Išlaikymo prievolės

Belgija

Turinį pateikė
Belgija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Belgija

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


*būtina nurodyti

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Teismas, kompetentingas paskelbti teismo sprendimą vykdytinu, yra šeimos bylų teismas (tribunal de la famille/familierechtbank).

Atsakovas sprendimą gali apskųsti šeimos bylų teismui, ieškovas – apeliaciniam teismui (cour d’appel/hof van beroep).

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Dėl apeliacinio teismo sprendimo gali būti pateiktas kasacinis skundas.

Kasacinio teismo (Cour de cassation/Hof van cassatie) adresas: Palais de justice/Justitiepaleis, Place Poelaert/Poelaertplein 1, 1000 Bruxelles/Brussel.

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Pagal Belgijos teisę, atsižvelgiant į konkrečiais bylos aplinkybes, siekiant teisminės peržiūros galima pasinaudoti įvairiais teismo sprendimo apskundimo būdais:

- pirma, pagal Teismų kodekso (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) 1051 straipsnį dėl teismo sprendimo apeliacinį skundą (appel/hoger beroep) galima pateikti per mėnesį nuo jo įteikimo dienos arba tam tikrose bylose – nuo pranešimo apie jį pagal Teismų kodekso 792 straipsnio 2 ir 3 dalis dienos. Tai taikoma tiek dalyvaujant šalims priimtiems teismo sprendimams, tiek teismo sprendimams, priimtiems už akių;

- antra, pagal Teismų kodekso 1048 straipsnį per mėnesį nuo teismo sprendimo, priimto už akių, įteikimo dienos arba tam tikrose bylose nuo pranešimo apie jį pagal Teismų kodekso 792 straipsnio 2 ir 3 dalis dienos galima pareikšti prieštaravimą (opposition/oppositie);

- jeigu civilinių bylų teismas jau priėmė sprendimą byloje ir jis įsiteisėjo (arba baudžiamųjų bylų teismas priėmė sprendimą dėl civilinės atsakomybės ir jis įsiteisėjo), pagal Teismų kodekso 1133 straipsnį tam tikromis aplinkybėmis per 6 mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą bylos šalis gali pateikti civilinį ieškinį (requête civile/herroeping van het gewijsde), siekdama panaikinti minėtą sprendimą.

Pirmiau minėto apeliacinio skundo pateikimui, prieštaravimo pareiškimui arba civilinio ieškinio pateikimui nustatyti terminai netaikomi:

- terminams, nustatytiems viršvalstybinės ir tarptautinės teisės normomis;

- Teismų kodekso 50 straipsnio nuostatai, leidžiančiai tam tikrais įstatymu nustatytais atvejais pratęsti senaties terminą;

- galimybei taikyti bendrąjį teisės principą, daugeliu atveju patvirtintai Belgijos kasacinio teismo (Cour de Cassation/Hof van Cassatie), leidžiančiai pratęsti veiksmo atlikimo terminą šaliai, kuriai jį laiku atlikti sutrukdė force majeure.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Federalinė viešoji teisingumo tarnyba (Service public fédéral Justice/Federale Overheidsdienst Justitie)

Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115

1000 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

El. paštas

aliments@just.fgov.be (dėl bylų nagrinėjimo prancūzų kalba)

alimentatie@just.fgov.be (dėl bylų nagrinėjimo nyderlandų kalba)

Telefono numeriai

+32(0)2 542 67 85 (dėl bylų nagrinėjimo prancūzų kalba)

+32(0)2 542 67 62 (dėl bylų nagrinėjimo nyderlandų kalba)

Faksas +32(0)2 542 70 06

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Institucija, kompetentinga taikyti Reglamento (EB) Nr. 4/2009 21 straipsnį, – tai vietos, kurioje areštuojamas turtas (vykdomas teismo sprendimas), areštų teisėjas (juge des saisies/beslagrechter). Pagal Belgijos teismų kodekso 1395 straipsnį areštų teisėjas kompetentingas nagrinėti visus prašymus, susijusius su turto areštu ir teismo sprendimų vykdymu. Teritorinė jurisdikcija nustatyta minėto Teismų kodekso 633 straipsnyje.

Be to, Belgijos teismų kodekse nustatyta, kad bendra teritorinė jurisdikcija priklauso pirmosios instancijos teismui (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg). Pagal Belgijos teismų kodekso 569 straipsnio 5 punktą pirmosios instancijos teismas nagrinėja ginčus, susijusius su nuosprendžių ir sprendimų vykdymu. Pagal minėto kodekso 566 straipsnį šis teismas tai pat turi neribotą jurisdikciją.

Galiausiai pagal Belgijos teismų kodekso 509 ir paskesnius straipsnius institucijos, kompetentingos vykdyti sprendimą, kurį teismas priėmė pagal minėtą reglamentą, yra teismo antstoliai.

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Pagal Belgijos nacionalinę teisę Belgija nepripažįsta kitų kalbų, išskyrus oficialiąją kalbą arba vieną iš oficialiųjų teismo sprendimo vykdymo užtikrinimo vietos kalbų.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Be nacionalinių kalbų, t. y. nyderlandų, prancūzų ir vokiečių kalbų, ryšiams palaikyti Belgijos centrinė institucija taip pat sutinka vartoti anglų kalbą.

Paskutinis naujinimas: 03/09/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.