Obveza uzdržavanja

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Nadležni sudovi u Republici Poljskoj u skladu s člankom 27. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 4/2009 regionalni su sudovi (sądy okręgowe) (prema članku 1151.1 stavku 1. Zakona o parničnom postupku (Kodeks postępowania cywilnego) od 17. studenoga 1964.).

Sudovi koji su u Republici Poljskoj nadležni za žalbe u skladu s člankom 32. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 4/2009 žalbeni su sudovi (sądy apelacyjne) (članak 394. i dalje, u vezi s člankom 1151.1 Zakona o parničnom postupku). Žalba se podnosi žalbenom sudu putem regionalnog suda koji je donio osporavanu odluku (članak 369. u vezi s člankom 397. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

U skladu s člancima 398.1 – 398.21 Zakona o parničnom postupku kasacijska je žalba (skarga kasacyjna) u Poljskoj postupak pravne zaštite iz članka 33. Uredbe (EZ) br. 4/2009. Nadležni je sud Vrhovni sud (Sąd Najwyższy). Kasacijska se žalba mora podnijeti Vrhovnom sudu putem žalbenog suda (sąd apelacyjny) koji je donio osporavanu odluku (članak 398.5 stavak 1. u vezi s člankom 1151.1 stavkom 3. poljskog Zakona o parničnom postupku).

Kontaktni podaci Vrhovnog suda:

Vrhovni sud (Sąd Najwyższy)

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Varšava

Poljska

Tel.: +48 22 530 8246

E-pošta: ppsek@sn.pl

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

U Poljskoj je postupak poništenja presude u vezi s uzdržavanjem, uređen člankom 1144.2 Zakona o parničnom postupku, istovjetan postupku iz članka 19. Uredbe (EZ) br. 4/2009. Zahtjev za pokretanje tog postupka podnosi se sudu koji je donio osporavanu odluku. To znači da, ovisno o sudu koji je donio osporavanu presudu u vezi s uzdržavanjem, nadležnost u smislu članka 19. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 4/2009 može pripadati:

(a) okružnom sudu (sąd rejonowy)

(b) regionalnom sudu (sąd okręgowy) (ako je taj sud donio presudu u vezi s uzdržavanjem u postupku rastave, razvoda ili poništaja braka).

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

U Poljskoj je središnje tijelo iz članka 49. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 4/2009 sljedeće:

Ministarstvo pravosuđa (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Odjel za međunarodnu suradnju i ljudska prava (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Odsjek za međunarodnu naplatu uzdržavanja i prekogranične istrage sporova povezanih s roditeljskom odgovornošću (Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varšava

Tel./faks: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-pošta: alimenty@ms.gov.pl

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Regionalni su sudovi (sądy okręgowe) imenovani središnjim tijelom u svrhu slanja zahtjeva i poduzimanja odgovarajućih mjera u pogledu tih zahtjeva.

Kontaktni podaci regionalnih sudova nalaze se u Prilogu 2 PDF (193 Kb) pl.

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

U skladu s člankom 843. stavcima 1. i 2. Zakona o parničnom postupku tijelo koje je u Poljskoj nadležno za poduzimanje radnji iz članka 21. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 4/2009 jest stvarno nadležan okružni sud (sąd rejonowy), ako je postupak izvršenja u tijeku; ako postupak izvršenja još nije pokrenut, nadležno je tijelo stvarno nadležan okružni sud (sąd rejonowy) u skladu s pravilima kojima se uređuje opća nadležnost.

U skladu s člankom 758. Zakona o parničnom postupku tijelo koje je u Poljskoj nadležno za poduzimanje radnji iz članka 21. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 4/2009 jest onaj okružni sud (sąd rejonowy) po čijem nalogu sudski izvršitelj provodi izvršenje.

Kontaktni podaci sudova dostupni su na http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych/.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

U Poljskoj je jedini prihvaćeni jezik za prijevod dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. Uredbe (EZ) br. 4/2009 poljski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Kad je riječ o ostaloj komunikaciji u skladu s člankom 59. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 4/2009, središnja tijela u Poljskoj prihvaćaju sljedeće jezike: poljski i engleski.

Posljednji put ažurirano: 02/04/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.