Obveza uzdržavanja

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Suci okružnih sudova koji odlučuju o zahtjevima za privremenu pravnu zaštitu nadležni su za odlučivanje o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. Uredbe.

Žalba protiv odluke o zahtjevu za proglašenje izvršivosti, u skladu s člankom 32. stavkom 2., podnosi se okružnom sudu čiji je sudac nadležan za odlučivanje o zahtjevima za privremenu pravnu zaštitu odlučio o zahtjevu za proglašenje izvršivosti. Podaci za kontakt okružnih sudova dostupni su na internetskim stranicama Sudbenog vijeća: www.rechtspraak.nl.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Žalbeni postupak iz članka 33. jest žalba u kasacijskom postupku.

O žalbama u kasacijskom postupku odlučuje najviši redovni sud, Vrhovni sud Nizozemske (HogeRaad der Nederlanden). Cilj je kasacijskog postupka očuvati pravnu ujednačenost, usmjeriti razvoj prava i zajamčiti pravnu zaštitu. U kasacijskom postupku mogu se razmatrati samo pravna pitanja. Vrhovni sud razmatra samo je li zakon, uključujući postupovna pravila, pravilno primijenjen. Kad je riječ o činjeničnim pitanjima, sud je obvezan onim što je utvrđeno u osporenoj presudi. U kasacijskom postupku koji se vodi pred Vrhovnim sudom stranke zastupa odvjetnik.

Žalba mora sadržavati obrazloženje. Tuženik može podnijeti odgovor na žalbu u roku od tri tjedna (ili u drugom roku koji odredi Vrhovni sud). Ako se to smatra preporučljivim u interesu predmeta, odvjetnici mogu dati pojašnjenje. Glavni državni odvjetnik pri Vrhovnom sudu daje pisano mišljenje, nakon čega Vrhovni sud donosi svoju presudu.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Zahtjev za preispitivanje odluke mora se podnijeti sudu koji je donio tu odluku na temelju jednog od razloga navedenih u članku 19. Uredbe i u rokovima utvrđenima u tom članku. U Nizozemskoj to može biti okružni ili žalbeni sud.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Imenovano središnje tijelo je Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) (Nacionalni ured za naplatu uzdržavanja).

Podaci za kontakt LBIO-a:

Marten Meesweg 109-111

P.O. Box 8901

3009 AX Rotterdam

Telefon: +31 (0)10 289 4895

Faks: +31(0)10 289 4882

E-adresa:iia@lbio.nl

Internetske stranice:www.lbio.nl

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Za izvršenje odluka nadležni su sudski izvršitelji.

Podaci za kontakt Kraljevskog strukovnog udruženja sudskih izvršitelja (KoninklijkeBeroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)) u Nizozemskoj:

PrinsesMargrietplantsoen 49

2595 BR Den Haag

Telefon: +31 (0)70 890 3530

Faks: +31 (0)70 890 3531

E-adresa: kbvg@kbvg.nl

Internetske stranice: http://www.kbvg.nl

Na internetskim stranicama navedena su imena sudskih izvršitelja i adrese njihovih ureda u Nizozemskoj.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Jedini prihvatljivi jezik za prijevod dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. jest nizozemski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Zahtjev ili obrazac zahtjeva iz članka 59. stavka 1. mora se ispuniti na nizozemskom jeziku.

Posljednji put ažurirano: 13/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.