Obveza uzdržavanja

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovenija

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


*obvezan unos

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Svi su okružni sudovi (okrožna sodišča) nadležni za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1.

Žalbe podnesene u skladu s člankom 32. stavkom 2. protiv odluke o zahtjevu za proglašenje izvršivosti rješava sud koji je odluku proglasio izvršivom.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

U skladu s člankom 109. Zakona o međunarodnom privatnom pravu i postupku (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) na odluke o postupcima pravne zaštite moguće je podnijeti žalbu Vrhovnom sudu (Vrhovno sodišče).

Vrhovni sud Republike Slovenije

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Telefon: (01) 366 44 44

Telefaks: (01) 366 43 01

E-pošta: urad.vsrs@sodisce.si

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

U skladu sa Zakonom o parničnom postupku (Zakon o pravdnem postopku) postupak koji se primjenjuje u Republici Sloveniji u svrhe članka 19. jest, prema potrebi, „obnova postupka” (Obnova postopka) (članci od 394. do 401. Zakona o parničnom postupku) ili „zahtjev za povrat u prijašnje stanje” (Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje) (članci od 116. do 120. Zakona o parničnom postupku).

Kad je riječ o postupku preispitivanja i za potrebe članka 19. Uredbe, nadležni su okružni sudovi, posebno sud koji je donio odluku u prvom stupnju.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Naziv i podaci za kontakt slovenskog središnjeg tijela:

Javni fond Republike Slovenije za stipendije, razvoj, invaliditet i uzdržavanje (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 4720 990

Telefaks: +386 1 4345 899

E-pošta: jpsklad@jps-rs.si

Internetska stranica: http://www.jpi-sklad.si/

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Nisu imenovana javna ni druga tijela.

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Lokalni sudovi (okrajna sodišča) nadležni su u pitanjima izvršenja (članak 5. Zakona o izvršenju i osiguranju tražbina (Zakon o izvršbi in zavarovanju)).

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Službeni je jezik sudova u Republici Sloveniji slovenski, osim kad je riječ o sudovima navedenima u nastavku, čiji su službeni jezici slovenski i jedan od jezika nacionalnih zajednica:

Okružni sud u Kopru

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

slovenski i talijanski

Lokalni sud u Kopru

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

slovenski i talijanski

Lokalni sud u Piranu

Tartinijev trg 1

6330 Piran

slovenski i talijanski

Lokalni sud u Lendavi

Glavna ulica 9

9220 Lendava

slovenski i mađarski

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Za sporazumijevanje s ostalim središnjim tijelima središnje tijelo u Sloveniji osim službenog jezika prihvaća i engleski jezik.

Posljednji put ažurirano: 14/11/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.