Obveza uzdržavanja

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovačka

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

U Slovačkoj su za odlučivanje o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. nadležni okružni sudovi (okresný súd). Sudovi nadležni za odlučivanje o žalbama protiv odluka o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 32. stavkom 2. regionalni su sudovi (krajský súd). Žalba se podnosi okružnom sudu čija se odluka osporava.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

U Slovačkoj je postupak pravne zaštite iz članka 33. postupak odlučivanja o žalbi (dovolanie) u skladu s člancima 419.–457. Zakona o parničnom postupku (Zakon br. 160/2015). Postupak odlučivanja o žalbi pokreće se pred onim sudom koji je donio prvostupanjsku odluku. Odluku u tom postupku donosi Vrhovni sud (najvyšší súd).

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Za potrebe članka 19. Uredbe slovački su sudovi ovlašteni preinačiti odluke tijekom postupka preispitivanja predmeta (obnova konania) na temelju članaka 397.–418. Zakona o parničnom postupku (Zakon br. 160/2015). Zahtjev za preispitivanje predmeta razmatra sud koji je donio prvostupanjsku odluku.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Središnje je tijelo iz članka 49. stavka 1. Uredbe sljedeće:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Centar za međunarodnu pravnu zaštitu djece i mladih)

Adresa:

Spitalska 8

P.O. Box 57

SK – 814 99 Bratislava

Ostali podaci za kontakt:

Tel.: +421 220463208

Faks: +421 220463258

E-pošta: info@cipc.gov.sk

Internetska stranica: https://www.cipc.gov.sk

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Nema informacija, s obzirom na to da u Slovačkoj Republici zadaće središnjeg tijela obavlja isključivo Centar za međunarodnu pravnu zaštitu djece i mladih.

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Za potrebe članka 21. Uredbe tijela nadležna za izvršenje okružni su sudovi (okresný súd), koji djeluju kao sudovi za izvršenje (exekučný súd).

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Prihvaćeni su jezici za prijevod dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. slovački i češki.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Kad je riječ o sporazumijevanju s drugim središnjim tijelima u skladu s člankom 59., središnja tijela u Slovačkoj prihvaćaju slovački, češki, engleski i njemački jezik.

Posljednji put ažurirano: 22/08/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.