Maintenance obligations

National information and online forms concerning Regulation No. 4/2009

General information

Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 relating to maintenance obligations aims at ensuring the effective and swift recovery of maintenance.

It provides for nine standard forms which should facilitate the communication between Central Authorities and make possible to submit applications electronically.

The Regulation applies between all Member States of the European Union.

Denmark confirmed its intention to implement the content of the Regulation, to the extent that the Regulation amends Regulation (EC) N° 44/2001, by means of a declaration (OJ L 149, 12.06.2009, p. 80) based on a parallel agreement concluded with the European Community.

Denmark confirmed its intention to implement the content of the Implementing Act of 10 November 2011 establishing Annexes X and XI to Council Regulation (EC) No 4/2009 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations. (DK notification. OJ L195, 18. 7. 2013, p.1)

Denmark is not bound by the 2007 Hague Protocol.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Non-compulsory standard form on the statement of maintenance arrears

In order to facilitate the practical implementation of the Maintenance Regulation, and the effective exercise of citizens’ rights throughout the EU, the European Judicial Network in civil and commercial matters developed a non-compulsory standard form on the statement of maintenance arrears. This non-compulsory form aims at facilitating the recovery of maintenance arrears and is available in 23 languages. The form comes with a practical guide on completing it attached. The form is available in the following formats: PDF PDF (1093 KB) en, and XLS Excel (244 KB) en.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

Hague Protocol of 23 November 2007

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 12/06/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Obveza uzdržavanja - Belgija

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Za odluku o izvšivosti nadležan je obiteljski sud.

Tuženik može podnijeti žalbu obiteljskom sudu, a tužitelj žalbenom sudu.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Protiv odluke donesene u žalbenom postupku može se podnijeti kasacijska žalba.

Adresa Kasacijskog suda: Palais de justice, Place Poelaert 1, 1000 Bruxelles.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Ovisno o okolnostima, stranka koja zahtjeva preispitivanje sudske odluke ima nekoliko mogućnosti u skladu s belgijskim pravom:

prvo, člankom 1051. Zakona o sudovima predviđena je mogućnost podnošenja žalbe protiv sudske odluke u roku od mjesec dana od datuma njezina uručenja ili, u određenim predmetima, u roku od mjesec dana od obavijesti o odluci u skladu s člankom 792. stavcima 2. i 3. Zakona. To pravilo vrijedi bez obzira na to jesu li obje stranke sudjelovale u postupku,

drugo, člankom 1048. Zakona o sudovima predviđena je mogućnost ulaganja prigovora na odluku zbog ogluhe u roku od mjesec dana od datuma njezina uručenja ili, u određenim predmetima, u roku od mjesec dana od obavijesti o odluci u skladu s člankom 792. stavcima 2. i 3. Zakona,

za pravomoćne odluke građanskih sudova te odluke kaznenih sudova koje se odnose na građanske aspekte u kaznenim postupcima, u određenim okolnostima predviđenima člankom 1133. Zakona o sudovima moguće je radi poništenja odluke podnijeti zahtjev za pokretanje izvanrednog postupka preispitivanja u roku od šest mjeseci od otkrivanja razloga na kojem se temelji zahtjev.

Navedeni rokovi za podnošenje žalbe, prigovora ili zahtjeva za pokretanje izvanrednog postupka preispitivanja ne dovode u pitanje:

– rokove utvrđene u ključnim odredbama nadnacionalnog i međunarodnog prava,

– odredbu iz članka 50. Zakona o sudovima kojom se predviđa produljenje prekluzivnog roka u određenim, zakonom predviđenim okolnostima,

– mogućnost primjene općeg pravnog načela, koje je opetovano potvrdio belgijski Kasacijski sud, u skladu s kojim se rok za izvršenje određenog djela produljuje u korist stranke koja je zbog više sile bila spriječena u izvršenju tog djela prije isteka roka.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Savezna javna služba za pravosuđe

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Belgija

E-adresa:

aliments@just.fgov.be (za predmete koji se obrađuju na francuskom jeziku)

alimentatie@just.fgov.be (za predmete koji se obrađuju na nizozemskom jeziku)

Telefon:

+32(0)2 542 67 85 (za predmete koji se obrađuju na francuskom jeziku)

+32(0)2 542 67 62 (za predmete koji se obrađuju na nizozemskom jeziku)

Telefaks: +32(0)2 542 70 06

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Nadležno tijelo za potrebe primjene članka 21. Uredbe (EZ) br.°4/2009 je ovršni sudac u mjestu izvršenja. U skladu s člankom 1395. belgijskog Zakona o sudovima ovršni sudac nadležan je za sve zahtjeve koji se odnose na privremeno oduzimanje imovine i ovrhe. Mjesna nadležnost utvrđena je člankom 633. navedenog Zakona o sudovima.

Uz to, belgijskim Zakonom o sudovima predviđena je opća nadležnost prvostupanjskog suda koji ima mjesnu nadležnost. Člankom 569. točkom 5. belgijskog Zakona o sudovima određuje se da je prvostupanjski sud nadležan za sporove u vezi s izvršenjem odluka i presuda. U skladu s člankom 566. belgijskog Zakona o sudovima taj sud ima neograničenu nadležnost.

U skladu s člankom 509. i dalje belgijskog Zakona o sudovima sudski izvršitelji nadležni su za izvršenje sudskih odluka u okviru navedene uredbe.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Belgija ne prihvaća ni jedan drugi jezik osim službenog jezika ili jednog od službenih jezika mjesta izvršenja, u skladu s belgijskim nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Belgijsko središnje tijelo uz službene jezike (nizozemski, francuski i njemački) prihvaća i engleski jezik za potrebe komuniciranja.

Posljednji put ažurirano: 03/09/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Bugarska

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Zahtjev za izvršenje sudske odluke ili drugog akta donesenog u državi članici EU-a za koju nije obvezujući Haški protokol iz 2007. podnosi se pokrajinskom sudu (okrazhen sad) nadležnom u mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta dužnika ili mjestu izvršenja. (članak 627.c stavak 1. Zakona o parničnom postupku).

O žalbi na odluku odlučuje Žalbeni sud u Sofiji u skladu s postupkom iz članka 32. Uredbe (članak 627.c stavak 6. podstavak 1. Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Na odluku Žalbenog suda u Sofiji moguće se dalje žaliti pred Vrhovnim kasacijskim sudom (članak 627.c stavak 6. podstavak 2. Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Zainteresirana strana može podnijeti zahtjev za poništenje odluke Vrhovnom kasacijskom sudu na temelju članka 19. stavka 1. Uredbe (članak 627.a Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Središnje tijelo:

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodnu pravnu zaštitu djece i međunarodna posvajanja

Adresa: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bugarska

Telefon: + 359 2 9237 333,

+359 2 9237 469

+359 2 9237 396;

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorumpzdmo@justice.government.bg

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Odluke o odbijanju ili suspenziji izvršenja u smislu članka 21. Uredbe donosi pokrajinski sud (okrazhen sad) (članak 627.b stavak 2. Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Za potrebe članaka 20., 28. i 40. Uredbe prihvaćeni je jezik bugarski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Središnje tijelo prihvaća bugarski za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima u skladu s člankom 59.

Posljednji put ažurirano: 26/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Češka

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Zahtjevi za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. Uredbe moraju se podnijeti okružnom sudu (okresní soud) ili sudskom izvršitelju (soudní exekutor).

U skladu s člankom 201. i dalje Zakona br. 99/1963 („Zakon o parničnom postupku”), kako je izmijenjen, žalbe na odluke o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u smislu članka 32. stavka 2. Uredbe moraju se podnijeti okružnom sudu koji je donio odluku ili okružnom sudu koji je mjesno nadležan u skladu s člankom 45. Zakona br. 120/2001 o sudskim izvršiteljima i izvršnim aktivnostima („Zakon o izvršenju”), kako je zadnje izmijenjen.

Ako je zahtjev za proglašenje izvršivosti podnesen sudskom izvršitelju, o žalbi na odluku izvršitelja odlučuje regionalni sud u okrugu u kojem se nalazi sud nadležan za izvršenje.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Postupci su pravne zaštite iz članka 33. Uredbe zahtjev za poništenje (žaloba pro zmatečnost) u skladu s člankom 229. i dalje Zakona o parničnom postupku, zahtjev za ponovno suđenje (žaloba na obnovu řízení) u skladu s člankom 228. i dalje Zakona o parničnom postupku i izvanredna žalba (dovolání) u skladu s člankom 236. i dalje Zakona o parničnom postupku, a u nekim slučajevima i u skladu s člankom 30. Zakona o posebnim sudskim postupcima.

Međutim, izvanredna žalba nije moguća protiv odluka o meritumu predmeta u vezi s obvezama uzdržavanja.

Sud koji je donio odluku u prvom stupnju nadležan je u pogledu zahtjeva za poništenje i zahtjeva za ponovno suđenje. U nekim posebnim slučajevima nadležan je sud čija se odluka osporava (vidjeti članak 235.a Zakona o parničnom postupku). Za izvanredne žalbe nadležan je Vrhovni sud: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Češka.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Sudovi nadležni za provođenje postupaka preispitivanja za potrebe članka 19. Uredbe okružni su sudovi (okresní soud) koji su donijeli odluku u prvom stupnju.

Nadležni sud mora izravno primijeniti članak 19. Uredbe. Moguća je žalba protiv odluka o odbijanju zahtjeva za preispitivanje.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Središnje tijelo:

Ured za međunarodnu pravnu zaštitu djece (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3/4

602 00 Brno

Češka

Adresa e-pošte: podatelna@umpod.cz

Telefon: 00420 542 215 522

Telefaks: 00420 542 212 836

http://www.umpod.cz/

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Ministarstvo pravosuđa Češke nadležno je javno tijelo u smislu članka 51. stavka 3. Uredbe. Ovlašteno je u skladu sa Zakonom br. 629/2004 o pružanju pravne pomoći u prekograničnim sporovima unutar Europske unije, kako je izmijenjen, osigurati da se pravna pomoć pruža u skladu s člankom 51. stavkom 2. točkom (a) Uredbe.

Podaci za kontakt:

Ministarstvo pravosuđa Češke (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Češka

Adresa e-pošte: moc@msp.justice.cz

Telefon: 00420 221 997 925

Telefaks: 00420 221 997 919

http://www.justice.cz

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Za potrebe članka 21. Uredbe nadležna su tijela za izvršenje okružni sudovi (okresní soudy).
Njihova mjesna nadležnost uređena je člancima od 84. do 86. Zakona o parničnom postupku ako je zahtjev za izvršenje odluke podnesen okružnom sudu, ili člankom 45. Zakona o izvršenju ako je zahtjev podnesen sudskom izvršitelju.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Prihvaćeni su jezici za prijevod dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. Uredbe češki i slovački.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Osim češkog, središnja tijela prihvaćaju i engleski i slovački za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima iz članka 59.

Posljednji put ažurirano: 14/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Danska

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Zahtjevi za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. moraju se podnijeti Agenciji za obiteljsko pravo (Familieretshuset).

Podaci za kontakt:

Statsforvaltningen (Državna uprava)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danska

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorupost@familieretshuset.dk

Tel.: +45 7256 7000

Internetske stranice: Familieretshuset.dk

Preispitivanje odluka Agencije za obiteljsko pravo može se zatražiti od obiteljskog suda (familieret) u roku od četiri tjedna od njihova donošenja. Zahtjev za sudsko preispitivanje mora se podnijeti Agenciji za obiteljsko pravo. U određenim slučajevima Agencija za obiteljsko pravo može ponovno razmotriti odluku, čak i ako je stranka zatražila njezino sudsko preispitivanje.

Obiteljski sud dio je lokalnog okružnog suda (byret). Vidjeti Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.domstol.dk.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Protiv presude obiteljskog suda u predmetu u kojem je zatraženo preispitivanje odluke Agencije za obiteljsko pravo može se podnijeti žalba visokom sudu (landsret) samo uz odobrenje Odbora za odobravanje žalbi (Procesbevillingsnævnet). Odbor za odobravanje žalbi može odobriti podnošenje žalbe protiv presude ako je neko od načela dovedeno u pitanje ili ako za to postoje drugi posebni razlozi. Zahtjevi za odobravanje žalbi moraju se podnijeti Odboru u roku od četiri tjedna od donošenja presude. Međutim, Odbor može iznimno odobriti podnošenje žalbe ako je zahtjev podnesen nakon isteka tog roka, ali u roku od godine dana od donošenja presude. Isto se primjenjuje na rješenja obiteljskog suda, u kojem su slučaju rokovi dva tjedna odnosno šest mjeseci.

Protiv presuda visokog suda u drugom stupnju ne mogu se podnijeti žalbe. Međutim, Odbor za odobravanje žalbi može dopustiti da Vrhovni sud (Højesteret) preispita presudu u trećem stupnju ako je neko od načela dovedeno u pitanje. Zahtjev za takvo preispitivanje mora se podnijeti Odboru za odobravanje žalbi u roku od četiri tjedna od donošenja presude. Međutim, Odbor može iznimno odobriti podnošenje žalbe ako je zahtjev podnesen nakon isteka tog roka, ali u roku od godine dana od donošenja presude. Ako je odluka visokog suda donesena u obliku rješenja, protiv nje se može podnijeti žalba Vrhovnom sudu uz odobrenje Odbora za odobravanje žalbi. Takvo se odobrenje može dati ako se žalba odnosi na činjenicu da je neko od načela dovedeno u pitanje. Zahtjev za odobrenje podnošenja žalbe mora se podnijeti Odboru za odobravanje žalbi u roku od dva tjedna od donošenja odluke. Odbor za odobravanje žalbi može iznimno odobriti podnošenje žalbe ako je zahtjev podnesen nakon isteka tog roka, ali u roku od šest mjeseci od donošenja odluke.

Podaci za kontakt sudova (obiteljskih sudova (okružnih sudova), visokih sudova i Vrhovnog suda) i Odbora za odobravanje žalbi dostupni su na: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.domstol.dk.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Ne primjenjuje se u Danskoj.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Poglavlje VII. Uredbe o suradnji među središnjim tijelima ne primjenjuje se na Dansku u skladu s odredbama Sporazuma od 12. lipnja 2009. između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima.

U skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda od 20. lipnja 1956. o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu („Konvencija UN-a”) danski Ured za socijalna pitanja i pritužbe (Ankestyrelsen) imenovan je središnjim tijelom nadležnim za međunarodne sporove koji se odnose na obvezu uzdržavanja.

Međutim, tijelo za naplatu dugovanja (Danska Agencija za naplatu dugovanja , Gældsstyrelsen) ovlašteno je djelovati kao posrednik kad je riječ o zahtjevima za priznavanje i izvršenje (naplatu) uzdržavanja u inozemstvu u skladu s Konvencijom UN-a.

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Ne primjenjuje se u Danskoj.

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Tijelo za naplatu dugovanja (Danska Agencija za naplatu dugovanja) naplaćuje tražbinu iz odluke koju je potrebno izvršiti. Ako tražbina nije plaćena, izvršit će je tijelo za naplatu dugovanja.

Ako u tijeku postupka naplate ili izvršenja stranka koja treba izvršiti plaćanje ospori tražbinu, tijelo za naplatu dugovanja uputit će predmet na odlučivanje Agenciji za obiteljsko pravo, koja može odlučiti odbiti ili suspendirati naplatu ili izvršenje.

Međutim, tijelo za naplatu dugovanja može donijeti odluku o postojanju i visini tražbine ako je sporan način na koji to tijelo postupa s tražbinom. Tijelo za naplatu dugovanja može isto tako suspendirati izvršenje.

Preispitivanje odluka Agencije za obiteljsko pravo može se zatražiti od obiteljskog suda u roku od četiri tjedna od njihova donošenja. U određenim slučajevima Agencija za obiteljsko pravo može ponovno razmotriti odluku, čak i ako je stranka zatražila njezino sudsko preispitivanje.

Pritužbe na odluke tijela za naplatu dugovanja u pogledu naplate dugovanja itd., uključujući odluke o postojanju i visini tražbine ako je sporan način na koji tijelo postupa s tražbinom, mogu se podnijeti Državnom poreznom sudu (Landsskatteretten).

Sud za izvršenje i sporove male vrijednosti (fogedret) odlučuje o prigovorima na zapljene koje provodi tijelo za naplatu dugovanja. Žalbe protiv odluka suda za izvršenje i sporove male vrijednosti podnose se visokom sudu. Ako je tražbina ekonomske vrijednosti koja ne prelazi 20 000 DKK, žalba protiv odluke suda za izvršenje i sporove male vrijednosti može se podnijeti samo uz suglasnost Odbora za odobravanje žalbi. Ako je dobivena suglasnost Odbora za odobravanje žalbi, žalba protiv odluke visokog suda donesene u žalbenom postupku može se podnijeti Vrhovnom sudu.

Sudovi mogu razmatrati odluke Ureda za socijalna pitanja i pritužbe i Državnog poreznog suda u skladu s člankom 63. Ustava. Ako podnositelj žalbe ima prebivalište u Danskoj, zahtjev za preispitivanje takve odluke mora se podnijeti okružnom sudu u mjestu prebivališta podnositelja žalbe. Ako podnositelj žalbe nema prebivalište u Danskoj, predmet se mora pokrenuti pred Okružnim sudom u Kopenhagenu. Žalba protiv odluke okružnog suda može se podnijeti odgovarajućem visokom sudu; žalba protiv odluke visokog suda može se podnijeti Vrhovnom sudu, ali samo uz suglasnost Odbora za odobravanje žalbi. Okružni sud može na zahtjev stranke predmet uputiti visokom sudu na odlučivanje ako je neko od načela dovedeno u pitanje.


Podaci za kontakt

Agencija za obiteljsko pravo

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danska

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorupost@familieretshuset.dk

Tel.: +45 7256 7000

Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.familieretshuset.dk

Danska Agencija za naplatu dugovanja

Nykøbingvej 76, Bygning 45.

4990 Sakskøbing

Danska

Tel.: +45 70157304

Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.gaeldst.dk

Državni porezni sud

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Danska

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorusanst@sanst.dk

Tel.: +45 3376 0909

Podaci za kontakt sudova (okružnih sudova, visokih sudova i Vrhovnog suda) i Odbora za odobravanje žalbi dostupni su na: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.domstol.dk

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

U Danskoj su prihvaćeni jezici za prijevod dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. danski, finski, islandski, norveški i švedski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Ne primjenjuje se u Danskoj.

Posljednji put ažurirano: 07/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Njemačka

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Odluke o zahtjevu za utvrđivanje priznavanja ili zahtjevu za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. Uredbe (EZ) br. 4/2009 donosi obiteljski odjel okružnog suda (Amtsgericht) u sjedištu višeg pokrajinskog suda (Oberlandesgericht) u čijem području osoba protiv koje je podnesen zahtjev ima uobičajeno boravište ili u čijem se području treba provesti izvršenje (koncentracija izvršivosti). Za okrug koji pokriva Viši pokrajinski sud u Berlinu (Kammergericht) odluke donosi okružni sud u okrugu Pankow-Weiss.

Ako se postupak odnosi na izvršenje javnobilježničke isprave, tu ispravu izvršnom može proglasiti i javni bilježnik.

Žalbe u smislu članka 32. Uredbe (EZ) br. 4/2009 protiv prvostupanjskih odluka u postupku izvršenja podnose se u obliku administrativne žalbe (Beschwerde). Žalbeni sud je Viši pokrajinski sud. Žalbe se moraju podnijeti sudu koji je donio odluku.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Postupak u skladu s člankom 33. Uredbe (EZ) br. 4/2009 je dodatna žalba zbog pogrešne primjene prava (Rechtsbeschwerde). Nadležan je Savezni vrhovni sud (Bundesgerichtshof). Takva žalba mora se podnijeti u roku od mjesec dana od dostave odluke žalbenog suda.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Za postupak preispitivanja predviđen člankom 19. Uredbe (EZ) br. 4/2009 nadležan je sud koji je donio odluku. Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 19., odredbe o presudama zbog ogluhe (članci od 343. do 346. Zakona o parničnom postupku) primjenjuju se analogno. Ako uvjeti iz članka 19. nisu ispunjeni, sud odbija zahtjev odlukom. Odluka se može donijeti bez rasprave.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Središnje tijelo u skladu s člankom 49. Uredbe (EZ) br. 4/2009 je Savezni ured za pravosuđe (Bundesamt für Justiz) čija adresa glasi:

BundesamtfürJustiz   
D - 53094 Bonn

Kao središnjem tijelu Saveznom uredu za pravosuđe može se obratiti telefonom, telefaksom ili e-poštom:

Telefon:      
Za pozive unutar Njemačke: 0228/99 4 10- 5534, 5869 ili 5549 
Za pozive izvan Njemačke: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 ili 5549

Telefaks:    
Unutar Njemačke: 0228/99 4 10-5050 
Izvan Njemačke: +49/228/99 4 10-5202

E-pošta: auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Za zahtjeve u skladu s člankom 21. Uredbe o uzdržavanju za izvršenje su nadležni okružni sudovi (Amtsgerichte). Mjesnu nadležnost ima okružni sud u čijem se području vodi ili se vodio postupak izvršenja.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Za prijevod isprava iz članaka 20., 28. i 40. prihvaća se samo njemački jezik.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Komunikacija između Saveznog ureda za pravosuđe (BundesamtfürJustiz) kao središnjeg tijela i drugog središnjeg tijela (članak 59. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 4/2009) može se odvijati na engleskom jeziku uz uvjet da su ta središnja tijela na to pristala.

Posljednji put ažurirano: 28/06/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Estonija

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

U Estoniji su okružni sudovi nadležni za odlučivanje o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. (članak 121. Zakona o parničnom postupku).

Okružni su sudovi nadležni za odlučivanje o žalbama na odluke o proglašenju izvršivosti u skladu s člankom 32. stavkom 2.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

U Estoniji se odluke mogu osporavati u skladu s člankom 33. podnošenjem žalbe Vrhovnom sudu (članci 625. i 695. – 701. Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

U Estoniji se postupak povodom zahtjeva za preispitivanje iz članka 19. vodi u skladu s odredbama o rješavanju zahtjeva, ako nije drukčije utvrđeno u Uredbi Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja. Okružni sudovi nadležni su za odlučivanje o zahtjevima za preispitivanje.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

U Republici Estoniji središnje je tijelo u skladu s člankom 49. stavkom 3.:

Ministarstvo pravosuđa

Odjel za međunarodnu pravosudnu suradnju

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

Adresa e-pošte: Poveznica se otvara u novom prozorucentral.authority@just.ee

Telefon: +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

U Estoniji su okružni sudovi nadležni za odlučivanje o zahtjevima za odbijanje ili suspenziju izvršenja u skladu s člankom 21.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

U skladu s člancima 20., 28. i 40., osim dokumenata na estonskom, prihvaćaju se prijevodi na engleski jezik.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

U skladu s člankom 59. u Estoniji se za komunikaciju s drugim središnjim tijelima prihvaća estonski i engleski.

Posljednji put ažurirano: 31/08/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Grčka

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Prvostupanjski sud (Monomeles Protodikio) nadležan je za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1., dok je u skladu s člankom 32. stavkom 2. za rješavanje žalbi podnesenih protiv sudskih odluka o takvim zahtjevima nadležan žalbeni sud (Efetio) u čijoj je mjesnoj nadležnosti prvostupanjski sud koji je donio odluku.

Postupak pravne zaštite propisan člankom 32. stavkom 2. odnosi se na žalbu (efesi).

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Postupak pravne zaštite propisan člankom 33. odnosi se na žalbu u kasacijskom postupku (enesi aneresis). Za kasacijske postupke nadležan je Vrhovni građanski i kazneni sud Grčke (Vrhovni sud – Arios Pagos).

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

U skladu s člankom 19. stranka koja se nije upustila u postupak / tuženik koji se nije upustio u postupak može osporavati odluku o uzdržavanju zbog ogluhe koju je donio strani sud. Žalbe protiv zahtjeva za uzdržavanje podnose se sudu koji je donio odluku.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Odjel Ministarstva pravosuđa za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima određen je kao središnje tijelo iz članka 49. stavka 3.

Mesogeion 96

11527 Atena

Telefon: (+30) 213 1307312

Telefaks: (+30) 213 1307499

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorucivilunit@justice.gov.grPoveznica se otvara u novom prozoru mntolia@justice.gov.grPoveznica se otvara u novom prozoru vsarigiannidis@justice.gov.gr

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Grčkim pravom ne predviđa se da funkcije središnjeg tijela obavljaju javna tijela ili tijela koja su pod nadzorom nadležnih tijela, kao što je utvrđeno u članku 51. stavku 3.

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Prvostupanjski sud nadležan je za predmete izvršenja za potrebe članka 21.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Grčki jezik.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Središnje tijelo prihvaća grčki i engleski jezik u komunikaciji s drugim središnjim tijelima, u skladu s člankom 59.

Posljednji put ažurirano: 01/03/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Španjolska

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Nadležna su tijela prvostupanjski sudovi i specijalizirani sudovi koji se bave pitanjima rodnog nasilja u okviru svojih ovlasti (članak 87. Organskog zakona o sudstvu – LOPJ).

Žalbe na odluke prvostupanjskih sudova mogu se podnijeti pokrajinskim sudovima.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Izvanredni žalbeni postupci zbog povrede postupka pred Visokim sudom svake autonomne zajednice i žalbeni postupci pred Vrhovnim sudom Španjolske regulirani su POGLAVLJIMA IV. („Izvanredni žalbeni postupci zbog povrede postupka”) i V. („Žalbeni postupci”) GLAVE IV. Zakona br. 1/2000 o parničnom postupku.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Postupci preispitivanja vode se pred istim sudovima koji su donijeli odluku, odnosno prvostupanjskim sudovima. Postupak preispitivanja iz članka 19. Uredbe (EZ) br. 4/2009 vodi se u skladu s POGLAVLJEM II. „Zahtjevi za sudsko preispitivanje i poništenje presuda” GLAVE IV. Zakona br. 1/2000 o parničnom postupku.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Ministarstvo pravosuđa

Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid, Španjolska

Telefon: 00 34 91 3902295/94

Telefaks: 00 34 91 3904457

E-pošta SGCJIAlimentos@mjusticia.es

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Prvostupanjski sudovi u glavnom gradu pokrajine u kojoj stranka protiv koje se traži izvršenje ima prebivalište ili pokrajine u kojoj se presuda izvršava.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Prihvaćeni su jezici u skladu s člancima 20. i 40. španjolski i portugalski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Prihvaćeni su jezici u središnjem tijelu u skladu s člankom 59. španjolski i engleski.

Posljednji put ažurirano: 22/06/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Francuska

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Tijelo određeno u skladu s člankom 27. stavkom 1. jest predsjednik građanskog suda (Tribunal judiciaire) ili predsjednik Javnobilježničke komore.

Tijelo određeno u skladu s člankom 32. stavkom 2. jest žalbeni sud (Cour d’appel).

U skladu s člankom 27. stavkom 2., mjesno nadležni sud iz članka 27. stavka 1. određuje se s obzirom na mjesto uobičajenog boravišta stranke protiv koje se zahtijeva izvršenje ili na mjesto izvršenja.

Tijelo određeno u skladu s člankom 32. stavkom 2. nadležno je za rješavanje žalbi protiv presuda koje donese sudac za obiteljske predmete (juge aux affaires familiales).

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Postupak iz članka 33. odnosi se na žalbu u kasacijskom postupku (pourvoi en cassation) pred Kasacijskim sudom, koja se uređuje pravilima propisanima u člancima od 973. do 982. i od 1009. do 1031. Zakona o parničnom postupku.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Postupak preispitivanja iz članka 19. Uredbe jest žalba koja se može podnijeti žalbenom sudu u čijoj je nadležnosti sud koji je donio osporavanu odluku.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Ministère des Affaires étrangères et européennes

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l’entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l’étranger

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Telefon: + 33 (0)1 43 17 91 99

Telefaks: +33 (0)1 43 17 81 97

Zajednička adresa e-pošte: Poveznica se otvara u novom prozoruobligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Za izvršenje je nadležan sud u mjestu u kojem boravi obveznik uzdržavanja ili u kojem se provodi izvršenje. Ako obveznik uzdržavanja živi u inozemstvu ili ako mjesto boravišta nije poznato, nadležan je sud mjesta u kojem se provodi izvršenje.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Samo francuski jezik.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Samo francuski jezik.

Posljednji put ažurirano: 08/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Hrvatska

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Prijedlozi za proglašenje ovršnosti i pravni lijekovi protiv odluka o prijedlozima prvostupanjskih sudova podnose se općinskom sudu.

Žalba protiv odluke o proglašenju ovršnosti podnosi se županijskom sudu (sudu drugog stupnja) putem općinskog suda, tj. prvostupanjskog suda koji je odluku donio.

Nakon pravomoćnog okončanja postupka glede prijedloga za proglašenje ovršnosti općinski sud (prvostupanjski sud) daje, na odluci o proglašenju ovršnosti, potvrdu da je odluka ovršna.

Nadležni sudovi su:

a) općinski sudovi, temeljem Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, br. NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) te sukladno Zakona o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine, br. 67/18).

b) županijski sudovi, temeljem Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, br. NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) te sukladno Zakonu o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine, br. 67/18).

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Odluka o pravnom lijeku iz čl. 33. Uredbe može se pobijati samo prijedlogom stranke o ponavljanju postupka (sukladno odredbama čl. 421 -428. Zakona o parničnom postupku).

Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se uvijek sudu koji je donio odluku u prvom stupnju.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Sukladno Zakonu o parničnom postupku, postupak ponovnog ispitivanja za potrebe čl. 19. Uredbe pokreće se na prijedlog stranke o ponavljanju postupka (sukladno odredbama čl. 421-428. Zakona o parničnom postupku). Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se uvijek sudu koji je donio odluku u prvom stupnju.

Sukladno čl. 117. Zakona o parničnom postupku, stranka može podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje, koji se podnosi sudu koji je trebao obaviti propuštenu radnju.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 4/2009, Središnje tijelo Republike Hrvatske, vezano uz obvezu uzdržavanja je:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Web: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://mrosp.gov.hr/

Phone: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164

Fax: +385 1 6106 171

e-mail: Poveznica se otvara u novom prozorueu-poslovi@mrosp.hr

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

U Republici Hrvatskoj općinski sudovi su nadležni za provođenje ovrhe u smislu članka 21. Uredbe, temeljem Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, br. NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19), kao i Zakona o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine, br. 67/18).

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Republika Hrvatska za prijevod isprava iz čl. 20., 28., i 40. Uredbe prihvaća hrvatski jezik i uporabu latiničnog pisma, sukladno čl. 6. Zakona o parničnom postupku.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Jezici koje središnja tijela prihvaćaju za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima iz čl. 59. Uredbe su slijedeći:

(a) za obrasce zahtjeva i prijava, hrvatski jezik;

(b) za druge oblike komunikacije središnje tijelo, na zahtjev, prihvaća hrvatski ili engleski jezik;

Posljednji put ažurirano: 31/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Italija

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Žalbeni su sudovi nadležni za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. i za žalbe na odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 32. stavkom 2.

Kontaktni podaci tih tijela dostupni su na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.giustizia.it/ (giustizia map – strutture giudiziarie –tribunali ordinari).

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Postupci pravne zaštite iz članka 33. redovni su i izvanredni postupci pravne zaštite (žalba u kasacijskom postupku, ukidanje presude (revocazione), prigovor treće osobe (opposizione di terzo)).

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Tijelo nadležno za preispitivanje odluke u smislu članka 19. Uredbe tijelo je koje je donijelo odluku. Zahtjev se podnosi u skladu s pravilima postupka za donošenje odluke u postupku preispitivanja.

Kontaktni podaci tih tijela dostupni su Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Središnje je tijelo Ministarstvo pravosuđa – Odjel za maloljetničko pravosuđe:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Rim

Telefon: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Telefaks: +39 6 68188323

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruautoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Certificirana elektronička pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruprot.dgmc@giustiziacert.it

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Tijela nadležna za izvršenje za potrebe članka 21. redovni su sudovi (članak 9. drugi stavak talijanskog Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Za prijevod isprava iz članaka 20., 28. i 40. prihvaćeni je jezik talijanski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Središnje tijelo prihvaća talijanski jezik za komunikaciju s drugim središnjim tijelima iz članka 59.

Posljednji put ažurirano: 09/03/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Cipar

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Sudovi nadležni za razmatranje zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. obiteljski su sudovi u Nikoziji, Limasolu, Larnaki i Famagusti te Pafosu.

 • Obiteljski sud (Oikogeneiakó Dikastírio) u Nikoziji

Tel.: (+357) 22865601

Faks: (+357) 22302068

 • Obiteljski sud u Limasolu

Tel.: (+357) 25806185

Faks: (+357) 25305054

 • Obiteljski sud u čijoj su mjesnoj nadležnosti Larnaka i Famagusta

Tel.: (+357) 24802754

Faks: (+357) 24802800

 • Obiteljski sud u Pafosu

Tel.: (+357) 26802626

Faks: (+357) 26306395

E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Sud nadležan za rješavanje žalbi protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 32. stavkom 2. jest Obiteljski žalbeni sud (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Sud zasjeda na Vrhovnom sudu, čiji su podaci za kontakt sljedeći:

 • Vrhovni sud Cipra
  Odos Charalambou Mouskou 1404
  Nikozija
  Cipar
  Tel.: (+357) 22865741
  Faks: (+357) 22304500
  E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

U pravosudnom sustavu Cipra ne postoji trećestupanjski sud: odluka o žalbi ne može se osporavati.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Preispitivanje iz tog članka može se zatražiti zahtjevom za poništenje odluke (aítisi paramerismoú tis apófasis) u skladu s odredbom 48. pravilom 9. točkama (h) i (n) Pravila parničnog postupka (Thesmoí Politikís Dikonomías). Zahtjev se podnosi obiteljskom sudu koji je donio odluku čije se poništenje traži.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

 • Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

Odjel za međunarodnu pravnu suradnju

Leoforos Athalassas 125

1461 Nikozija

Cipar

Osobe za kontakt:

 • gđa Konstantina Sophocleous

Administrativna službenica

Odjel za međunarodnu pravnu suradnju

Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

Tel.: +357 22805973

Faks: + 357 22518328

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorucsophocleous@mjpo.gov.cy

 • gđa Troodia Dionisiou

Administrativna službenica

Odjel za međunarodnu pravnu suradnju

Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

Tel.: (+357) 22805932

Faks: (+357) 22518328

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorutdionysiou@mjpo.gov.cy

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

 • Obiteljski sud u Nikoziji

Tel.: (+357) 22865601

Faks: (+357) 22302068

 • Obiteljski sud u Limasolu

Tel.: (+357) 25806185

Faks: (+357) 25305054

 • Obiteljski sud u čijoj su mjesnoj nadležnosti Larnaka i Famagusta

Tel.: (+357) 24802754

Faks: (+357) 24802800

 • Obiteljski sud u Pafosu

Tel.: (+357) 26802626

Faks: (+357) 26306395

E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Grčki i engleski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Grčki i engleski.

Posljednji put ažurirano: 08/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Latvija

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

U Latviji zahtjeve za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. Uredbe rješavaju sudovi opće nadležnosti, npr. okružni (ili gradski) sudovi.

U Latviji žalbe protiv odluka o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 32. stavkom 2. Uredbe razmatraju regionalni sudovi, uz posredovanje odgovarajućeg okružnog (ili gradskog) suda.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Odluka o žalbi u skladu s člankom 33. Uredbe može se osporavati pred senatom Vrhovnog suda, uz posredovanje odgovarajućeg regionalnog suda.

Podaci za kontakt:

Vrhovni sud

Brīvības bulvāris 36

Riga, LV-1511

Latvija

Tel.: +371 67020350

Telefaks: +371 67020351

E-adresa: at@at.gov.lv

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Tuženik može pokrenuti ponovno razmatranje predmeta u vezi s preispitivanjem odluke na temelju članka 19. Uredbe podnošenjem zahtjeva:

1. kad je riječ o preispitivanju presude ili odluke okružnog (ili gradskog) suda – odgovarajućem regionalnom sudu;

2. kad je riječ o preispitivanju presude ili odluke regionalnog suda – Odjelu za građanske predmete Vrhovnog suda;

3. kad je riječ o preispitivanju presude ili odluke vijeća Vrhovnog suda – Odjelu za građanske predmete senata Vrhovnog suda.

Zahtjev se ne smije podnijeti ako je isteklo razdoblje u kojem se izvršna isprava koja se odnosi na predmetnu presudu može predati za izvršenje.

Pri razmatranju zahtjeva sud razmatra mogu li se okolnosti koje je naveo podnositelj smatrati okolnostima na temelju kojih je moguće preispitivanje presude u skladu s člankom 19. Uredbe. Ako sud smatra da je na temelju okolnosti moguće preispitivanje presude, poništava osporavanu presudu u cijelosti i upućuje predmet na ponovno preispitivanje prvostupanjskom sudu. Ako sud zaključi da na temelju okolnosti iz zahtjeva nije moguće preispitivanje presude, odbija zahtjev. Protiv odluke suda može se podnijeti dodatna žalba.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

U Latviji funkcije središnjeg tijela obavlja uprava Fonda za jamstva u uzdržavanju. Podaci za kontakt:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža ielā 15

Riga LV-1010

Latvija

Tel.:     + 371 67 830 626

Telefaks:     + 371 67 830 636

E-adresa: pasts@ugf.gov.lv

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

U Latviji posebne funkcije središnjih tijela iz članka 51. Uredbe obavlja uprava Fonda za jamstva u uzdržavanju.

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

U Latviji tijela nadležna za odbijanje ili suspenziju izvršenja presude za potrebe članka 21. Uredbe su okružni (ili gradski) sudovi u čijoj se nadležnosti treba izvršiti presuda stranog suda.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Latvija prihvaća samo prijevode pismena iz članaka 20., 28. i 40. Uredbe na nacionalni jezik, odnosno latvijski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Latvija prihvaća zahtjeve iz članka 56. Uredbe (prilozi VI. i VII. Uredbe) samo na latvijskom jeziku.

Latvija prihvaća zahtjeve za posebne mjere (Prilog V. Uredbe) na latvijskom ili engleskom.

Za ostala priopćenja središnje tijelo na zahtjev prihvaća latvijski ili engleski.

Posljednji put ažurirano: 10/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Litva

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Zahtjeve za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. Uredbe te žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 32. stavkom 2. Uredbe razmatra Litavski žalbeni sud (Lietuvos apeliacinis teismas).

Litavski žalbeni sud

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
Tel.: (8 5) 266 3479

Faks: (8 5) 266 3060
E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruapeliacinis@apeliacinis.lt

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Na odluku koju je, u žalbenom postupku protiv odluke o zahtjevu za proglašenje izvršivosti, donio Litavski žalbeni sud može se podnijeti kasacijska žalba Vrhovnom sudu Litve. O takvim se žalbama odlučuje u skladu s pravilima kojima se uređuje postupanje kasacijskog suda, kako je utvrđeno litavskim Zakonikom o građanskom postupku, osim ako je drukčije utvrđeno u Uredbi ili litavskom zakonu o provedbi zakonodavstva Europske unije i međunarodnog zakonodavstva kojim se uređuju građanski postupci. Prihvaćene kasacijske žalbe uvrštavaju se prema redoslijedu prioriteta na popis predmeta o kojima Vrhovni sud odlučuje u kasacijskom postupku. Vrhovni sud određuje rok za podnošenje odgovora na žalbu, koji ne može biti dulji od 14 dana. U svojoj obavijesti o registraciji žalbe na popisu predmeta o kojima Vrhovni sud odlučuje u kasacijskom postupku (članak 350. stavak 7. Zakonika o građanskom postupku), Vrhovni sud obavješćuje stranke i druge osobe uključene u predmet o roku određenom za podnošenje odgovora na žalbu.

Do isteka roka koji je odredio Vrhovni sud stranke moraju podnijeti pisani odgovor na žalbu, dok druge osobe uključene u predmet to mogu, ali ne moraju nužno učiniti. Rok počinje teći od datuma na koji je žalba uvrštena na popis predmeta o kojima Vrhovni sud odlučuje u kasacijskom postupku.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Odluke o uzdržavanju preispituje sud koji ih je donio, u skladu s člankom 19. Uredbe. Nakon što prihvati zahtjev za preispitivanje odluke o obvezama uzdržavanja sud prosljeđuje primjerak tog zahtjeva i njegovih priloga tužitelju i obavješćuje ga o tome da mora podnijeti pisani odgovor na zahtjev u roku od 14 dana od datuma slanja zahtjeva. Zahtjev za preispitivanje odluke o obvezama uzdržavanja razmatra sud u pisanom postupku. Ako smatra da je potrebno, sud može provesti usmeni postupak kako bi odlučio o zahtjevu za preispitivanje odluke o uzdržavanju. Sud mora razmotriti zahtjev za preispitivanje odluke o obvezama uzdržavanja najkasnije 14 dana nakon isteka roka za podnošenje odgovora i mora donijeti odluku o daljnjem postupanju u skladu s člankom 19. stavkom 3. Uredbe.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Služba za pravnu pomoć koju osigurava država u Vilniusu (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba)

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Litva

Tel.: +370 700 00211, +370 700 00190

Faks: +370 700 35004

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruteisinepagalba@vgtp.lt

Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.vgtpt.lrv.lt/

Ako se zahtjevi odnose na obveze uzdržavanja koje proizlaze iz odnosa roditelj-dijete za osobe mlađe od 21 godine, funkcije središnjeg tijela obavlja podružnica Odbora državnog zavoda za socijalno osiguranje u Mažeikiaiju.

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Litva

Tel.: +370 443 26659

Faks: +370 443 27341

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorumazeikiai@sodra.lt

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Ako se zahtjevi odnose na obveze uzdržavanja koje proizlaze iz odnosa roditelj-dijete za osobe mlađe od 21 godine, funkcije središnjeg tijela u skladu s člankom 51. Uredbe obavlja Uprava fonda za uzdržavanje djece pri Ministarstvu socijalne sigurnosti i rada.

Podaci za kontakt Uprave fonda za uzdržavanje djece pri Ministarstvu socijalne sigurnosti i rada:

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Tel.: (8 5) 272 8081

Faks: (8 5) 265 3984
E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@vif.lt

Ako okolnosti to zahtijevaju, pravna se pomoć koju osigurava država u pogledu zahtjeva navedenih u članku 56. Uredbe pruža u skladu s postupkom propisanim Zakonom o pravnoj pomoći koju osigurava država, osim ako je drukčije utvrđeno u litavskom zakonu o provedbi zakonodavstva Europske unije i međunarodnog zakonodavstva kojim se uređuju građanski postupci ili u Uredbi. Ako tijekom razmatranja zahtjeva navedenih u članku 56. Uredbe postane očito da je podnositelju zahtjeva potrebna pravna pomoć koju osigurava država, Služba za pravnu pomoć koju osigurava država u Vilniusu i Uprava fonda za uzdržavanje djece pri Ministarstvu socijalne sigurnosti i rada šalju zahtjev za pravnu pomoć koju osigurava država izravno tijelima nadležnima za organiziranje te pravne pomoći, odnosno litavskim službama za pravnu pomoć koju osigurava država.

Nazivi i podaci za kontakt litavskih službi za pravnu pomoć koju osigurava država

Služba za pravnu pomoć koju osigurava država

Adresa

Telefon

Faks

E-pošta

Služba za pravnu pomoć koju osigurava država u Vilniusu

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

852647480

852647481

Poveznica se otvara u novom prozoruvilniausvgtpt@infolex.lt

Služba za pravnu pomoć koju osigurava država u Kaunasu

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

837408601, 837428404

837428403, 837428405

Poveznica se otvara u novom prozorukaunovgtpt@infolex.ltt

Služba za pravnu pomoć koju osigurava država u Klaipėdi

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

846256176

846256176

Poveznica se otvara u novom prozorukl.vgtpt@infolex.lt

Služba za pravnu pomoć koju osigurava država u Šiauliaiu

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

841520040

841520040

Poveznica se otvara u novom prozorusvgtpt@svgtpt.lt

Služba za pravnu pomoć koju osigurava država u Panevėžysu

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

845570152

845436201

Poveznica se otvara u novom prozorupaneveziovgtpt@infolex.lt

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

O zahtjevima za odbijanje, u cijelosti ili djelomično, izvršenja odluke o uzdržavanju koju je donio sud podrijetla, kako je navedeno u članku 21. stavku 2. Uredbe, odlučuje Litavski žalbeni sud.

Litavski žalbeni sud
Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Tel.: (8 5) 266 3479
Faks: (8 5) 266 3060
E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruapeliacinis@apeliacinis.lt

O zahtjevima za suspendiranje, u cijelosti ili djelomično, izvršenja odluke o uzdržavanju koju je donio sud podrijetla, kako je navedeno u članku 21. stavku 3. Uredbe, odlučuje okružni sud u mjestu gdje se traži izvršenje.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Litavski je jedini prihvaćeni jezik za prijevod dokumenata iz članka 20. Uredbe, dok su za prijevod dokumenata iz članaka 28. i 40. prihvaćeni jezici litavski i engleski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Litavsko središnje tijelo prihvaća litavski i engleski jezik za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima, kako je navedeno u članku 59. Uredbe.

Posljednji put ažurirano: 08/07/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Obveza uzdržavanja - Luksemburg

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

– Mjesna nadležnost sudova

Zahtjev za proglašenje izvršivosti podnosi se predsjedniku okružnog suda.

Okružni sud u Luxembourgu (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg)
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel.: (+352) 47 59 81-1
Faks:(+352) 47 59 81-2421

Okružni sud u Diekirchu (Tribunal d'arrondissement de Diekirch)
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tel.: (+352) 80 32 14 - 1
Faks: (+352) 80 71 19 ili (+352) 802484

– Žalba protiv sudske odluke o zahtjevu za proglašenje izvršivosti

Viši sud – odjel za građanske predmete (Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil)
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel.: (+352) 47 59 81-1
Faks:(+352) 47 59 81-2396

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Odluke o žalbi mogu se osporavati samo ulaganjem kasacijske žalbe.

Kasacijski sud (Cour de cassation)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 475981-2369/2373

Faks: (+352) 475981-2773

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Tuženik koji se nije pojavio pred sudom u Luxembourgu ima pravo zatražiti preispitivanje odluke pred nadležnim sudom koji je donio odluku, uz uvjete utvrđene u članku 19. stavku 1. Uredbe. Zahtjevi se podnose u predviđenom obliku sudu koji je odlučio o predmetu čije se preispitivanje traži.

Sud za mirenje u Luxembourgu (Justice de Paix de Luxembourg)

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 59 81-1

Sud za mirenje u Esch-sur-Alzette (Justice de Paix d'Esch-sur-Alzette)

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Odjel za pomilovanja (Service du Gracieux – Ordonnances conditionnelles de paiement et saisies-arrêt sur revenus protégés): Tel.: (+352) 530 529 200 faks: (+352) 530 529 201

Sud za mirenje u Diekirchu (Justice de Paix de Diekirch)

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Tel.: (+352) 80 88 53 - 1

Okružni sud u Luxembourgu (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg)

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 59 81-1

Okružni sud u Diekirchu (Tribunal d'arrondissement de Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: (+352) 80 32 14-1

Faks: (+352) 807119 ili (+352) 82484

Visoki sud (Cour Supérieure de Justice)

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Središnje tijelo je Ured javnog tužitelja pri Visokom sudu.

Ured javnog tužitelja (Parquet Général)
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Tel.: (+352) 47 59 81 -2393/2329
Faks: (+352) 47 05 50
E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruparquet.general@justice.etat.lu

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Nadležno tijelo je Ured javnog tužitelja pri Visokom sudu.

Ured javnog tužitelja (Parquet général)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 475981-2393/2329

Faks: (+352) 47 05 470550

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Uz francuski u Luksemburgu je prihvaćen jezik i njemački.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Uz francuski u Luksemburgu je prihvaćen jezik i njemački.

Posljednji put ažurirano: 22/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Mađarska

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Okružni sud koji se nalazi na području sjedišta regionalnog suda, a u Budimpešti Središnji okružni sud u Budimu. O žalbama odlučuju regionalni sudovi ili, u Budimpešti, Regionalni sud glavnog grada Budimpešte.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Zahtjev za preispitivanje podnosi se Vrhovnom sudu (Curia) putem suda koji je donio prvostupanjsku odluku.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Postupak preispitivanja na temelju članka 19. pokreće se pred okružnim sudom koji je donio prvostupanjsku odluku u skladu s pravilima o ponavljanju postupka (Zakon III. iz 1952. u vezi sa Zakonom o parničnom postupku, poglavlje XIII., članci 260. – 269.).

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Ministarstvo pravosuđa Mađarske
1054 Budimpešta,
Kossuth tér 2-4,
Telefon: (36) 1 795 4846,
Telefaks: (36) 1 795 0463,
Adresa e-pošte: nmfo@im.gov.hu

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

U postupcima u skladu s člankom 21. stavkom 2. okružni sud koji se nalazi na području sjedišta regionalnog suda ili, u Budimpešti, Središnji okružni sud u Budimu. U postupcima u skladu s člankom 21. stavkom 3. okružni sud u čijoj je nadležnosti sudski izvršitelj koji djeluje u postupku izvršenja.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Mađarski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

(a) Obrasci za podnesak: mađarski.

(b) Obrasci za zahtjev: mađarski, engleski ili njemački.

(c) Druge komunikacije: osim mađarskog, središnje tijelo prihvaća engleski i njemački, na zahtjev.

Posljednji put ažurirano: 25/09/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Malta

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Sud nadležan za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. jest Građanski sud (Odjel za obiteljske predmete). Podaci za kontakt:

Adresa:

Civil Court, Family Section

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel.: + 356 2590 2420

Faks: + 356 2590 2895

Sud nadležan za žalbe na odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 32. stavkom 2. jest Žalbeni sud. Podaci za kontakt:

Adresa:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel.: + 356 2590 2269

Faks: + 356 2590 2895

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Na Malti nije predviđen pravni lijek na odluke Žalbenog suda.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Postupak preispitivanja za potrebe članka 19. utvrđen je u članku 7. Međunarodne odluke o obvezi uzdržavanja, 2011. (pravna obavijest 452/11) o „Žalbi na odluku o zahtjevu za proglašenje izvršivosti“. Nadležnost u tim predmetima ima Žalbeni sud:

Adresa:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel.: + 356 2590 2269

Faks: + 356 2590 2895

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Središnje je tijelo direktor za standarde u području socijalne skrbi. Podaci za kontakt:

Adresa:

Ministry for the Family

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Tel.: + 356 2278 8000

Faks: + 356 2278 8360

E-pošta: welfare.standards@gov.mt

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Nije primjenjivo.

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Tijelo nadležno za predmete povezane s izvršenjem odluke za potrebe članka 21. Uredbe jest Građanski sud (Odjel za obiteljske predmete). Podaci za kontakt:

Adresa:

Civil Court (Family Section)

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel.: + 356 2590 2420

Faks: + 356 2590 2895

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Engleski jezik.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Malteški ili engleski jezik.

Posljednji put ažurirano: 26/09/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Nizozemska

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Suci okružnih sudova koji odlučuju o zahtjevima za privremenu pravnu zaštitu nadležni su za odlučivanje o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. Uredbe.

Žalba protiv odluke o zahtjevu za proglašenje izvršivosti, u skladu s člankom 32. stavkom 2., podnosi se okružnom sudu čiji je sudac nadležan za odlučivanje o zahtjevima za privremenu pravnu zaštitu odlučio o zahtjevu za proglašenje izvršivosti. Podaci za kontakt okružnih sudova dostupni su na internetskim stranicama Sudbenog vijeća: www.rechtspraak.nl.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Žalbeni postupak iz članka 33. jest žalba u kasacijskom postupku.

O žalbama u kasacijskom postupku odlučuje najviši redovni sud, Vrhovni sud Nizozemske (HogeRaad der Nederlanden). Cilj je kasacijskog postupka očuvati pravnu ujednačenost, usmjeriti razvoj prava i zajamčiti pravnu zaštitu. U kasacijskom postupku mogu se razmatrati samo pravna pitanja. Vrhovni sud razmatra samo je li zakon, uključujući postupovna pravila, pravilno primijenjen. Kad je riječ o činjeničnim pitanjima, sud je obvezan onim što je utvrđeno u osporenoj presudi. U kasacijskom postupku koji se vodi pred Vrhovnim sudom stranke zastupa odvjetnik.

Žalba mora sadržavati obrazloženje. Tuženik može podnijeti odgovor na žalbu u roku od tri tjedna (ili u drugom roku koji odredi Vrhovni sud). Ako se to smatra preporučljivim u interesu predmeta, odvjetnici mogu dati pojašnjenje. Glavni državni odvjetnik pri Vrhovnom sudu daje pisano mišljenje, nakon čega Vrhovni sud donosi svoju presudu.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Zahtjev za preispitivanje odluke mora se podnijeti sudu koji je donio tu odluku na temelju jednog od razloga navedenih u članku 19. Uredbe i u rokovima utvrđenima u tom članku. U Nizozemskoj to može biti okružni ili žalbeni sud.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Imenovano središnje tijelo je Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) (Nacionalni ured za naplatu uzdržavanja).

Podaci za kontakt LBIO-a:

Marten Meesweg 109-111

P.O. Box 8901

3009 AX Rotterdam

Telefon: +31 (0)10 289 4895

Faks: +31(0)10 289 4882

E-adresa:iia@lbio.nl

Internetske stranice:www.lbio.nl

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Za izvršenje odluka nadležni su sudski izvršitelji.

Podaci za kontakt Kraljevskog strukovnog udruženja sudskih izvršitelja (KoninklijkeBeroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)) u Nizozemskoj:

PrinsesMargrietplantsoen 49

2995 AM Haag

Telefon: +31 (0)70 890 3530

Faks: +31 (0)70 890 3531

E-adresa: kbvg@kbvg.nl

Internetske stranice: www.kbvg.nl

Na internetskim stranicama navedena su imena sudskih izvršitelja i adrese njihovih ureda u Nizozemskoj.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Jedini prihvatljivi jezik za prijevod dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. jest nizozemski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Zahtjev ili obrazac zahtjeva iz članka 59. stavka 1. mora se ispuniti na nizozemskom jeziku.

Posljednji put ažurirano: 10/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Austrija

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Zahtjevi: relevantni okružni sud (Bezirksgericht – u skladu s člankom 27. stavkom 2., riječ je o sudu koji je nadležan prema mjestu uobičajenog boravišta dužnika ili prema mjestu izvršenja).

Žalbe: žalba protiv odluke (Berufung) ili žalba zbog pogrešne primjene materijalnog prava (Rekurs) podnosi se regionalnom sudu (Landesgericht) putem okružnog suda koji je donio odluku.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

U Austriji: žalba zbog pogrešne primjene materijalnog prava (Revisionsrekurs) u skladu s člankom 78. stavkom 1. i člankom 411. stavkom 4. Zakona o izvršenju (Exekutionsordnung) u vezi s člankom 528. Zakona o parničnom postupku (Zivilprozessordnung) mora se podnijeti okružnom sudu (prvostupanjskom sudu), a on će ga uputiti Vrhovnom sudu (Oberster Gerichtshof) na odlučivanje.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

U slučaju dostave pismena na temelju austrijskog prava: zahtjev za povrat u prijašnje stanje (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) zbog nepravodobnog podnošenja tužbenog zahtjeva ili nepojavljivanja na saslušanju.

Ako pismeno nije propisno dostavljeno, prema austrijskom pravu postoje dvije vrste žalbe, tj. žalba protiv odluke (u slučaju presuda zbog ogluhe) i žalba zbog pogrešne primjene materijalnog prava (u slučaju sudskih naloga izdanih zbog ogluhe).

Nazivi i podaci za kontakt nadležnih sudova: sve se žalbe podnose prvostupanjskom sudu, koji će sam odlučiti o stvari (npr. u slučaju povrata u prijašnje stanje) ili uputiti predmet višem sudu na odlučivanje.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Za sva pitanja:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Beč.

Organizacijska jedinica: Abteilung I 10.

E-pošta: team.z@bmvrdj.gv.at

Tel.: +43 1 52152 2142

Telefaks: +43 1 52152 2829

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

O svim pitanjima povezanima s izvršenjem odlučuje sud koji je nadležan za izvršenje u skladu s člancima od 17. do 19. Zakona o izvršenju ili prizivni sud, ako je to potrebno.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Njemački.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Engleski, francuski i njemački.

Posljednji put ažurirano: 25/03/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Poljska

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Nadležni sudovi u Republici Poljskoj u skladu s člankom 27. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 4/2009 regionalni su sudovi (sądy okręgowe) (prema članku 1151.1 stavku 1. Zakona o parničnom postupku (Kodeks postępowania cywilnego) od 17. studenoga 1964.).

Sudovi koji su u Republici Poljskoj nadležni za žalbe u skladu s člankom 32. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 4/2009 žalbeni su sudovi (sądy apelacyjne) (članak 394. i dalje, u vezi s člankom 1151.1 Zakona o parničnom postupku). Žalba se podnosi žalbenom sudu putem regionalnog suda koji je donio osporavanu odluku (članak 369. u vezi s člankom 397. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

U skladu s člancima 398.1 – 398.21 Zakona o parničnom postupku kasacijska je žalba (skarga kasacyjna) u Poljskoj postupak pravne zaštite iz članka 33. Uredbe (EZ) br. 4/2009. Nadležni je sud Vrhovni sud (Sąd Najwyższy). Kasacijska se žalba mora podnijeti Vrhovnom sudu putem žalbenog suda (sąd apelacyjny) koji je donio osporavanu odluku (članak 398.5 stavak 1. u vezi s člankom 1151.1 stavkom 3. poljskog Zakona o parničnom postupku).

Kontaktni podaci Vrhovnog suda:

Vrhovni sud (Sąd Najwyższy)

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Varšava

Poljska

Tel.: +48 22 530 8246

E-pošta: ppsek@sn.pl

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

U Poljskoj je postupak poništenja presude u vezi s uzdržavanjem, uređen člankom 1144.2 Zakona o parničnom postupku, istovjetan postupku iz članka 19. Uredbe (EZ) br. 4/2009. Zahtjev za pokretanje tog postupka podnosi se sudu koji je donio osporavanu odluku. To znači da, ovisno o sudu koji je donio osporavanu presudu u vezi s uzdržavanjem, nadležnost u smislu članka 19. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 4/2009 može pripadati:

(a) okružnom sudu (sąd rejonowy)

(b) regionalnom sudu (sąd okręgowy) (ako je taj sud donio presudu u vezi s uzdržavanjem u postupku rastave, razvoda ili poništaja braka).

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

U Poljskoj je središnje tijelo iz članka 49. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 4/2009 sljedeće:

Ministarstvo pravosuđa (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Odjel za međunarodnu suradnju i ljudska prava (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Odsjek za međunarodnu naplatu uzdržavanja i prekogranične istrage sporova povezanih s roditeljskom odgovornošću (Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varšava

Tel./faks: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-pošta: alimenty@ms.gov.pl

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Regionalni su sudovi (sądy okręgowe) imenovani središnjim tijelom za slanje zahtjeva i poduzimanje odgovarajućih mjera u pogledu podnesenih zahtjeva.

Kontaktni podaci regionalnih sudova nalaze se u Prilogu 2.PDF(155 Kb)pl.

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

U skladu s člankom 843. stavcima 1. i 2. Zakona o parničnom postupku tijelo koje je u Poljskoj nadležno za poduzimanje radnji iz članka 21. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 4/2009 jest stvarno nadležan okružni sud (sąd rejonowy), ako je postupak izvršenja u tijeku; ako postupak izvršenja još nije pokrenut, nadležno je tijelo stvarno nadležan okružni sud (sąd rejonowy) u skladu s pravilima kojima se uređuje opća nadležnost.

U skladu s člankom 758. Zakona o parničnom postupku tijelo koje je u Poljskoj nadležno za poduzimanje radnji iz članka 21. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 4/2009 jest onaj okružni sud (sąd rejonowy) po čijem nalogu sudski izvršitelj provodi izvršenje.

Kontaktni podaci sudova dostupni su na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

U Poljskoj je jedini prihvaćeni jezik za prijevod dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. Uredbe (EZ) br. 4/2009 poljski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Kad je riječ o ostaloj komunikaciji u skladu s člankom 59. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 4/2009, središnja tijela u Poljskoj prihvaćaju sljedeće jezike: poljski i engleski.

Posljednji put ažurirano: 01/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Portugal

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

U pogledu članka 27. stavka 1.:

– predmete koji se odnose na obveze uzdržavanja djece (maloljetne ili punoljetne) ili bračnog druga razmatra odjel za obitelj i maloljetnike (Juízo de Família e Menores) ako postoji. U suprotnome predmet razmatra lokalni građanski odjel (Juízo Local Cível) ako postoji ili lokalni opći odjel (Juízo Local de Competência Genérica);

– sve ostale predmete koji se odnose na obveze uzdržavanja koje proizlaze iz drugih obiteljskih odnosa (na temelju krvnog srodstva ili braka) razmatra lokalni građanski odjel ako postoji ili lokalni opći odjel.

U pogledu članka 3. stavka 2. nadležan je žalbeni sud (Tribunal da Relação).

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Odluka o žalbi može se osporiti isključivo u vezi s pravnim pitanjem pred Vrhovnim sudom (Supremo Tribunal de Justiça).

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

U pogledu članka 19. stavka 1. točke (a):

– postupak preispitivanja izvanredni je postupak preispitivanja utvrđen u članku 696. točki (e) Zakona o parničnom postupku.

U pogledu članka 19. stavka 1. točke (b):

– postupak preispitivanja izvanredni je postupak preispitivanja utvrđen u članku 696. točki (e) i članku 140. Zakona o parničnom postupku.

Žalbe razmatra sud koji je donio odluku koja se preispituje (članak 697. stavak 1. Zakona o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Portugalsko je središnje tijelo za potrebe Uredbe:

Glavna uprava za pravosudnu administraciju (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISABON - PORTUGAL

Telefon: +351 217906200; +351 217906223

Faks: +351 211545100/16

E-pošta: correio@dgaj.mj.pt; cji.dsaj@dgaj.mj.pt

Internetska stranica: http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home; http://www.cji-dgaj.mj.pt

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Za predmete koji se odnose na obveze uzdržavanja djece, maloljetne ili punoljetne, nadležni je sud:

odjel za obitelj i maloljetnike ili, ako ne postoji, izvršni odjel (Juízo de Execução).

Za predmete koji se odnose na obveze uzdržavanja među bračnim drugovima nadležni je sud:

odjel za obitelj i maloljetnike ili, ako ne postoji, izvršni odjel.

Za predmete koji se odnose na obveze uzdržavanja koje proizlaze iz obiteljskih odnosa (na temelju krvnog srodstva ili braka) nadležni je sud:

izvršni odjel ili, ako ne postoji,

središnji građanski odjel (Juízo Central Cível) ako je vrijednost predmeta spora viša od 50 000 EUR ili

opći odjel ili lokalni građanski odjel ako postoji, ako je vrijednost predmeta spora 50 000 EUR ili niža.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Prihvaćeni je jezik za prijevode dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. portugalski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Središnje tijelo prihvaća i portugalski, engleski i francuski za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima u skladu s člankom 59.

Posljednji put ažurirano: 04/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Rumunjska

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Za odlučivanje o zahtjevu za proglašenje izvršivosti (exequatur) nadležan je sud (tribunal) pod čijom je jurisdikcijom uobičajeno boravište stranke protiv koje se traži izvršenje ili mjesto izvršenja (članak 95. i članak 1103. Zakona br. 134/2010 o Zakoniku o parničnom postupku).

Na odluku o zahtjevu za proglašenje izvršivosti može se podnijeti žalba. Za odlučivanje o žalbi na odluku o zahtjevu za proglašenje izvršivosti nadležan je žalbeni sud (članak 96. Zakona br. 134/2010 o Zakoniku o parničnom postupku).

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Odluka o žalbi (apel) može se osporiti preispitivanjem pravnog razloga (recurs) (članak 97 stavak 1. Zakona br. 134/2010 o Zakoniku o parničnom postupku).

Preispitivanje pravnog razloga u nadležnosti je Visokog kasacijskog suda (Înalta Curte de Casație și Justiție):

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bukurešt
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.scj.ro.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Prema članku 19. za postupak preispitivanja (procedura de reexaminare)

nadležan je sud koji je donio odluku, obično okružni sud ili sud posebne nadležnosti.

Prema članku 505. stavku 1. Zakona br. 134/2010 o Zakoniku o parničnom postupku postupak za poništenje pokreće se pred sudom čija se presuda osporava.

Prema članku 510. stavku 1. Zakona br. 134/2010 o Zakoniku o parničnom postupku postupak za preispitivanje pokreće se pred sudom koji je izdao konačnu odluku u vezi s kojom je podnesen zahtjev za preispitivanje.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Ministerul Justiţiei (Ministarstvo pravosuđa)

Direcția Drept internațional și Cooperare Judiciară (Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju)

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, Bukurešt

Tel: 0040372041077

Faks: 0040372041079, 0040372041218

E-adresa: Poveznica se otvara u novom prozoruddit@just.ro ili Poveznica se otvara u novom prozorudreptinternational@just.ro

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Tijela nadležna za izvršenje:

1) sudski izvršitelj (executorul judecătoresc) (članak 652. Zakonika o parničnom postupku) sa žalbenog suda u okrugu u kojem je boravište ili sjedište dužnika ili u kojem se nalazi dužnikova imovina

2) sud izvršenja, odnosno okružni sud (judecătoria) u čijoj je nadležnosti boravište ili sjedište dužnika (članak 651. Zakonika o parničnom postupku). Sud izvršenja odlučuje o zahtjevima za proglašenje izvršivosti, žalbama na izvršenje i o svim drugim radnjama povezanima s izvršenjem.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Rumunjski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Osim rumunjskog, Ministarstvo pravosuđa prihvaća engleski i francuski jezik za komunikaciju s drugim središnjim tijelima Europske unije.

Posljednji put ažurirano: 07/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Slovenija

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Svi su okružni sudovi (okrožna sodišča) nadležni za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1.

Žalbe podnesene u skladu s člankom 32. stavkom 2. protiv odluke o zahtjevu za proglašenje izvršivosti rješava sud koji je odluku proglasio izvršivom.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

U skladu s člankom 109. Zakona o međunarodnom privatnom pravu i postupku (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) na odluke o postupcima pravne zaštite moguće je podnijeti žalbu Vrhovnom sudu (Vrhovno sodišče).

Vrhovni sud Republike Slovenije

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Telefon: (01) 366 44 44

Telefaks: (01) 366 43 01

E-pošta: urad.vsrs@sodisce.si

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

U skladu sa Zakonom o parničnom postupku (Zakon o pravdnem postopku) postupak koji se primjenjuje u Republici Sloveniji u svrhe članka 19. jest, prema potrebi, „obnova postupka” (Obnova postopka) (članci od 394. do 401. Zakona o parničnom postupku) ili „zahtjev za povrat u prijašnje stanje” (Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje) (članci od 116. do 120. Zakona o parničnom postupku).

Kad je riječ o postupku preispitivanja i za potrebe članka 19. Uredbe, nadležni su okružni sudovi, posebno sud koji je donio odluku u prvom stupnju.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Naziv i podaci za kontakt slovenskog središnjeg tijela:

Javni fond Republike Slovenije za stipendije, razvoj, invaliditet i uzdržavanje (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 4720 990

Telefaks: +386 1 4345 899

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorujpsklad@jps-rs.si

Internetska stranica: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.jpi-sklad.si/

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Nisu imenovana javna ni druga tijela.

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Lokalni sudovi (okrajna sodišča) nadležni su u pitanjima izvršenja (članak 5. Zakona o izvršenju i osiguranju tražbina (Zakon o izvršbi in zavarovanju)).

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Službeni je jezik sudova u Republici Sloveniji slovenski, osim kad je riječ o sudovima navedenima u nastavku, čiji su službeni jezici slovenski i jedan od jezika nacionalnih zajednica:

Okružni sud u Kopru

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

slovenski i talijanski

Lokalni sud u Kopru

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

slovenski i talijanski

Lokalni sud u Piranu

Tartinijev trg 1

6330 Piran

slovenski i talijanski

Lokalni sud u Lendavi

Glavna ulica 9

9220 Lendava

slovenski i mađarski

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Za sporazumijevanje s ostalim središnjim tijelima središnje tijelo u Sloveniji osim službenog jezika prihvaća i engleski jezik.

Posljednji put ažurirano: 14/11/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Slovačka

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

U Slovačkoj su za odlučivanje o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. nadležni okružni sudovi (okresný súd). Sudovi nadležni za odlučivanje o žalbama protiv odluka o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 32. stavkom 2. regionalni su sudovi (krajský súd). Žalba se podnosi okružnom sudu čija se odluka osporava.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

U Slovačkoj je postupak pravne zaštite iz članka 33. postupak odlučivanja o žalbi (dovolanie) u skladu s člancima 419.–457. Zakona o parničnom postupku (Zakon br. 160/2015). Postupak odlučivanja o žalbi pokreće se pred onim sudom koji je donio prvostupanjsku odluku. Odluku u tom postupku donosi Vrhovni sud (najvyšší súd).

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Za potrebe članka 19. Uredbe slovački su sudovi ovlašteni preinačiti odluke tijekom postupka preispitivanja predmeta (obnova konania) na temelju članaka 397.–418. Zakona o parničnom postupku (Zakon br. 160/2015). Zahtjev za preispitivanje predmeta razmatra sud koji je donio prvostupanjsku odluku.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Središnje je tijelo iz članka 49. stavka 1. Uredbe sljedeće:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Centar za međunarodnu pravnu zaštitu djece i mladih)

Adresa:

Spitalska 8

P.O. Box 57

SK – 814 99 Bratislava

Ostali podaci za kontakt:

Tel.: +421 220463208

Faks: +421 220463258

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@cipc.gov.sk

Internetska stranica: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.cipc.gov.sk/

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Nema informacija, s obzirom na to da u Slovačkoj Republici zadaće središnjeg tijela obavlja isključivo Centar za međunarodnu pravnu zaštitu djece i mladih.

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Za potrebe članka 21. Uredbe tijela nadležna za izvršenje okružni su sudovi (okresný súd), koji djeluju kao sudovi za izvršenje (exekučný súd).

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Prihvaćeni su jezici za prijevod dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. slovački i češki.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Kad je riječ o sporazumijevanju s drugim središnjim tijelima u skladu s člankom 59., središnja tijela u Slovačkoj prihvaćaju slovački, češki, engleski i njemački jezik.

Posljednji put ažurirano: 19/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Finska

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Sud nadležan za predmete u skladu s člankom 27. stavkom 1. okružni je sud (käräjäoikeus/tingsrätt ). Sud koji odlučuje o žalbama u skladu s člankom 32. stavkom 2. žalbeni je sud (hovioikeus/hovrätt).

Podaci za kontakt tih sudova dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Postupak pravne zaštite iz članka 33. uključuje žalbu Vrhovnom sudu (korkein oikeus/högsta domstolen) ako je proglašena dopuštenom (Zakon o sudskom postupku, poglavlje 30., članci 1. – 5., ovisno o slučaju).

Žalbe na presude i odluke žalbenog suda podnose se Vrhovnom sudu.

Tko se želi žaliti na presudu mora zatražiti dopuštenje za podnošenje žalbe od Vrhovnog suda.

Žalba se može dopustiti samo ako je važno da se predmet predoči Vrhovnom sudu radi donošenja odluke o primjeni prava u drugim sličnim predmetima ili usklađivanja sudske prakse. Žalba se može dopustiti i ako postoji poseban razlog za to zbog postupovne ili druge pogreške u predmetu na temelju koje se presuda mora poništiti ili ako postoji drugi opravdan razlog za dopuštenje žalbe.

Upute u vezi sa žalbom priložene su odluci žalbenog suda. U njima se navodi na temelju kojih razloga žalba može biti dopuštena zakonom i način na koji osoba koja traži dopuštenje za podnošenje žalbe treba postupiti kako bi Vrhovni sud razmotrio žalbu. Rok je za traženje dopuštenja i za podnošenje žalbe 60 dana od uručenja odluke žalbenog suda strankama.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Zahtjevi za preispitivanje za potrebe članka 19. podnose se sudu koji je donio konačnu presudu u predmetu. Postupak je uređen člancima 3. – 5. i 14.a poglavlja 31. Zakona o sudskom postupku, ovisno o slučaju. Podaci za kontakt tih sudova dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Središnje je tijelo u Finskoj Ministarstvo pravosuđa (oikeusministeriö/justitieministeriet).

Podaci za kontakt:

Ministarstvo pravosuđa (Oikeusministeriö)

Odjel za međunarodnu pravnu pomoć

Box 25

FIN-00023 Valtioneuvosto Telefon:

358-9-1606 7628 Telefaks:

358-9-1606 7524

E-adresa Poveznica se otvara u novom prozorumaintenance.ca@om.fi

Neke zadaće središnjeg tijela može obavljati finski Zavod za socijalno osiguranje (Kansaneläkelaitos - KELA / Folkpensionsanstalten), koji je javno tijelo (za više informacija vidjeti članak 71. stavak 1. točku (e) – Javna tijela). No, sve zahtjeve zaprimljene u Finskoj treba nasloviti na Ministarstvo pravosuđa.

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Zavod za socijalno osiguranje (Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten) javno je tijelo imenovano u skladu s člankom 51. stavkom 3. Uredbe o uzdržavanju.
Zavod za socijalno osiguranje, pri dodjeli uzdržavanja osobi koja ima pravo na to, vrši sljedeće funkcije središnjeg tijela:

 • podnosi zahtjev za priznavanje ili za priznavanje i proglašenje izvršivosti odluke u skladu s člankom 56. stavkom 1. točkom (a);
 • podnosi zahtjev za izvršenje odluke koja je donesena ili se treba priznati u zamoljenoj državi članici u skladu s člankom 56. stavkom 1. točkom (b);
 • podnosi zahtjev za posebne mjere u skladu s člankom 53. stavkom 1.

Podaci za kontakt Zavoda za socijalno osiguranje:

Zavod za socijalno osiguranje (Kansaneläkelaitos)
Perintäkeskus
PL 50

FI-00601 Helsinki

Finska

Telefon: +35820 634 4940 (privatne osobe)

+35820 634 4942 (javna tijela)

Adresa e-pošte: Poveznica se otvara u novom prozorumaintenance@kela.fi

Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.kela.fi/in/internet/english.nsf

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Nadležno je tijelo za potrebe članka 21. sudski izvršitelj (ulosottomies/utmätningsman) u mjestu prebivališta ili boravišta tuženika. Zahtjev iz navedenog članka može se podnijeti bilo kojoj lokalnoj agenciji za provedbu zakona.

Podaci za kontakt tih agencija dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa: http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

U Finskoj su prihvaćeni jezici za prijevod dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. finski, švedski i engleski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

U Finskoj su za komunikaciju prihvaćeni finski, švedski i engleski.

Posljednji put ažurirano: 04/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Švedska

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Sudovi nadležni za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. te za žalbene postupke protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 32. stavkom 2. mogu se pronaći ovdje:

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Žalbeni postupak pred žalbenim sudom ili Vrhovnim sudom. Žalbe se podnose sudu koji je donio presudu. Dopuštenje za podnošenje žalbe potrebno je pred žalbenim sudom i Vrhovnim sudom.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Ako se zahtjev za preispitivanje odnosi na odluku okružnog suda (tingsrätt) ili švedskog izvršnog tijela (Kronofogdemyndigheten), žalba se podnosi žalbenom sudu (hovrätt).

Zahtjev za preispitivanje mora biti u pisanom obliku. Podnositelj zahtjeva navodi na koju se odluku zahtjev odnosi. Mora navesti i razloge na kojima se temelji zahtjev te priložiti dokumente i ostale dokaze na koje se želi pozvati. Zahtjev se daje na uvid drugoj stranci.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Agencija za socijalno osiguranje (Försäkringskassan)

Opća pitanja i pitanja u vezi s političkim odlukama

Agencija za socijalno osiguranje (Försäkringskassan)

SE-103 51 Stockholm

Telefon: +46 (0) 8 786 90 00

Telefaks: +46 (0) 8 411 27 89

Adresa e-pošte: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Zahtjevi za pomoć u posebnim slučajevima

Agencija za socijalno osiguranje (Försäkringskassan)

Box 1164

SE-621 22 Visby

Telefon: +46 (0) 771 17 90 00

Telefaks: +46 (0) 10 11 20 411

Adresa e-pošte: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Švedsko izvršno tijelo (Kronofogdemyndigheten)

Poštanska adresa: Box 773, SE-801 29 Gävle

Telefon: +46 771 73 73 00

Telefaks: +46 10 573 15 20

Adresa e-pošte: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Švedsko izvršno tijelo (Kronofogdemyndigheten)

Poštanska adresa: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Telefon: +46 771 73 73 00#.

Telefaks: +46 10 573 28 70

Adresa e-pošte: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Švedsko izvršno tijelo (Kronofogdemyndigheten)

Poštanska adresa: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Telefon: +46 771 73 73 00#

Telefaks: +46 10 575 69 45

Adresa e-pošte: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Švedsko izvršno tijelo (Kronofogdemyndigheten)

Poštanska adresa: SE-106 65 Stockholm

Telefon: +46 771 73 73 00

Telefaks: +46 010 578 31 01

Adresa e-pošte: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Švedsko izvršno tijelo (Kronofogdemyndigheten)

Poštanska adresa: SE-901 73 Umeå

Telefon: +46 771 73 73 00

Telefaks: +46 10 578 42 50

Adresa e-pošte: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Švedski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Švedski.

Posljednji put ažurirano: 26/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Engleska i Wales

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Obiteljski sud po uputi Odjela za uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju (The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit, REMO) na sljedećoj adresi:

Odjel za uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju (Odjel REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefon: 020 3681 2757 (za pozive iz Ujedinjene Kraljevine)

+44 (0)20 3681 2757 (za pozive iz zemalja izvan Ujedinjene Kraljevine)

Telefaks: 020 3681 8764

E-adresa: Poveznica se otvara u novom prozoruremo@offsol.gsi.gov.uk

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Postupak je za osporavanje odluke o žalbi sljedeći:

jedna dodatna žalba o materijalnim pitanjima podnosi se sudu u stupnju višem od suda koji je odlučivao o prvoj žalbi.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Članak 19. ne primjenjuje se na Ujedinjenu Kraljevinu jer za nju Haški protokol iz 2007. nije obvezujuć.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Središnje je tijelo lord kancelar, koji u cijelosti ima odgovornost za politiku, ali administrativne funkcije središnjeg tijela obavlja:

Odjel za uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju (Odjel REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefon: 020 3681 2757 (za pozive iz Ujedinjene Kraljevine)

+44 (0)20 3681 2757 (za pozive iz zemalja izvan Ujedinjene Kraljevine)

Telefaks: 020 3681 8764

E-adresa: Poveznica se otvara u novom prozoruremo@offsol.gsi.gov.uk

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Obiteljski sud po uputi Odjela za uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju na sljedećoj adresi:

Odjel za uzajamno izvršenje odluka o uzdržavanju (Odjel REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Telefon: 020 3681 2757 (za pozive iz Ujedinjene Kraljevine)

+44 (0)20 3681 2757 (za pozive iz zemalja izvan Ujedinjene Kraljevine)

Telefaks: 020 3681 8764

E-adresa: Poveznica se otvara u novom prozoruremo@offsol.gsi.gov.uk

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Jezik koji se prihvaća za prijevod dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. u svim je jurisdikcijama Ujedinjene Kraljevine engleski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Jezik koji se prihvaća za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima u svim je jurisdikcijama Ujedinjene Kraljevine engleski.

Posljednji put ažurirano: 02/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Sjeverna Irska

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Sudovi nadležni za odluke o proglašenju ovršnosti su magistratski sudovi. Zahtjevi se mogu podnijeti sudu izravno ili putem Ministarstva pravosuđa na sljedećoj adresi:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Sjeverna Irska

Telefon: 0300 200 7812 (UK) i +44 28 9049 5884 (međunarodni pozivi)

Telefaks: +44 2890 728 945

E-adresa: Poveznica se otvara u novom prozorureciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Sudovi nadležni za žalbe su magistratski sudovi. Žalbe se mogu podnijeti sudu izravno ili putem Ministarstva pravosuđa na sljedećoj adresi:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Sjeverna Irska

Telefon: 0300 200 7812 (UK) i +44 28 9049 5884 (međunarodni pozivi)

Telefaks: +44 2890 728 945

E-adresa: Poveznica se otvara u novom prozorureciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Postupak osporavanja odluke o žalbi:

moguća je samo jedna daljnja žalba u vezi s pravnim pitanjem koja se podnosi žalbenom sudu (Court of Appeal) u Sjevernoj Irskoj.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Članak 19. ne primjenjuje se na UK jer ta država nije obvezana Haškim protokolom iz 2007.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Sjeverna Irska

Telefon: 0300 200 7812 (UK) i +44 28 9049 5884 (međunarodni pozivi)

Telefaks: +44 2890 728 945

E-adresa: Poveznica se otvara u novom prozorureciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Javno tijelo ovlašteno za obavljanje poslova središnjih tijela vlasti:

Agencija za pravne usluge Sjeverne Irske (Ministarstvo pravosuđa) (za članak 51. stavak 2. točku (a) pružanje pravne pomoći)

2nd Floor

WaterfrontPlaza

8 Laganbank Road

Mays Meadow

Belfast

BT1 3BN

Telefon: +44 2890 408 888

Telefaks: +44 2890 408 990

Adresa e-pošte: Poveznica se otvara u novom prozoruenquiries@lsani.gov.uk

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Nadležni su magistratski sudovi. Zahtjevi se mogu podnijeti sudu izravno ili putem Ministarstva pravosuđa na sljedećoj adresi:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Sjeverna Irska

Telefon: 0300 200 7812 (UK) i +44 28 9049 5884 (međunarodni pozivi)

Telefaks: +44 2890 728 945

E-adresa: Poveznica se otvara u novom prozorureciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Jezik koji se prihvaća za prijevod dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. u svim je jurisdikcijama UK-a engleski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Jezik koji se prihvaća za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima u svim je jurisdikcijama UK-a engleski.

Posljednji put ažurirano: 03/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Škotska

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Škotska

Sud nadležan za potvrde izvršivosti:

Okružni sud (Sheriff Court) po uputi škotske vlade na sljedećoj adresi:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tel.: +44 131 244 2417 ili +44 131 244 3570

Telefaks: +44 131 244 4848

E-adresa: Poveznica se otvara u novom prozorumaintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Sud nadležan za žalbe:

Škotska

Okružni sud (Sheriff Court) po uputi škotske vlade na sljedećoj adresi:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tel.: +44 131 244 2417 ili +44 131 244 3570

Telefaks: +44 131 244 4848

E-adresa: Poveznica se otvara u novom prozorumaintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Postupak osporavanja odluke o žalbi:

žalba se podnosi Vrhovnom sudu.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Članak 19. ne primjenjuje se na UK jer ta država nije obvezana Haškim protokolom iz 2007.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Škotska

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tel.: +44 131 244 2417 ili +44 131 244 3570

Telefaks: +44 131 244 4848

E-adresa: Poveznica se otvara u novom prozorumaintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Okružni sud (Sheriff Court) po uputi škotske vlade na sljedećoj adresi:

The Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW.15)

Regent Road

Edinburgh

EH1 3DG

Tel.: +44 131 244 2417 ili +44 131 244 3570

Telefaks: +44 131 244 4848

E-adresa: Poveznica se otvara u novom prozorumaintenanceenforcement@scotland.gsi.gov.uk

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Jezik koji se prihvaća za prijevod dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. u svim je jurisdikcijama UK-a engleski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Jezik koji se prihvaća za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima u svim je jurisdikcijama UK-a engleski.

Posljednji put ažurirano: 07/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Obveza uzdržavanja - Gibraltar

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Sud nadležan za potvrde izvršivosti:

Službenik magistratskog suda (Clerk to the Magistrates’ Court)

32- 36 Town Range

Gibraltar

Telefon: +350 2007 0471

Telefaks: +350 2004 0483

Sud nadležan za žalbe:

Službenik magistratskog suda (Clerk to the Magistrates’ Court)

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Telefon: +350 2007 0471

Telefaks: +350 2004 0483

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Postupak osporavanja odluke o žalbi:

žalba se podnosi Vrhovnom sudu.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Članak 19. ne primjenjuje se na UK jer ta država nije obvezana Haškim protokolom iz 2007.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Ministar pravosuđa

Ministry of Education, Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Telefon: + 350 2005 9267

Telefaks: + 350 2005 9271

E-pošta: moj@gibraltar.gov.gi

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Službenik magistratskog suda (Clerk to the Magistrates’ Court)

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Telefon: +350 2007 0471

Telefaks: +350 2004 0483

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Jezik koji se prihvaća za prijevod dokumenata iz članaka 20., 28. i 40. u svim je jurisdikcijama UK-a engleski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Jezik koji se prihvaća za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima u svim je jurisdikcijama UK-a engleski.

Posljednji put ažurirano: 12/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.