Obveza uzdržavanja

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Nadležni sudovi u Republici Poljskoj u skladu s člankom 27. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 4/2009 regionalni su sudovi (sądy okręgowe) (prema članku 1151.1 stavku 1. Zakona o parničnom postupku (Kodeks postępowania cywilnego) od 17. studenoga 1964.).

Sudovi koji su u Republici Poljskoj nadležni za žalbe u skladu s člankom 32. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 4/2009 žalbeni su sudovi (sądy apelacyjne) (članak 394. i dalje, u vezi s člankom 1151.1 Zakona o parničnom postupku). Žalba se podnosi žalbenom sudu putem regionalnog suda koji je donio osporavanu odluku (članak 369. u vezi s člankom 397. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

U skladu s člancima 398.1 – 398.21 Zakona o parničnom postupku kasacijska je žalba (skarga kasacyjna) u Poljskoj postupak pravne zaštite iz članka 33. Uredbe (EZ) br. 4/2009. Nadležni je sud Vrhovni sud (Sąd Najwyższy). Kasacijska se žalba mora podnijeti Vrhovnom sudu putem žalbenog suda (sąd apelacyjny) koji je donio osporavanu odluku (članak 398.5 stavak 1. u vezi s člankom 1151.1 stavkom 3. poljskog Zakona o parničnom postupku).

Kontaktni podaci Vrhovnog suda:

Vrhovni sud (Sąd Najwyższy)

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Varšava

Poljska

Tel.: +48 22 530 8246

E-pošta: ppsek@sn.pl

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

U Poljskoj je postupak poništenja presude u vezi s uzdržavanjem, uređen člankom 1144.2 Zakona o parničnom postupku, istovjetan postupku iz članka 19. Uredbe (EZ) br. 4/2009. Zahtjev za pokretanje tog postupka podnosi se sudu koji je donio osporavanu odluku. To znači da, ovisno o sudu koji je donio osporavanu presudu u vezi s uzdržavanjem, nadležnost u smislu članka 19. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 4/2009 može pripadati:

(a) okružnom sudu (sąd rejonowy)

(b) regionalnom sudu (sąd okręgowy) (ako je taj sud donio presudu u vezi s uzdržavanjem u postupku rastave, razvoda ili poništaja braka).

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

U Poljskoj je središnje tijelo iz članka 49. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 4/2009 sljedeće:

Ministarstvo pravosuđa (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Odjel za međunarodnu suradnju i ljudska prava (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Odsjek za međunarodnu naplatu uzdržavanja i prekogranične istrage sporova povezanih s roditeljskom odgovornošću (Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varšava

Tel./faks: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-pošta: alimenty@ms.gov.pl

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Regionalni su sudovi (sądy okręgowe) imenovani središnjim tijelom za slanje zahtjeva i poduzimanje odgovarajućih mjera u pogledu podnesenih zahtjeva.

Kontaktni podaci regionalnih sudova nalaze se u Prilogu 2. PDF (155 Kb) pl.

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

U skladu s člankom 843. stavcima 1. i 2. Zakona o parničnom postupku tijelo koje je u Poljskoj nadležno za poduzimanje radnji iz članka 21. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 4/2009 jest stvarno nadležan okružni sud (sąd rejonowy), ako je postupak izvršenja u tijeku; ako postupak izvršenja još nije pokrenut, nadležno je tijelo stvarno nadležan okružni sud (sąd rejonowy) u skladu s pravilima kojima se uređuje opća nadležnost.

U skladu s člankom 758. Zakona o parničnom postupku tijelo koje je u Poljskoj nadležno za poduzimanje radnji iz članka 21. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 4/2009 jest onaj okružni sud (sąd rejonowy) po čijem nalogu sudski izvršitelj provodi izvršenje.

Kontaktni podaci sudova dostupni su na https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

U Poljskoj je jedini prihvaćeni jezik za prijevod dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. Uredbe (EZ) br. 4/2009 poljski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Kad je riječ o ostaloj komunikaciji u skladu s člankom 59. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 4/2009, središnja tijela u Poljskoj prihvaćaju sljedeće jezike: poljski i engleski.

Posljednji put ažurirano: 12/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.