Obveza uzdržavanja

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovačka

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

U Slovačkoj su za odlučivanje o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. nadležni okružni sudovi (okresný súd). Sudovi nadležni za odlučivanje o žalbama protiv odluka o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 32. stavkom 2. regionalni su sudovi (krajský súd). Žalba se podnosi okružnom sudu čija se odluka osporava.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

U Slovačkoj je postupak pravne zaštite iz članka 33. postupak odlučivanja o žalbi (dovolanie) u skladu s člancima 419.–457. Zakona o parničnom postupku (Zakon br. 160/2015). Postupak odlučivanja o žalbi pokreće se pred onim sudom koji je donio prvostupanjsku odluku. Odluku u tom postupku donosi Vrhovni sud (najvyšší súd).

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Za potrebe članka 19. Uredbe slovački su sudovi ovlašteni preinačiti odluke tijekom postupka preispitivanja predmeta (obnova konania) na temelju članaka 397.–418. Zakona o parničnom postupku (Zakon br. 160/2015). Zahtjev za preispitivanje predmeta razmatra sud koji je donio prvostupanjsku odluku.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Središnje je tijelo iz članka 49. stavka 1. Uredbe sljedeće:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Centar za međunarodnu pravnu zaštitu djece i mladih)

Adresa:

Spitalska 8

P.O. Box 57

SK – 814 99 Bratislava

Ostali podaci za kontakt:

Tel.: +421 220463208

Faks: +421 220463258

E-pošta: info@cipc.gov.sk

Internetska stranica: https://www.cipc.gov.sk

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Nema informacija, s obzirom na to da u Slovačkoj Republici zadaće središnjeg tijela obavlja isključivo Centar za međunarodnu pravnu zaštitu djece i mladih.

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Za potrebe članka 21. Uredbe tijela nadležna za izvršenje okružni su sudovi (okresný súd), koji djeluju kao sudovi za izvršenje (exekučný súd).

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Prihvaćeni su jezici za prijevod dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. slovački i češki.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Kad je riječ o sporazumijevanju s drugim središnjim tijelima u skladu s člankom 59., središnja tijela u Slovačkoj prihvaćaju slovački, češki, engleski i njemački jezik.

Posljednji put ažurirano: 09/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.