drukčije utvrđeno u Uredbi ili litavskom zakonu o provedbi zakonodavstva Europske unije i međunarodnog zakonodavstva kojim se uređuju građanski postupci. Prihvaćene kasacijske žalbe uvrštavaju se prema redoslijedu prioriteta na popis predmeta o kojima Vrhovni sud odlučuje u kasacijskom postupku. Vrhovni sud određuje rok za podnošenje odgovora na žalbu, koji ne može biti dulji od 14 dana. U svojoj obavijesti o registraciji žalbe na popisu predmeta o kojima Vrhovni sud odlučuje u kasacijskom postupku (članak 350. stavak 7. Zakonika o građanskom postupku), Vrhovni sud obavješćuje stranke i druge osobe uključene u predmet o roku određenom za podnošenje odgovora na žalbu.

Do isteka roka koji je odredio Vrhovni sud stranke moraju podnijeti pisani odgovor na žalbu, dok druge osobe uključene u predmet to mogu, ali ne moraju nužno učiniti. Rok počinje teći od datuma na koji je žalba uvrštena na popis predmeta o kojima Vrhovni sud odlučuje u kasacijskom postupku.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Odluke o uzdržavanju preispituje sud koji ih je donio, u skladu s člankom 19. Uredbe. Nakon što prihvati zahtjev za preispitivanje odluke o obvezama uzdržavanja sud prosljeđuje primjerak tog zahtjeva i njegovih priloga tužitelju i obavješćuje ga o tome da mora podnijeti pisani odgovor na zahtjev u roku od 14 dana od datuma slanja zahtjeva. Zahtjev za preispitivanje odluke o obvezama uzdržavanja razmatra sud u pisanom postupku. Ako smatra da je potrebno, sud može provesti usmeni postupak kako bi odlučio o zahtjevu za preispitivanje odluke o uzdržavanju. Sud mora razmotriti zahtjev za preispitivanje odluke o obvezama uzdržavanja najkasnije 14 dana nakon isteka roka za podnošenje odgovora i mora donijeti odluku o daljnjem postupanju u skladu s člankom 19. stavkom 3. Uredbe.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Služba za pravnu pomoć koju osigurava država u Vilniusu (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba)

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Litva

Tel.: +370 700 00211, +370 700 00190

Faks: +370 700 35004

E-pošta: teisinepagalba@vgtp.lt

Internetske stranice: https://vgtpt.lrv.lt/en

Ako se zahtjevi odnose na obveze uzdržavanja koje proizlaze iz odnosa roditelj-dijete za osobe mlađe od 21 godine, funkcije središnjeg tijela obavlja podružnica Odbora državnog zavoda za socijalno osiguranje u Mažeikiaiju.

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Litva

Tel.: +370 443 26659

Faks: +370 443 27341

E-pošta: mazeikiai@sodra.lt

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Ako se zahtjevi odnose na obveze uzdržavanja koje proizlaze iz odnosa roditelj-dijete za osobe mlađe od 21 godine, funkcije središnjeg tijela u skladu s člankom 51. Uredbe obavlja Uprava fonda za uzdržavanje djece pri Ministarstvu socijalne sigurnosti i rada.

Podaci za kontakt Uprave fonda za uzdržavanje djece pri Ministarstvu socijalne sigurnosti i rada:

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Tel.: (8 5) 272 8081

Faks: (8 5) 265 3984
E-pošta: info@vif.lt

Ako okolnosti to zahtijevaju, pravna se pomoć koju osigurava država u pogledu zahtjeva navedenih u članku 56. Uredbe pruža u skladu s postupkom propisanim Zakonom o pravnoj pomoći koju osigurava država, osim ako je drukčije utvrđeno u litavskom zakonu o provedbi zakonodavstva Europske unije i međunarodnog zakonodavstva kojim se uređuju građanski postupci ili u Uredbi. Ako tijekom razmatranja zahtjeva navedenih u članku 56. Uredbe postane očito da je podnositelju zahtjeva potrebna pravna pomoć koju osigurava država, Služba za pravnu pomoć koju osigurava država u Vilniusu i Uprava fonda za uzdržavanje djece pri Ministarstvu socijalne sigurnosti i rada šalju zahtjev za pravnu pomoć koju osigurava država izravno tijelima nadležnima za organiziranje te pravne pomoći, odnosno litavskim službama za pravnu pomoć koju osigurava država.

Nazivi i podaci za kontakt litavskih službi za pravnu pomoć koju osigurava država

Služba za pravnu pomoć koju osigurava država

Adresa

Telefon

Faks

E-pošta

Služba za pravnu pomoć koju osigurava država u Vilniusu

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

852647480

852647481

vilniausvgtpt@infolex.lt

Služba za pravnu pomoć koju osigurava država u Kaunasu

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

837408601, 837428404

837428403, 837428405

kaunovgtpt@infolex.ltt

Služba za pravnu pomoć koju osigurava država u Klaipėdi

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

846256176

846256176

kl.vgtpt@infolex.lt

Služba za pravnu pomoć koju osigurava država u Šiauliaiu

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

841520040

841520040

svgtpt@svgtpt.lt

Služba za pravnu pomoć koju osigurava država u Panevėžysu

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

845570152

845436201

paneveziovgtpt@infolex.lt

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

O zahtjevima za odbijanje, u cijelosti ili djelomično, izvršenja odluke o uzdržavanju koju je donio sud podrijetla, kako je navedeno u članku 21. stavku 2. Uredbe, odlučuje Litavski žalbeni sud.

Litavski žalbeni sud
Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Tel.: (8 5) 266 3479
Faks: (8 5) 266 3060
E-pošta: apeliacinis@apeliacinis.lt

O zahtjevima za suspendiranje, u cijelosti ili djelomično, izvršenja odluke o uzdržavanju koju je donio sud podrijetla, kako je navedeno u članku 21. stavku 3. Uredbe, odlučuje okružni sud u mjestu gdje se traži izvršenje.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Litavski je jedini prihvaćeni jezik za prijevod dokumenata iz članka 20. Uredbe, dok su za prijevod dokumenata iz članaka 28. i 40. prihvaćeni jezici litavski i engleski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Litavsko središnje tijelo prihvaća litavski i engleski jezik za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima, kako je navedeno u članku 59. Uredbe.

Posljednji put ažurirano: 07/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.