Išlaikymo prievolės

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Čekija

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


*būtina nurodyti

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Prašymai dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal reglamento 27 straipsnio 1 dalį turi būti pateikiami apygardos teismui arba teismo antstoliui.

Pagal aktualios redakcijos įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodekso) 201 ir tolesnius straipsnius reglamento 32 straipsnio 2 dalyje nurodytas skundas pateikiamas šį sprendimą priėmusiam apygardos teismui arba, apygardos teismui, turinčiam teritorinę jurisdikciją pagal aktualios redakcijos įstatymo Nr. 120/2001 dėl teismo antstolių ir teismo sprendimų vykdymo veiklos (Vykdymo kodekso) 45 straipsnį.

Jeigu prašymas dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu buvo pateiktas teismo antstoliui, skundą dėl antstolio priimto sprendimo nagrinėja apygardos teismas, veikiantis už sprendimo vykdymą atsakingo teismo apygardoje.

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Reglamento 33 straipsnyje nurodytos užginčijimo priemonės yra ieškinys dėl panaikinimo (žaloba pro zmatečnost) pagal Civilinio proceso kodekso 229 ir tolesnius straipsnius, prašymas atnaujinti bylą (žaloba na obnovu řízení) pagal Civilinio proceso kodekso 228 ir tolesnius straipsnius ir specialusis skundas (dovolání) pagal Civilinio proceso kodekso 236 ir tolesnius straipsnius, o tam tikrais atvejais ir pagal Įstatymo dėl specialiojo teismo proceso 30 straipsnį.

Tačiau specialiuoju skundu negalima ginčyti faktinių klausimų bylose dėl išlaikymo prievolių.

Nagrinėti ieškinius dėl panaikinimo ir prašymus atnaujinti bylą atvejais kompetentingas sprendimą pirmąja instancija priėmęs teismas. Tam tikrais ypatingais atvejais kompetentingas teismas, kurios sprendimas yra ginčijamas (žr. Civilinio proceso 235a straipsnį). Specialiuosius skundus nagrinėja Aukščiausiasis Teismas (adresas: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Czech Republic).

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Teismai, turintys jurisdikciją atlikti teismo sprendimo peržiūrą pagal reglamento 19 straipsnį, yra apygardos teismai, priėmę sprendimą pirmąja instancija.

Kompetentingas teismas turi taikyti reglamento 19 straipsnį tiesiogiai. Sprendimas atmesti prašymą dėl peržiūros gali būti skundžiamas.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Centrinė institucija yra:

Tarptautinės vaikų teisinės apsaugos biuras (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3/4

602 00 Brno

Czech Republic

E. paštas podatelna@umpod.cz

Tel. 00420 542 215 522

Faks. 00420 542 212 836

http://www.umpod.cz/

71 straipsnis 1 dalies e punktas. Viešieji subjektai

Kompetentinga viešoji institucija pagal reglamento 51 straipsnio 3 dalį yra Čekijos Respublikos teisingumo ministerija; aktualios redakcijos įstatymu Nr. 629/2004 dėl teisinės pagalbos tarptautiniuose ginčuose Europos Sąjungoje jai suteikti įgaliojimai užtikrinti teisinę pagalbą pagal reglamento 51 straipsnio 2 dalies a punktą.

Duomenys ryšiams:

Čekijos Respublikos teisingumo ministerija (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Czech Republic

E. paštas moc@msp.justice.cz

Tel. 00420 221 997 925

Faks. 00420 221 997 919

http://www.justice.cz

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Reglamento 21 straipsnyje minimus vykdymo įgaliojimus turinčios kompetentingos institucijos yra apygardos teismai.
Jei prašymas dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pateikiamas apygardos teismui, teritorinė jurisdikcija nustatoma pagal Civilinio proceso kodekso 84–86 straipsnius, o jei toks prašymas pateikiamas teismo antstoliui – pagal Vykdymo kodekso 45 straipsnį.

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Kalbos, kuriomis turi būti surašyti Reglamento 20, 28 ir 40 straipsniuose nurodyti dokumentai, yra čekų ir slovakų.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Ryšiai tarp centrinių institucijų pagal reglamento 59 straipsnį gali būti palaikomi čekų, anglų ir slovakų kalbomis.

Paskutinis naujinimas: 13/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.