Obveza uzdržavanja

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovačka

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

U Slovačkoj je za odlučivanje o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. nadležan Okružni sud u Banskoj Bystrici (Okresný súd Banská Bystrica).

U Slovačkoj su za odlučivanje o žalbama protiv odluka o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 32. stavkom 2. nadležni regionalni sudovi (krajský súd). Žalba se podnosi okružnom sudu (okresný súd) čija se odluka osporava.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

U Slovačkoj je postupak pravne zaštite iz članka 33. postupak odlučivanja o žalbi (dovolanie) u skladu s člancima 419.–457. Zakona o parničnom postupku (Zakon br. 160/2015). Postupak odlučivanja o žalbi pokreće se pred onim sudom koji je donio prvostupanjsku odluku. Odluku u tom postupku donosi Vrhovni sud (najvyšší súd).

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Za potrebe članka 19. Uredbe slovački su sudovi ovlašteni preinačiti odluke tijekom postupka preispitivanja predmeta (obnova konania) na temelju članaka 397.–418. Zakona o parničnom postupku (Zakon br. 160/2015). Zahtjev za preispitivanje predmeta razmatra sud koji je donio prvostupanjsku odluku.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Središnje tijelo iz članka 49. stavka 1. Uredbe jest:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
(Centar za međunarodnu pravnu zaštitu djece i mladih)

Adresa:

Špitálska 25-27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Telefon: +421 220458200

E-adresa: info@cipc.gov.sk

Internetske stranice: http://www.cipc.gov.sk

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Nema informacija, s obzirom na to da u Slovačkoj Republici zadaće središnjeg tijela obavlja isključivo Centar za međunarodnu pravnu zaštitu djece i mladih.

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Za potrebe članka 21. Uredbe tijelo nadležno za izvršenje jest Okružni sud u Banskoj Bystrici (Okresný súd Banská Bystrica) koji djeluje kao sud za izvršenje (exekučný súd).

Naziv i podaci za kontakt:

Okružni sud u Banskoj Bystrici – Ured za naloge za plaćanje i postupke izvršenja (Okresný súd Banská Bystrica - Pracovisko upomínacieho a exekučného konania)
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica

Slovačka Republika

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Prihvaćeni su jezici za prijevod dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. slovački i češki.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Kad je riječ o sporazumijevanju s drugim središnjim tijelima u skladu s člankom 59., središnja tijela u Slovačkoj prihvaćaju slovački, češki, engleski i njemački jezik.

Posljednji put ažurirano: 25/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.