Išlaikymo prievolės

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Kroatija

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


*būtina nurodyti

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Prašymai dėl teismo sprendimų paskelbimo vykdytinais ir dėl teisių gynimo priemonių apskundžiant pirmosios instancijos teismų sprendimus turi būti pateikiami savivaldybės teismui.

Skundai dėl teismo sprendimų paskelbimo vykdytinais turi būti pateikiami apygardos teismui (antrosios instancijos teismui) per savivaldybės teismą, t. y. per pirmosios instancijos teismą, paskelbusį sprendimą vykdytinu.

Kai prašymo paskelbti teismo sprendimą vykdytinu procedūra baigta priėmus galutinį sprendimą, savivaldybės teismas (pirmosios instancijos teismas) patvirtina, kad paskelbimas vykdytinu yra vykdytinas.

Atsakingi teismai:

a) savivaldybių teismai (općinski sudovi; vns. općinski sud) pagal Civilinio proceso įstatymą Zakon o parničnom postupku) (Narodne novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys) Nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) ir remiantis Teritorijų ir teismų būstinių įstatymu (Zakon o područjima i sjedištima sudova) (NN Nr. 67/18).

b) apygardų teismai (županijski sudovi; vns. županijski sud), pagal Civilinio proceso įstatymą (NN Nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) ir remiantis Teritorijų ir teismų būstinių įstatymu (NN Nr. 67/18).

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Sprendimą dėl skundo, kaip nurodyta reglamento 33 straipsnyje, gali ginčyti tik viena iš šalių, pateikdama prašymą bylą nagrinėti iš naujo (pagal Civilinio proceso įstatymo 421–428 straipsnius).

Prašymą bylą nagrinėti iš naujo visada reikia teikti tam teismui, kuris priėmė sprendimą pirmąja instancija.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Pagal Civilinio proceso įstatymą peržiūros procedūra reglamento 19 straipsnio tikslais turi būti pradedama gavus vienos iš šalių prašymą bylą nagrinėti iš naujo (pagal Civilinio proceso įstatymo 421–428 straipsnių nuostatas). Prašymą bylą nagrinėti iš naujo visada reikia teikti tam teismui, kuris priėmė sprendimą pirmąja instancija.

Pagal Civilinio proceso įstatymo 117 straipsnį šalis gali pateikti prašymą atkurti ankstesnę padėtį – toks prašymas turi būti teikiamas teismui, kuriame neatliktas veiksmas turėjo būti atliekamas.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 4/2009 Kroatijos Respublikos centrinė institucija, atsakinga už išlaikymo prievolę, yra

Darbo, pensijų sistemos, šeimos ir socialinės politikos ministerija

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Svetainė https://mrosp.gov.hr/

Tel.: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164

Faksas +385 1 6106 171

E. paštas eu-poslovi@mrosp.hr

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Kroatijos savivaldybių teismai atsako už vykdymą, kaip apibrėžta reglamento 21 straipsnyje, remiantis Civilinio proceso įstatymu (NN Nr. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) ir Teritorijų ir teismų būstinių įstatymu (NN Nr. 67/18).

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Pagal Civilinio proceso įstatymo 6 straipsnį Kroatijos Respublika priima reglamento 20, 28 ir 40 straipsniuose nurodytų dokumentų vertimus į kroatų kalbą lotyniškais rašmenimis.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Kalbos, priimtinos centrinėms institucijoms ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis tikslais, kaip nurodyta 59 straipsnyje:

a) ieškinio ar prašymo formai pateikti – kroatų;

b) kitų ryšių palaikymui centrinei institucijai priimtina kroatų kalba arba paprašius – anglų kalba.

Paskutinis naujinimas: 12/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.